Curso online

Prevención e igualdade

Prevención de riscos laborais multisectorial

1. Conceptos básicos sobre seguridade e saúde no traballo
• O Traballo e a Saúde: os riscos profesionais. Factores de risco.
• Danos derivados de traballo. Os Accidentes de Traballo e as Enfermidades profesionais. Outras patoloxías derivadas do traballo.
• Marco normativo básico en materia de prevención de riscos laborais. Dereitos e deberes básicos nesta materia
2. Riscos xerais e a súa prevención.
• Riscos ligados ás condicións de Seguridade.
• Riscos ligados ao medio-ambiente de traballo.
• A carga de traballo, a fatiga e a insatisfacción laboral.
• Sistemas elementais de control de riscos. Protección colectiva e individual.
• Plans de emerxencia e evacuación.
• O control da saúde dos traballadores.

3. Riscos específicos e a súa prevención no sector correspondente á actividade da empresa.

4. Elementos básicos de xestión da prevención de riscos

• Organismos públicos relacionados coa Seguridade e Saúde no Traballo.
• Organización do traballo preventivo: «rutinas» básicas.
• Documentación: recollida, elaboración e arquivo

5. Primeiros auxilios.

Desafortunadamente xa non quedan prazas dipoñibles para esta actividade.
Play Video
Play Video
Play Video
Play Video
Play Video
Play Video
Play Video
Play Video