Curso online

Programación e redes informáticas

DESENVOLVEMENTO DE APLICACIÓNS CON JAVA

IFCT034PO

1. Programación orientada a obxectos.

1.1. Introdución á Programación Orientada a Obxectos.
1.2. Clases.
1.3. Creación dunha clase.
1.4. Obxectos.
1.5. Exemplo Práctico con Obxectos.
1.6. Exemplo Práctico con Obxectos II.
1.7. Interacción entre os elementos.
1.8. Exemplo Interacción entre elementos.
1.9. Interfaces II.
1.10. Peculiaridades de Java.

2. Aplicacións web con JAVA.

2.1. Introdución, obxectivos e software recomendado.
2.2. Programación web con JAVA. Introdución a JSP.
2.3. Programación web con JAVA. Traballo con Servlets.
2.4. Programación web con JAVA. Seguridade en JSP.
2.5. Programación web con JAVA. Introdución a Enterprise Java Beans.
2.6. Programación web con JAVA. Introdución ao patrón MVC.
2.7. Programación web con PHP. Introdución a PHP.
2.8. Programación web con PHP. Mantemento de Estado.
2.9. Programación web con PHP. Servizos Web.
2.10. Programación web con PHP. Ferramentas adicionais.
2.11. Configuración do Servidor. Configuración do Servidor Resin.
2.12. Configuración do Servidor. Instalación de Java Bridge.

3. JAVA struts 2.0 avanzado.

3.1. Introdución a Struts 2.
3.2. Patrón MVC e Beneficios.
3.3. Introdución ás Accións.
3.4. Controlador con Servlet (Crear Vista).
3.5. Controlador con Servlet (Crear Acción).
3.6. Controlador con Servlet (Crear Servlet).
3.7. Controlador con Filtro (Crear FilterDispatcher).
3.8. Ficheiro Struts.xml.
3.9. Engadir Librerías Struts e crear Vista.
3.10. Crear Acción e ficheiro Struts.xml.
3.11. Engadir Resultado á Acción.
3.12. Clase ActionSupport.
3.13. Creación da Acción con ActionSupport.
3.14. Implementación de Interfaces de Contexto.
3.15. Resultados das Accións
3.16. Cambiar resultados das accións
3.17. Struts Tags.
3.18. Object Graph Navigation Language ( OGNL).
3.19. Crear Formulario con Form Tags.
3.20. Crear Accións.
3.21. Acceder á Pila de Valores.
3.22. Creación de Accións para Form Tags.
3.23. Atributos List, ListKey e ListValue.
3.24. Generic Tags.
3.25. Crear Acción para Listaxe.
3.26. Utilizar Generic Tags.
3.27. Programar Ordenación.
3.28. Validación de Entrada.
3.29. Crear o formulario.
3.30. Crear primeiras validacións.
3.31. Tipos de validación.
3.32. Etiquetas Set e Push.
3.33. Validación Personalizada.
3.34. Engadir lóxica de validación.
3.35. Interceptores e Conversión de tipos.
3.36. Crear o formulario.
3.37. Crear conversor personalizado.
3.38. Interceptores ModelDriven e Prepare.
3.39. Implementación de ModelDriven.
3.40. Implementación de Prepare
3.41. Implementación de Prepare Struts.xml.
3.42. Autorización e Autenciación.
3.43. Roles e Usuarios.
3.44. Restrinxir Acceso.
3.45. Definir autenticación.
3.46. Autenticación por formularios.
3.47. Mensaxes e Internacionalización.
3.48. Crear o formulario.
3.49. Engadir mensaxes e internacionalización.
3.50. Capa de Persistencia.
3.51. Preparar ligazón a datos.
3.52. Implementación da capa de persistencia.
3.53. Implementación do patrón DAO.
3.54. Subida/Descarga de Ficheiros.
3.55. Subida de Ficheiros.
3.56. Subida múltiple de Ficheiros.
3.57. Descarga de ficheiros.
3.58. Medidores de progreso.
3.59. Engadir medidor a un proceso.
3.60. AJAX
3.61. Formulario con AJAX.
3.62. Formulario con AJAX 2.
3.63. Freemarker, Velocity e Profiling.
3.64. Integración con Spring e Hibernate.
3.65. Migración desde versións anteriores.

4. Spring MVC.

4.1. Introdución a Spring.
4.2. Spring MVC.
4.3. Acceso a Datos
4.4. Programación Orientada a Aspectos ( AOP).
4.5. Xestión de Transaccións.
4.6. Spring Web Services.
4.7. Spring Security.
4.8. Spring Test.
4.9. Capacidades especificas.

5. Hibernate.

5.1. Introdución a Hibernate.
5.2. Hibernate.
5.3. Clases Mapeadas.
5.4. Consultas contra a base de datos.
5.5. Mapeo de Asociacións.
5.6. Mapeo de Herdanza.
5.7. Traballo con Obxectos.
5.8. Optimización.

Desafortunadamente xa non quedan prazas dipoñibles para esta actividade.
Play Video
Play Video
Play Video
Play Video
Play Video
Play Video
Play Video
Play Video