Curso online

Limpeza

Carné Profesional de Limpeza (CPL) Básico

Módulo 1: Limpeza, tratamento e mantemento de chans, paredes e teitos en edificios e locais.

Tema 1.- Técnicas de limpeza básicas. Conceptos de limpeza e desinfección. Factores que interveñen nas operacións de limpeza.

Tema 2.- Desenvolvemento dos procesos e técnicas de limpeza.

Tema 3.- Xestión e tratamento de residuos.

Tema 4.- Aplicación e seguimento de medidas de prevención de riscos laborais.

Módulo 2: Limpeza de Mobiliario Interior.

Tema 1.- Aplicación de produtos de limpeza de mobiliario.

Tema 2.- Técnicas de limpeza de mobiliario.

Tema 3.- Técnicas de limpeza e desinfección de aseos.

Tema 4.- Procesos de xestión e tratamento de residuos na limpeza de mobiliario.

Tema 5- Aplicación e seguimento de medidas de prevención de riscos laborais na limpeza de mobiliario.

Módulo 3 Limpeza de cristais en edificios e locais.

Tema 1.- Técnicas de limpeza de cristais.

Tema 2.- Utilización do equipamento básico para limpeza de superficies acristaladas..

Tema 3.- Medidas relacionadas coa seguridade e saúde dos traballadores.

Módulo 4: Técnicas e procedementos de limpeza con utilización de maquinaria.

Tema 1.- Limpeza con máquinas: Clasificación, compoñentes e mantemento.

Tema 2.- Utilización de produtos de limpeza: Identificación, propiedades E almacenamento.

Tema 3.- Procesos de limpeza con maquinaria.

Tema 4.- Selección, utilización e conservación de útiles, ferramentas e accesorios.

Tema 5.- Medidas relacionadas coa seguridade e saúde dos traballadores.

Módulo 5: Conceptos básico sobre seguridade e saúde no traballo.

Tema 1.- Conceptos básicos sobre seguridade e saúde no traballo.

Módulo 6: Riscos xerais e a súa prevención.

Tema 1.- Riscos ligados ás condicións de seguridade.

Tema 2.- Os riscos ligados ao medio ambiente de traballo.

Tema 3.- A carga de traballo, a fatiga e a insatisfacción laboral.

Tema 4.- Sistemas elementais de control de riscos. Protección colectiva e individual.

Tema 5.- Nocións básicas de actuación en emerxencias e evacuación.

Tema 6.- Primeiros auxilios.

Tema 7.- O control da saúde dos traballadores.

Módulo 7. Elementos básicos da xestión da prevención de riscos laborais.

Tema 1.- A xestión da prevención de riscos laborais na empresa.

Tema 2.- O sistema de xestión da prevención de riscos laborais.

Tema 3.- Modalidades de recursos humanos e materiais para o desenvolvemento de actividades preventivas.

Tema 4.- Organismos públicos relacionados coa seguridade e saúde no traballo.

Desafortunadamente xa non quedan prazas dipoñibles para esta actividade.
Play Video
Play Video
Play Video
Play Video
Play Video
Play Video
Play Video
Play Video