Curso online

Limpeza

Limpeza do mobiliario interior

1. APLICACIÓN DE PRODUTOS DE LIMPEZA DE MOBILIARIO

 Tipos de mobiliario e a súa composición.

 Identificación dos diferentes produtos de limpeza.

▫ Limpadores.

▫ Abrillantadores.

▫ Produtos específicos: limpacristais, limpametais, limpamuebles, ambientadores.

 Utilización de produtos de limpeza e desinfección de mobiliario.

▫ Dosificación e tipo de dosificadores.

▫ Riscos derivados dunha mala utilización.

▫ Conduta a seguir ante casos de toxicidade.

 Interpretación e lectura do etiquetaxe dos produtos.

2. TÉCNICAS DE LIMPEZA DE MOBILIARIO

 Secuenciación de actividades.

 Acondicionamento dos espazos de traballo:

▫ Actuación sobre a contorna.

▫ Desenvolver as tarefas de limpeza de mobiliario con persoas presentes ou en tránsito.

 Cumprimentar folla de rexistro de tarefas.

 Selección e identificación dos diferentes útiles de limpeza de mobiliario.

 Uso e aplicación dos devanditos útiles.

 Aspiradoras e outros electrodomésticos para a limpeza de compoñentes téxtiles.

 Procesos de conservación dos útiles de limpeza.

3. TÉCNICAS DE LIMPEZA E DESINFECCIÓN DE ASEOS.

 Aparellos sanitarios e complementos dun aseo.

 Técnicas de desinfección de inodoros, baños, duchas e bidé.

 Limpeza de azulexos, espellos e outros materiais.

 Material consumible: identificación e reposición.

 Produtos específicos nas tarefas de limpeza dun aseo.

 Técnicas de verificación do traballo realizado.

4. PROCESOS DE XESTIÓN E TRATAMENTO DE RESIDUOS NA LIMPEZA DE MOBILIARIO

 Tipos de residuos xerados.

 Tratamento dos mesmos.

 Separación e manipulación de residuos.

 Transporte de residuos.

 Aplicar as normas mínimas de seguridade no tratamento de residuos.

 Normas a seguir ante casos de toxicidade.

5. APLICACIÓN E SEGUIMENTO DE MEDIDAS DE PREVENCIÓN DE RISCOS LABORAIS NA LIMPEZA DE MOBILIARIO

 Identificación dos riscos específicos relacionados coa limpeza.

 Riscos relacionados coa localización da actividade de limpeza.

Desafortunadamente xa non quedan prazas dipoñibles para esta actividade.
Play Video
Play Video
Play Video
Play Video
Play Video
Play Video
Play Video
Play Video