Curso online

Limpeza

Carné Profesional de Limpeza (CPL) Cualificado

Módulo 1: Limpeza, tratamento e mantemento de chans, paredes e teitos en edificios e locais.

Tema 1.- Técnicas de limpeza básicas. Conceptos de limpeza e desinfección. Factores que interveñen nas operacións de limpeza.

Tema 2.- Desenvolvemento dos procesos e técnicas de limpeza.

Tema 3.- Xestión e tratamento de residuos.

Tema 4.- Aplicación e seguimento de medidas de prevención de riscos laborais.

Módulo 2: Limpeza de Mobiliario Interior.

Tema 1.- Aplicación de produtos de limpeza de mobiliario.

Tema 2.- Técnicas de limpeza de mobiliario.

Tema 3.- Técnicas de limpeza e desinfección de aseos.

Tema 4.- Procesos de xestión e tratamento de residuos na limpeza de mobiliario.

Tema 5- Aplicación e seguimento de medidas de prevención de riscos laborais na limpeza de mobiliario.

Módulo 3 Limpeza de cristais en edificios e locais.

Tema 1.- Técnicas de limpeza de cristais.

Tema 2.- Utilización do equipamento básico para limpeza de superficies acristaladas..

Tema 3.- Medidas relacionadas coa seguridade e saúde dos traballadores.

Módulo 4: Técnicas e procedementos de limpeza con utilización de maquinaria.

Tema 1.- Limpeza con máquinas: Clasificación, compoñentes e mantemento.

Tema 2.- Utilización de produtos de limpeza: Identificación, propiedades E almacenamento.

Tema 3.- Procesos de limpeza con maquinaria.

Tema 4.- Selección, utilización e conservación de útiles, ferramentas e accesorios.

Tema 5.- Medidas relacionadas coa seguridade e saúde dos traballadores.

Módulo 5: Conceptos básico sobre seguridade e saúde no traballo.

Tema 1.- Conceptos básicos sobre seguridade e saúde no traballo.

Módulo 6: Riscos xerais e a súa prevención.

Tema 1.- Riscos ligados ás condicións de seguridade.

Tema 2.- Os riscos ligados ao medio ambiente de traballo.

Tema 3.- A carga de traballo, a fatiga e a insatisfacción laboral.

Tema 4.- Sistemas elementais de control de riscos. Protección colectiva e individual.

Tema 5.- Nocións básicas de actuación en emerxencias e evacuación.

Tema 6.- Primeiros auxilios.

Tema 7.- O control da saúde dos traballadores.

Módulo 7. Elementos básicos da xestión da prevención de riscos laborais.

Tema 1.- A xestión da prevención de riscos laborais na empresa.

Tema 2.- O sistema de xestión da prevención de riscos laborais.

Tema 3.- Modalidades de recursos humanos e materiais para o desenvolvemento de actividades preventivas.

Tema 4.- Organismos públicos relacionados coa seguridade e saúde no traballo.
MÓDULO 8.- A RESPONSABILIDADE DO MANDO INTERMEDIO NA EMPRESA.Tema 1.- Contorna lexislativa.Tema 2.- Responsabilidade ante os clientes.Tema 3.- Responsabilidade ante provedores.Tema 4.- Responsabilidade na propia empresa.MÓDULO 9.- ORGANIZACIÓN DE CENTROS.Tema 1.- Organización de centros.Tema 2.- Control e verificación de necesidades.Tema 3.- Sistemas de programación de tarefas.Tema 4.- Procesos de traballo.Tema 5.- Supervisión do servizo.

MÓDULO 10- RENDEMENTOS XERAIS.Tema 1.- Medición da satisfacción do cliente.Tema 2.- Programación de custos.Tema 3.- Rendemento do servizo.Tema 4.- Proceso de mellora continua.Tema 5.- Avaliación do desempeño dos traballadores e as traballadoras.

MÓDULO 11.- CALIDADE DE SERVIZO.– ISO 9001 Nocións xerais e ámbito de aplicación.* Introdución.* Principios de xestión de calidade.* Enfoque baseado en procesos.* Mellora continua.* Normalización e certificación.* Requisitos da Norma UNE-EN ISO 9001:2008.* Sistema de xestión da calidade.* Responsabilidade da dirección.* Xestión de recursos.* Realización do produto.* Medición, análise de mellora.– ISO 14001 Sistemas de xestión ambiental.* Introdución á xestión ambiental.* Conceptos básicos de xestión ambiental.* Mellora continua.* Normalización e certificación.* Requisitos da Norma UNE-EN ISO 14001:2004.

MÓDULO 12 TÉCNICAS PARA SUPERVISIÓN CON ÉXITO DOS TRABALLOS DE LIMPEZA.Tema 1.- Integración de normas para o equipo de traballo.Tema 2.- Coordinación de equipos.Tema 3.- Técnicas de motivación e dirección de equipos.Tema 4.- Técnicas de reunión.Tema 5.- Técnicas de xestión do tempo.Tema 6.- Proceso de supervisión de traballos dos equipos de limpeza.Tema 7.- Análise e avaliación na transmisión de ordes: execución e resultados.Tema 8.- Análise e avaliación dos métodos e técnicas utilizados:Tema 9.- Seguimento e control durante a execución e a finalización da xornada.Tema 10.- Sistemáticas de revisión periódica de útiles, máquinas e accesorios.Tema 11.- Xestión de non conformidades e corrección de deficiencias.Tema 12.- Control de calidade das actividades de limpeza:Tema 13.- Control das tarefas: rexistros de tarefas.Tema 14.- Control de queixas ou reclamacións do cliente.Tema 15.- Xestión de accións correctivas e preventivas

Desafortunadamente xa non quedan prazas dipoñibles para esta actividade.
Play Video
Play Video
Play Video
Play Video
Play Video
Play Video
Play Video
Play Video