Curso online

Limpeza

Limpeza de cristais en edificios e locais

1. TÉCNICAS DE LIMPEZA DE CRISTAIS.
 Tipos de superficies acristaladas: composición e características.
 Preparación e mantemento da orde no lugar de traballo.
 Limpeza de cristais en espazos exteriores e interiores.
2. UTILIZACIÓN DO EQUIPAMENTO BÁSICO PARA LIMPEZA DE SUPERFICIES ACRISTALADAS.
 Útiles, máquinas e ferramentas do cristaleiro.
 Tipos de útiles.
 Conservación e almacenamento dos mesmos
 Utilización dos útiles e ferramentas de traballo: criterios a seguir.
 Utilización de produtos de limpeza específicos

 Clasificación.
 Aplicación das normas básicas de uso.
 Dosificación e utilización de dosificadores.

3. MEDIDAS RELACIONADAS COA SEGURIDADE E SAÚDE DOS TRABALLADORES.

 Identificación dos riscos relacionados coa limpeza de cristais.
 Riscos relacionados co centro de traballo.
 Utilización dos equipos de protección individual.
 Aplicación das medidas de seguridade específicas para traballos en altura.
 Coñecer e aplicar medidas de seguridade #ante a presenza de persoas na contorna de traballo.

Desafortunadamente xa non quedan prazas dipoñibles para esta actividade.
Play Video
Play Video
Play Video
Play Video
Play Video
Play Video
Play Video
Play Video