Curso online

Limpeza

Limpeza, tratamento e mantemento de solos, paredes e teitos en edificios e locais

1. TÉCNICAS DE LIMPEZA BÁSICAS

 Conceptos:

▫ Limpeza

▫ Sucidade

▫ Desinfección

▫Tipos de residuos e lixos nos procesos de limpeza

 Procesos de limpeza adecuados a cada material:

▫ Materiais duros

▫ Materiais brandos

 Inconvenientes dunha mala selección.

 Aplicación de produtos de limpeza e desinfección

▫ Tipos de produtos:

 Limpadores: disolventes, xabóns, deterxentes, champúes, captapolvos, desincrustantes, desengraxantes, amoníaco, desinfectantes específicos e en xeral, desinfectantes de WC, lixivia.

 Abrillantadores: decapantes, cristalizadores, seladores.

 Produtos específicos: limpiacristais, limpiametais.

▫ Aplicación de produtos segundo criterios:

 Dosificación. Manexo dos diferentes dosificadores.

 Formas de actuación ante posibles casos de toxicidade.

 Riscos para a saúde.

▫ Interpretación da etiquetaxe:

 Diferentes indicacións presentes nos envases de produtos de limpeza e desinfección.

2. DESENVOLVEMENTO DOS PROCESOS DE LIMPEZA

 Secuenciación de actividades de limpeza adaptados a cada técnica: Varrido, Varrido húmido. Aspirado. Fregado. Desempoado

 Acondicionamento dos espazos de traballo:

▫ Preparación da contorna e mantemento da orde.

▫ Desenvolvemento das tarefas de limpeza con persoas no seu posto de traballo ou nas inmediacións (persoas en tránsito).

 Técnicas de verificación das tarefas de limpeza.

 Seguimento do Plan de Traballo.

▫ Interpretación e execución das instrucións recibidas.

▫ Coñecemento dos procedementos e normas do centro de traballo.

 Manexo e conservación dos útiles de limpeza

▫ Identificación: para chans, paredes, teitos.

▫ Aplicación dos diferentes útiles de limpeza.

▫ Procesos de conservación dos mesmos.

▫ Utilización de electrodomésticos: aspiradoras de fácil manexo.

3. XESTIÓN E TRATAMENTO DE RESIDUOS

 Tipos de residuos: urbanos, industriais, hospitalarios, agrícolas, gandeiros, forestais e mineiros.

 Tratamento dos mesmos: reciclaxe, reutilización, valoración e eliminación.

 Procesos de separación, manipulación e almacenamento de residuos.4. APLICACIÓN E SEGUIMENTO DE MEDIDAS DE PREVENCIÓN DE RISCOS LABORAIS Identificación dos riscos.

 Derivados das actividades propios de limpeza.

 Relacionados co centro de traballo.

 Identificación e uso dos equipos de protección individual.

Desafortunadamente xa non quedan prazas dipoñibles para esta actividade.
Play Video
Play Video
Play Video
Play Video
Play Video
Play Video
Play Video
Play Video