Curso online

Administración de empresas

Notificación e rexistro electrónico

ADGG109PO

1. Marco probatorio das notificacións.1.1. A comunicación fidedigna como inicio do cómputo de prazos.

1.2. Efecto xurídico do coñecemento do contido das comunicacións.

1.3. Presunción da comunicación. Taboleiros de anuncios e boletíns oficiais.

1.4. Marco xurídico da notificación.

1.5. Notificación no sector público e no sector privado.

1.6. Medios de proba electrónicos.

1.7. Informes periciais en relación coas notificacións electrónicas.2. Notificacións móbiles.2.1. Tecnoloxía Móbil e sociedade.

2.2. Tecnoloxía Móbil e Administración Pública.

2.3. Funcionamento dun sistema de mensaxería móbil.

2.4. Mensaxería móbil fidedigna.

2.5. O Ecosistema móbil.

2.6. Obstáculos para a implantación.

2.7. Outro tipo de notificacións a colectivos non dixitais ou discapacitados.3. Notificacións electrónicas obrigatorias na administración tributaria, seguridade social e dirección xeral de tráfico.3.1. Antecedentes e especial referencia ao réxime de obrigatoriedade establecido pola AEAT.

3.2. Obrigados a recibir notificacións por vía electrónica.

3.3. Dirección electrónica habilitada e análise da problemática derivada do procedemento de asignación.

3.4. Análise das consecuencias xurídico-fiscais que se poden derivar do recurso interposto pola Asociación Española de Asesores Fiscais contra o RD 1363/2010.

3.5. As notificacións electrónicas obrigatorias da Dirección Xeral de Tráfico e a Seguridade Social.4. Servizo de notificacións electrónicas e sistemas de notificación por comparecencia.4.1. Antecedentes normativos e requisitos de carácter técnico.

4.2. Persoas habilitadas e formas de acceso ao contido das notificacións obrigatorias.

4.3. Estados nos que poden atoparse as notificacións.

4.4. Certificacións das Notificacións practicadas.

4.5. Notificacións por comparecencia electrónica en taboleiros edictales e a través de sede electrónica.

4.6. Apoderamento electrónico para a recepción de notificacións electrónicas de carácter tributario.

Desafortunadamente xa non quedan prazas dipoñibles para esta actividade.
Play Video
Play Video
Play Video
Play Video
Play Video
Play Video
Play Video
Play Video