Curso online

Deseño gráfico e 3D


Adobe Photoshop

Primeiros pasos en Photoshop
Como introdución móstranse as
características de Photoshop e para que serve, así como as diferenzas
entre debuxos e fotografías e en que consiste o retoque fotográfico. Preséntanse
as partes principais da contorna xeral de traballo en Photoshop.
Contido: 1. As imaxes. 2. Tipos de imaxes. 3. Partes
principais. 4. Saír de Photoshop.
Abrir e gardar imaxes
Comeza explicando como abrir imaxes en Photoshop.
Despois mostra as diferenzas entre as imaxes de mapa de bits
e as imaxes vectoriais. Seguidamente explícase como crear
imaxes novas establecendo os seus parámetros como o tamaño, resolución,
fondo, etc. Finalmente móstrase como gardar as imaxes e os
distintos formatos de arquivos gráficos. Contido: 1. Abrir imaxes.
2. Mapa de bits ou vectorial. 3. Creación de imaxes. 4. Gardar
imaxes.
O espazo de traballo
Describe como organizar as xanelas das
imaxes na área de traballo e o traballo cos paneis ou paletas:
mostralos, movelos, agrupalos, etc. Tamén se indica como gardar e
recuperar a configuración do espazo de traballo de Photoshop. Explica
a utilización do programa Adobe Bridge, que serve para organizar,
ordenar e localizar os arquivos de imaxes. Contido: 1. Colocar as
xanelas. 2. Organizar grupos de paneis. 3. Gardar a configuración.
4. Adobe Bridge.
Moverse pola imaxe
Estuda técnicas básicas de Photoshop, como
a forma de ampliar ou reducir partes da imaxe, recortar as partes
dunha imaxe que non nos interesan, a diferenza entre o tamaño do
lenzo e da imaxe, duplicar imaxes, rotar unha imaxe, axustar a súa
perspectiva, obter vistas e separar unha imaxe. Por último móstrase
como utilizar o sistema de axuda de Photoshop para obter información
sobre o seu funcionamento. Contido: 1. Ampliar e reducir. 2. Recortar a
imaxe. 3. Tamaño do lenzo. 4. Duplicar e cortar. 5. Rotar e axustar
a perspectiva. 6. Pedir axuda.
Debuxar co lapis
Describe as principais ferramentas de pintura
de Photoshop, explicando a ferramenta Lapis e a súa
configuración. Ademais, introdúcense os modos de cor, así como a
maneira de seleccionar a cor co que pintar e obter cores co
Contagotas. Contido: 1. A ferramenta Lapis. 2. O modo de cor.
3. O Selector de cor. 4. A ferramenta Contagotas.
Pintar co pincel
Estuda a ferramenta de pintura Pincel,
como configuralo e como seleccionar pinceis e crear pinceis novos
para utilizalos con esta ferramenta. Tamén se explican os Modos de fusión
e os seus efectos ao pintar na imaxe. Contido: 1. A
ferramenta Pincel. 2. Pinceis xa creados. 3. Configurar un pincel. 4.
Os modos de fusión.
Seleccionar
Contempla as técnicas de selección de zonas
dunha imaxe utilizando as ferramentas básicas Marco e Lazo,
así como outras opcións máis avanzadas ( Varita máxica, Selección rápida e
Gama de cores). Tamén se estuda a forma de axustar a selección
con comandos como Redondear, Expandir, Contraer, Desvanecer ou
Perfeccionar bordo. Contido: 1. Seleccionar zonas da imaxe. 2. As
ferramentas Marco. 3. As ferramentas Lazo. 4. Selección por cores.
5. Axustar a selección.
Imaxes con capas
Introduce o concepto de capa en Photoshop.
Explica a importancia da orde de apilamiento das capas, as
diferenzas entre combinar e axustar capas e como crear, duplicar,
enlazar, aliñar ou eliminar capas. Contido: 1. Visualizar as capas.
2. Orde de apilamiento. 3. Utilización das capas. 4. Copiar e pegar.
5. Combinar e axustar.
Encher de cor
Estuda a forma de conseguir distintos
tipos de recheo dun obxecto en Photoshop: recheo de cor e
degradados. Tamén mostra como utilizar o Borrador, o Borrador
máxico e o Borrador de fondos. Contido: 1. A ferramenta Bote de pintura.
2. Encher con degradados. 3. A ferramenta Borrador. 4. A
ferramenta Borrador máxico. 5. A ferramenta Borrador de fondos.
Debuxar con trazados
Aínda que o punto forte de Photoshop é o
retoque fotográfico, tamén dispón de ferramentas de debuxo
vectorial, como as ferramentas de Pluma e as ferramentas de Forma,
mostrándose como utilizalas para debuxar trazados, capas de forma ou
debuxos de mapa de bits. Contido: 1. Ferramentas de debuxo. 2.
Encher píxeles. 3. Capas de forma. 4. As ferramentas de Pluma. 5.
Trazados. 6. Duplicar trazados.
Axustar a cor
Estuda as técnicas básicas de retoque da
cor e o ton dunha imaxe en Photoshop. Preséntase o histograma
de niveis e explícase como utilizalo para corrixir as luces, sombras
e medios tons da imaxe. Tamén se describe como equilibrar as
cores dunha imaxe, axustar o brillo e contraste, cambar cores, o
filtro de fotografía e outros efectos de cor. Contido: 1. Luces e
sombras. 2. Equilibrando as cores. 3. Cambiar as cores. 4. Axuste
global. 5. Brillo e contraste. 6. Efectos na cor.
Retocar imaxes
Presenta ferramentas de Photoshop que
facilitan o traballo coas imaxes. Empézase describindo o uso das
regras, guías ou cuadrícula, pasando a ver como copiar e pegar entre
imaxes. Tamén se explica a forma de realizar distintos tipos de transformacións
e a retocar zonas dunha imaxe con distintas
ferramentas: Tampón de clonar, Parche e Pincel corrector para pintar
unha zona dunha imaxe con outra zona ou con outra imaxe ou Pincel de ollos
vermellos para eliminar o efecto de ollos vermellos nunha fotografía, por exemplo.
Contido: 1. Debuxando con precisión. 2. Escala e rotación. 3.
Nesgar, voltear e distorsionar. 4. Ferramentas de retoque. 5. Corrixir
a imaxe. 6. Corrixir ollos vermellos e substituír cores.
Texto nas imaxes
Estuda a introdución de texto nas
imaxes de Photoshop, indicando as características de formato de carácter
e de parágrafo existentes. Tamén existe a posibilidade de realizar
a revisión ortográfica do devandito texto, a de aplicar distintos
efectos ao texto, adoptar a forma dun trazado ou a de incluír notas
nas imaxes. Contido: 1. Incluír texto. 2. Formato do texto. 3.
Efectos no texto. 4. Poñer notas.
Imprimir a imaxe
Estuda os aspectos para ter en conta á
hora de preparar a imaxe para a súa impresión, como o axuste do tamaño
da páxina e a posición e tamaño da imaxe nela. Contido: 1.
Axustes de impresión. 2. Parámetros avanzados de impresión. 3.
Impresión.

Desafortunadamente xa non quedan prazas dipoñibles para esta actividade.
Play Video
Play Video
Play Video
Play Video
Play Video
Play Video
Play Video
Play Video