Curso online

Enerxía

A enerxía solar no panorama enerxético actual

ENAE014PO

1. PANORAMA ENERXÉTICO ACTUAL E SUSTENTABILIDADE1.1. Evolución da utilización da enerxía1.2. A contorna actual da electricidade e a enerxía1.3. Os recursos enerxéticos:1.3.1. Recursos enerxéticos convencionais: limitacións e problemática1.3.2. Recursos enerxéticos renovables1.4. Enerxía e desenvolvemento1.5. O Protocolo de Kyoto1.5.1. Obxectivos, oportunidades e partes interesadas1.5.2. Plan Nacional de Asignación1.5.3. Fondos de Carbono1.5.4. Mecanismos flexibles1.6. A situación europea1.7. Marco lexislativo europeo e español1.8. Eficiencia enerxética1.8.1. Auditorías1.8.2. Por sectores (principalmente en edificación e en industria).1.8.3. Códigos de boas prácticas enerxéticas2. A ENERXÍA SOLAR: TÉRMICA E FOTOVOLTAICA2.1. A radiación solar2.2. A enerxía solar térmica:2.2.1. Usos da enerxía solar térmica2.2.2. Captación de enerxía solar2.2.3. Sistemas de almacenamento2.2.4. Sistemas de distribución e consumo2.2.5. Rendementos2.2.6. Descrición e deseño de instalacións: cálculo da demanda enerxética, deseño da superficie colectora e elementos. Optimización da instalación.2.2.7. Impacto Ambiental da enerxía solar térmica.2.2.8. Marco lexislativo. Subvencións e axudas.2.3. A enerxía solar fotovoltaica:2.3.1. Usos da enerxía solar fotovoltaica2.3.2. Fundamentos da enerxía solar fotovoltaica: a corrente eléctrica, a célula solar.2.3.3. Compoñentes dunha instalación fotovoltaica: módulo fotovoltaico, acumulador, regulador, investidores.2.3.4. Deseño e cálculo de instalacións fotovoltaicas. Estudo das necesidades.2.3.5. Posta en marcha e mantemento da instalación.2.3.6. Impacto Ambiental da enerxía solar fotovoltaica.2.3.7. Marco lexislativo. Subvencións e axudas.3. XESTIÓN DE PROXECTOS EN ENERXÍAS RENOVABLES3.1. Estrutura dun proxecto.3.2. Elaboración dun proxecto.3.3. Presentación dun proxecto3.4. Xestión e financiamento de empresas de enerxías renovables.

Desafortunadamente xa non quedan prazas dipoñibles para esta actividade.
Play Video
Play Video
Play Video
Play Video
Play Video
Play Video
Play Video
Play Video