Curso online

Limpeza

Técnicas de limpeza e desinfección hospitalaria

SSCI024PO

1. A LIMPEZA EN HOSPITAIS.1.1. Introdución á limpeza en hospitais.1.2. Importancia da limpeza no medio

hospitalario.1.3. Normas básicas da limpeza hospitalaria.1.4. Fontes de infección dentro dun hospital.1.4.1. Humanos.1.4.2. Portadores.1.4.3. Fontes animais de infección.1.4.4. Chan, po e outros elementos inertes.1.5. Sistemas de transmisión.1.6. Sistemas de prevención.2. SISTEMAS DE LIMPEZA E DESINFECCIÓN HOSPITALARIA.2.1. Desinfección.2.2. Conceptos xerais da desinfección.2.3. Microorganismos: protozoos, fungos, bacterias e

virus.2.3.1. Bacterias: enfermidades producidas por bacterias,

reprodución e clases importantes de bacterias.2.3.2. Fungos2.3.3. Virus: enfermidades producidas por bacterias e

reprodución.2.4. Hospitalismo e hixiene.2.4.1. Combate do hospitalismo: medidas e vías

de infección.2.5. Desinfección e esterilización.2.5.1. Métodos físicos da desinfección /

esterilización: calcinar, queimar, flamar, filtración, calor, radiación.2.5.2. Métodos químicos de desinfección2.5.3. Ámbitos de desinfección: superficies e

inventario de obxectos.2.5.4. Desinfección periódica e final: indicacións

importantes para o éxito da desinfección.2.6. Técnicas de limpeza a empregar nun hospital.2.7. O varrido húmido.2.8. O fregado con dobre cubo.2.9. Limpeza hospitalaria con produtos

microfibrados.2.10. Clases de fibras.2.11. Etiquetaxe correcta.2.12. Método dos tres colorees.2.13. Baleirado de papeleiras e contedores.2.14. Metodoloxía de limpeza en diferentes área.s2.14.1. Actuacións de limpeza en zonas de baixo e

medio risco.2.14.2. Actuacións de limpeza en zonas de alto

risco.2.15. Limpeza de quirófanos.2.16. Factores que afectan á limpeza e

desinfección das áreas.3. LIMPEZA EN ÁREA SANITARIA.3.1. Limpeza de hospitais: conceptos xerais.3.2. Métodos adecuados para a limpeza de hospitais,

sanitarios e maternidades.3.3. Organización da limpeza en hospitais,

sanitarios e maternidades.3.4. Normas para a limpeza en quirófano, maternidade,

sala de urxencia.4. PRECAUCIÓN NA RECOLLIDA E ELIMINACIÓN DE RESIDUOS..

4.1. Riscos ligados á recollida e eliminación de residuos..

4.2. Precaucións na recollida.4.2.1. Precaución no transporte de residuos.4.2.2. Precaución no transporte de residuos.4.3. Precaucións na manipulación.4.3.1. Xerais.4.3.2. Particulares.

Desafortunadamente xa non quedan prazas dipoñibles para esta actividade.
Play Video
Play Video
Play Video
Play Video
Play Video
Play Video
Play Video
Play Video