Curso online

Formación para formadores

Titoría e ensinanzas para e-learning

SSCE144PO

1. Introdución ao e- learning.

1.1. Tecnoloxías da Información e a Comunicación, Sociedade e Educación.
1.1.1. Análise da aplicación das tecnoloxías da información á docencia.

2. Ferramentas tecnolóxicas para o e- learning.

2.1. Plataformas Virtuais de Ensino.
2.1.1. Que é unha plataforma?.
2.1.2. Por que utilizar unha P. T.
2.1.3. Ferramentas.
2.1.4. Plataformas Tecnolóxicas.
2.1.5. Análise das utilidades das plataformas virtuais no ensino.
2.1.6. Aplicación das ferramentas da plataforma virtual.
2.2. Ferramentas web 2.0 para o e- learning.
2.2.1. Que é un podcasting?
2.2.2. Que é un blogue.
2.2.3. Que é un wiki.
2.2.4. Que é slideshare.
2.2.5. Que é scribd.
2.2.6. RSS.
2.2.7. Redes Sociais.
2.2.8. Mundos Virtuais.
2.2.9. Incorporación das ferramentas web 2.0 para a impartición da formación.

3. Procesos de aprendizaxe con e- learning.

3.1. Proceso de Aprendizaxe en E- Learning.
3.1.1. Como aprendemos?.
3.1.2. Como aprenden as persoas adultas?
3.1.3. Formas de intelixencia e Aprendizaxe.
3.1.4. Estilos de aprendizaxe.
3.1.5. Análise das formas e estilos de aprendizaxe.

4. A titoría en e- learning.

4.1. A titoría en E- learning.
4.1.1. O alumnado en e- learning.
4.1.2. Preparando aos Alumnos.
4.1.3. O Profesor en elearning.
4.1.4. A titoría en e- Learning.
4.1.5. Modalidades de titoría.
4.1.6. Orientar e asesorar aos alumnos ao longo do proceso de formación. Promover a participación. Etapas na titoría.
4.1.7. Coordinación entre o equipo titorial. Avaliar para aprender no e- learning.
4.1.8. Análise da tipoloxía de alumnos.
4.1.9. Realización de titorías.
4.1.10. Aplicación de técnicas de motivación e comunicación en e- learning.
4.1.11. Uso de instrumentos de avaliación.
4.1.12. Procesos de xestión do equipo titorial.

5. Estratexias didácticas para o e- learning.  

5.1. Deseño de Estratexias Didácticas en E- Learning.
5.1.1.Que é unha estratexia didáctica?.
5.1.2. Deseño de estratexias didácticas.
5.1.3. Estratexias didácticas para o e- learning.
5.1.4. Aplicación de estratexias didácticas aplicadas a situacións de formación en modalidade e- learning.
5.2. Deseño de Actividades en E- Learning.
5.2.1. E-actividades.
5.2.2. Tipos de E-actividades.
5.2.3. Deseño e selección de actividades adaptadas á modalidade de impartición e- learning.

6. A titoría na comunicación síncrona.

6.1. A Comunicación en E- Learning.
6.1.1. Que é a comunicación.
6.1.2. Características da comunicación sincrónica.
6.1.3. Recursos (para a comunicación sincrónica).
6.1.4. Uso de ferramentas de comunicación síncrona.
6.2. Titoría Síncrona.
6.2.1. Fases nunha titoría sincrónica.
6.2.2. Planificar a sesión.
6.2.3. Netiqueta: regras.
6.2.4. Guía para moderar.
6.2.5. Momentos nunha sesión.
6.2.6. Videoconferencia.
6.2.7. Titoría en Second Life.
6.2.8. Deseño e planificación das titorías síncronas.
6.2.9. Manexo de ferramenta de comunicación síncronas.

7. A titoría na comunicación asíncrona

7.1. A Titoría na Comunicación Asíncrona.
7.1.1. Características da comunicación asíncrona.
7.1.2. A comunicación asíncrona.
7.1.3. Uso de ferramentas de comunicación asíncrona.
7.2. Moderar Debates Asíncronos.
7.2.1. Aspectos sociais.
7.2.2. Tipos de alumnado nos debates.
7.2.3. As funcións do titor ou a titora.
7.2.4. Como se modera un debate.
7.2.5. Realización de debates asíncronos.

8. O traballo colaborativo en e- learning.

8.1. O traballo Colaborativo en E- learning.
8.1.1. Que é un grupo?
8.1.2. A aprendizaxe en grupo como unha actividade de colaboración.
8.1.3. A aprendizaxe en grupo na contorna de rede.
8.1.4. As comunidades de aprendizaxe.
8.1.5. Análise das vantaxes e inconvenientes da aprendizaxe grupal na rede.
8.1.6. Desempeño da función titorial nun grupo de aprendizaxe en rede.

9. A avaliación do alumnado en e- learning.

9.1. Avaliación da Aprendizaxe en Espazos Virtuais.
9.1.1. Que entendemos por avaliación?
9.1.2. Avaliar non é….
9.1.3. Por que avaliamos?
9.1.4. A avaliación da aprendizaxe en e- learning.
9.1.5. Proceso metodolóxico de avaliación da aprendizaxe en e- learning.
9.1.6. A avaliación por competencias.
9.1.7. Determinación dos aspectos para avaliar.
9.1.8. Aplicación de metodoloxías de avaliación e- learning.
9.2. Estratexias de Avaliación.
9.2.1. Deseño de estratexias de avaliación en e- learning.
9.2.2. Técnicas e instrumentos de avaliación.
9.2.3. Avaliación da participación.
9.2.4. Deseño dun plan de avaliación para un curso on- line.
9.2.5. Deseño de instrumentos de avaliación.
9.2.6. Manexo de ferramenta para avaliar a participación.

Desafortunadamente xa non quedan prazas dipoñibles para esta actividade.
Play Video
Play Video
Play Video
Play Video
Play Video
Play Video
Play Video
Play Video