Curso online

Industria alimentaria

Sistema APPCC e prácticas correctas de hixiene

1. Xeneralidades do sistema análise de perigos e puntos de control crítico ( APPCC).

1.1 Introdución e glosario de termos.
1.2 Sistema tradicional de control dos alimentos.
1.3 Concepto de APPCC na industria alimentaria.
1.4 Obxectivos do sistema de autocontrol.
1.5 Características xerais do sistema APPCC.
1.6 Vantaxes da aplicación do sistema APPCC.
1.7 Problemas na aplicación do sistema APPCC.
1.8 Ámbito de aplicación e requisitos para a implantación do sistema APPCC.
1.9 Etapas e evolución da aplicación do sistema APPCC.
1.10 Análise de riscos, identificación e valoración dos mesmos. Accións correctoras e/ou preventivas.
1.11 Límites, seguimento e vixilancia do sistema APPCC. Verificación e validación de rexistros e documentación do sistema.
1.12 Lexislación. Regulamento 852/2004.
1.13 Papel da Administración nos sistemas APPCC.
1.14 APPCC e sistemas de Xestión da Calidade.

2. Directrices xerais do sistema APPCC.

2.1 Directrices do APPCC.
2.2 Plan APPCC.

3. Aplicación do APPCC.

3.1 O APPCC nas materias primas e ingredientes, produtos en curso de fabricación ou produtos terminados.
3.2 O APPCC no persoal.
3.3 O APPCC nas instalacións, locais e equipos.
3.4 O APPCC no transporte.
3.5 O APPCC no proceso de limpeza e desinfección.
3.6 O APPCC na loita contra insectos e roedores.
3.7 O APPCC aplicado ao proceso de produción.
3.8 O APPCC no tratamento de residuos e desperdicios e augas residuais.
3.9 Consideracións previas á implantación do APPCC.

4. Módulo específico sectorial.

4.1. Normativa e contidos específicos do sector no que se imparte esta especialidade

Desafortunadamente xa non quedan prazas dipoñibles para esta actividade.
Play Video
Play Video
Play Video
Play Video
Play Video
Play Video
Play Video
Play Video