Curso online

Industria alimentaria

Análise de perigos e puntos de control críticos en pescados e mariscos (APPCC)

INAD005PO

1. Seguridade alimentaria. Perigos na alimentación1.1. Seguridade Alimentaria, Perigos Biolóxicos, Químicos e Físicos1.2. Perigos na alimentación

2. O APPCC2.1. Definición e características2.2. Conceptos básicos2.3. Obxectivos2.4. Vantaxes

3. Autocontrol baseado no sistema APPCC3.1. Requisitos previos3.2. Secuencia para a aplicación do sistema3.3. Táboas de Xestión3.4. Prerrequisitos de puntos críticos

4. Verificación dun sistema APPCC4.1. Verificación do Sistema APPCC4.2. Tipo de verificacións: documentais, temperaturas, analítico, auditoría, outros

5. Norma ISO 220005.1. A Norma ISO 220005.2. Familia ISO 220005.3. Partes5.4. Obxectivos5.5. Usuarios5.6. Requisitos para organizacións5.7. Aspectos sobresalientes

6. APPCC peixes e mariscos6.1. APPCC aplicado á Comercialización dos Produtos da Pesca6.2. Principios xerais para a aplicación dun sistema de APPCC6.3. Principios polos que se rexe o sistema de APPCC6.4. Etapas do sistema de APPCC nunha empresa de venda comerciante polo miúdo de produtos da pesca6.5. Vida dun produto da pesca na venda comerciante polo miúdo6.6. Recepción de produtos da pesca6.7. Almacenamento dos produtos da pesca6.8. Recepción e almacenamento de envases e embalaxes de produtos da pesca6.9. Manipulación dos produtos da pesca6.10. Exposición e subministración ao consumidor de produtos da pesca6.11. Elaboración do diagrama de fluxo e da táboa de xestión6.12. Prerrequisitos do sistema de APPCC para unha empresa de venda comerciante polo miúdo de produtos da pesca6.13. Plan de mantemento de locais, instalacións e equipos6.14. Plan de control de augas6.15. Plan de limpeza e desinfección6.16. Plan de desinsectación e desratización6.17. Plan de formación de manipuladores6.18. Plan de control de provedores6.19. Plan de trazabilidade

6.20. Plan de transporte de produtos da pesca6.21. Boas prácticas de manufactura na empresa comerciante polo miúdo de produtos da pesca6.22. Requisitos xerais para os locais6.23. Requisitos específicos dos locais onde se preparan, tratan ou transforman os produtos da pesca6.24. Requisitos xerais para o transporte de produtos da pesca6.25. Requisitos do equipo6.26. Desperdicios de alimentos6.27. Subministración de auga6.28. Hixiene persoal6.29. Disposicións aplicables aos produtos alimenticios

Desafortunadamente xa non quedan prazas dipoñibles para esta actividade.
Play Video
Play Video
Play Video
Play Video
Play Video
Play Video
Play Video
Play Video