Curso online

Limpeza

Limpeza de espazos abertos

1. IDENTIFICACIÓN DE ELEMENTOS BÁSICOS PARA LIMPEZA.
 Concepto de residuo.
 Tipos de residuos municipais (desperdicios, excrementos, follaxe, etc.)
 Tratamento dos residuos (redución, reutilización e reciclaxe): aspectos básicos.
 Medio ambiente e desenvolvemento sostible.
 Normativa básica en materia de aseo urbano.
 Utilización de vestimenta e calzado:
 Segundo climatoloxía e estacionalidade ( anorak, abrigo, etc.)
 Segundo normativa (catalogación, pezas obrigatorias, cor, uso de chalecos reflectores, etc.)
 Produtos de limpeza e desinfección
 Limpadores (deterxentes, disolventes, etc.)
 Abrillantadores ( decapantes, selladores, etc.)
 Produtos específicos
 Aplicación de produtos (toxicidade, riscos para a saúde, etc.)
 Actuación #ante casos de inxestión e/ou intoxicación polo uso de produtos de limpeza.
 Interpretación de etiquetaxe e ficha de seguridade.
 Normas básicas de circulación viaria.
 Aplicación e seguimento de medidas de prevención de riscos laborais
 Identificación de riscos
 Utilización equipos protección individual
 Sinalización e balizamento
2. Desenvolvemento dos labores de varrido manual e varrido mecánico en espazos abertos.
 Definición e clasificación dos utensilios, ferramentas e maquinaria para o varrido manual ou mecánico (manual, mecánico e mixto)
 Métodos de traballo no varrido manual ou mecánico.
 Manual (amontoar, recoller e verter)
 Mecánico ( humectar, remover e aspirar)
 Factores que determinan os métodos de varrido:
 Densidade de poboación (centros urbanos, barrios, zonas residenciais, etc.)
 Tipo de pavimento (asfaltado regular ou irregular, alcorques, interseccións, terrizas, sumidoiros, imbornais, entre outros)
 Estacionalidade (aumento follaxe)
 Tipo de vía (calzadas, zonas peonís, prazas, bordos libres, rotondas, medianas etc.)
 Características dos residuos.
 Baleirado de papeleiras (por volteo, con bolsa e directo)
 Manexo de vehículos de limpeza de tonelaxe inferior a 3.500 kgr.
 Programación da varredora segundo vía e residuo (velocidade, orientación, revolucións, presión, humectación, etc.)
 Limpeza e mantemento dos vehículos de menos de 3.500 kgr.
 Aplicar normas de seguridade e saúde e protección ambiental nas operacións de varrido manual e mecánico en espazos abertos.
3. Aplicación das técnicas de limpeza de baldeo e fregado.
 Diferenzas entre baldeo e fregado (uso de presión, auga quente, aditivos como deterxentes, desinfectantes, abrillantadores, etc.).
 Método de traballo de baldeo e fregado segundo o tipo de sucidade.
 Baldeo manual (utilización de boca de rega, zonas de uso preferente)
 Baldeo mecánico (utilización de baldeadora, zonas de uso preferente)
 Baldeo mixto (zonas de uso preferente)
 Fregado
 Manexo de maquinaria para o baldeo e fregado.
 Limpeza e mantemento básico da maquinaria de baldeo e fregadora.
 Medios, útiles e vehículos utilizados nas operacións de baldeo e fregado: limpeza e mantemento.
 Fregadoras
 Carro portamangueras.
 Baldeadoras
 Aplicar normas de seguridade e saúde e protección ambiental nas operacións de baldeo e fregado en espazos abertos.
4. Aplicación das técnicas de limpeza en áreas especiais e #ante sucesos de acción inmediata.
 Conceptos de área especial e acción inmediata.
 Catalogación de área especial:
 Contorna de contedores
 Noiros e zonas de pendentes.
 Cunetas e beiravías.
 Escaleiras, pasos subterráneos.
 Zonas de lecer nocturno e festas.
 Mercados e mercadillos
 Marxes de ríos, fontes, estanques.
 Técnicas de limpeza de áreas especiais.
 Catalogación de área de acción inmediata:
 Accidente de tráfico.
 Retirada animais mortos.
 Derrames.
 Residuos punzantes.
 Neve e/ou xeo.
 Técnicas de limpeza de áreas de acción inmediata.
 Sinalización e balizamento en zonas de traballo: áreas especiais e acción inmediata.
 Tipos de ferramentas, útiles e maquinaria segundo a área e/ou acción inmediata ( sopladora, rozadora, vehículo brigada, entre outras).
 Manexo de maquinaria para a limpeza de áreas especiais.
 Limpeza e mantemento básico da maquinaria utilizada.
 Aplicar normas de seguridade e saúde e protección ambiental nas operacións de baldeo e fregado en espazos abertos.
 Produtos de limpeza específicos para áreas especiais e acción inmediata: características, funcionalidade e etiquetaxe.
5. Realización de tarefas de limpeza en sumidoiros, mobiliario urbano e paramentos verticais.
 Conceptos básicos: sumidoiro, imbornal, mobiliario urbano, paramentos verticais, entre outros.
 Técnicas de limpeza e manexo de:
 Sumidoiros e imbornales.
 Mobiliario urbano: papeleiras, marquesiñas, paneis informativos, infraestruturas, entre ou outros.
 Paramentos verticais: muros, farois, sinalización viaria, entre outros.
 Ferramentas, útiles e maquinaria de limpeza: características, preparación, limpeza e mantemento.
 Sinalización e balizamento indicador das tarefas de limpeza.
 Seguridade e saúde laboral e ambiental na realización das tarefas de limpeza.
6. Realización de accións de limpeza en praias.
 Técnicas de limpeza de praias.
 Infraestrutura.
 Mobiliario.
 Area

Desafortunadamente xa non quedan prazas dipoñibles para esta actividade.
Play Video
Play Video
Play Video
Play Video
Play Video
Play Video
Play Video
Play Video