Curso online

Enerxía

Normativa infraestruturas alta tensión

ELEE026PO

1. Política de infraestruturas eléctricas de alta tensión.1.1. Introdución.1.2. Visión histórica.1.3. Evolución do escenario regulatorio español.1.4. Regulación da actividade de planificación do transporte nun modelo liberalizado.1.5. A planificación da rede de transporte. Esquema regulatorio en España.1.6. A planificación da rede de transporte. Elaboración dos plans recolleitos no documento de planificación dos sectores de electricidade e gas do ministerio.

2. Marco legal.2.1. Introdución.2.2. Lei do sector eléctrico.2.3. Principios básicos.2.4. Suxeitos do sector eléctrico.2.5. Funcionamento do sistema.2.6. Acción das diferentes administracións.2.7. Responsables da xestión do sistema: actividades reguladas.2.8. Réxime económico das actividades.2.9. Desenvolvemento da lei da electricidade.2.10. Deseño e construción de instalacións idea xeneral da normativa para aplicar.

3. Normativa ambiental.3.1. Introdución.3.2. Proxectos.3.3. Construción.

4. Parámetros de deseño en instalacións de alta tensión.4.1. Introdución.4.2. Revisión dos procedementos de operación.4.3. Frecuencia.4.4. Tensión.4.5. Carga de liñas.4.6. Carga de transformadores.4.7. Correntes de curtocircuíto.4.8. Estabilidade.5. Análise do sistema eléctrico español.5.1. O sistema eléctrico español en cifras (pasado e presente).5.2. O sistema eléctrico español do futuro.6. Operación do sistema eléctrico español.6.1. Criterios de seguridade e funcionamento.6.2. Establecemento da reserva de regulación frecuencia-potencia.6.3. Operación da rede de transporte.6.4. Estudos e medidas de curto prazo.6.5. Actuacións en tempo real.6.6. O réxime especial en tempo real.6.7. Xestión das interconexións internacionais.7. Tramitación de procedementos administrativos.

7.1. Conceptos básicos.7.2. Procedementos sectoriais.7.3. Procedementos ambientais.7.4. Outros procedementos.7.5. Licenza municipal de obras.7.6. Autorizacións relativas a bens demaniais, de uso público, patrimoniais e de interese público.

Desafortunadamente xa non quedan prazas dipoñibles para esta actividade.
Play Video
Play Video
Play Video
Play Video
Play Video
Play Video
Play Video
Play Video