Curso online

Saúde e nutrición

Atención ao alumnado con necesidades especiais

SSCE157PO

1. Apoio educativo para alumnado con necesidades especiais.
1.1.Atención á Diversidade.
1.2.Alteracións da linguaxe e da fala
1.3.Necesidades educativas especiais derivadas do estatus socioeconómico e cultural

2. A adaptación curricular como medida de atención á diversidade
2.1.Condicións para o desenvolvemento das adaptacións curriculares
2.2.O reforzo educativo
2.3.Niveis de concreción curricular
2.4.A avaliación psicopedagóxica

3. A eliminación de barreiras arquitectónicas para alumnos con necesidades educativas especiais de accesibilidade
3.1.As barreiras arquitectónicas desde o marco legal
3.2.A intervención educativa ante o neno con minusvalía física

4. Grupos de risco social na infancia.

5. Dificultades de aprendizaxe
5.1.Diagnóstico e técnicas de avaliación
5.2.O nivel neuropsicolóxico
5.3.O nivel das aptitudes intelectuais
5.4.O nivel perceptivo e de organización espazo temporal
5.5.O nivel pedagóxico
5.6.Alteracións psicomotrices

6. Tratamento e reeducación
6.1.A intervención psicolóxica nos procesos cognitivos
6.2.A intelixencia xeral.

7. Realización dun suposto práctico

8. Aulas multisensoriales en educación especial

9. Deseño dunha aula de estimulación multisensorial

Desafortunadamente xa non quedan prazas dipoñibles para esta actividade.
Play Video
Play Video
Play Video
Play Video
Play Video
Play Video
Play Video
Play Video