Curso online

Prevención e igualdade

Igualdade

1) POLÍTICAS DE IGUALDADE DE XÉNERO. A LEI ORGÁNICA 3/2007, DO 22 DE MARZO, PARA A IGUALDADE EFECTIVA DE MUJERES E HOMES
a) Políticas de igualdade de xénero
b) Normativa vixente
 Nacións Unidas
 Tratados, acordos e convenios internacionais no marco do Consello de Europa.
 A igualdade de xénero na Unión Europea
 A igualdade de xénero no ámbito español
2) POLÍTICAS CONTRA A VIOLENCIA DE XÉNERO. A LEI ORGÁNICA 1/2004, DO 28 DE DECEMBRO, DE MEDIDAS DE PROTECCIÓN INTEGRAL CONTRA A VIOLENCIA DE XÉNERO
a) Introdución
b) A Lei Orgánica 1/2004, Do 28 de decembro, de Medidas de protección integral contra a violencia de xénero
3) DISCAPACIDADE E DEPENDENCIA
a) Introdución
b) A Lei 51/2003, do 2 de decembro, de igualdade de oportunidades, non discriminación e accesibilidade universal das persoas con discapacidade
c) Lei 39/2006, do 14 de decembro, de Promoción da Autonomía Persoal e Atención ás persoas en situación de dependencia

Desafortunadamente xa non quedan prazas dipoñibles para esta actividade.
Play Video
Play Video
Play Video
Play Video
Play Video
Play Video
Play Video
Play Video