Xestión integral de residuos

Xestionar as diferentes tipoloxías de residuos, en base á situación actual dos residuos no ámbito nacional e europeo, así como adquirir unha visión integral en cuestións relacionadas co tratamento de residuos e das obrigacións que teñen os axentes implicados na xestión de residuos para lograr a conservación e prevención da natureza.
1. Residuos sólidos urbanos.1.1. Características xerais dos residuos urbanos ou municipais. 1.1.1. Clasificación e composición dos residuos urbanos ou municipais. 1.1.2. Variacións na composición en función da procedencia. 1.1.3. Impacto dos residuos. 1.2. Sistemas de pre-recollida e recollida de residuos 1.2.1. Conceptos de pre-recollida, recollida selectiva e recollida de achega. 1.2.2. Diferentes tipos de contedores usados na pre-recollida e recollida de RSU. 1.2.3. Mantemento e hixiene dos contedores. 1.2.4. Sistemas pneumáticos e soterrados de recollida. 1.2.5. Establecemento de necesidades de contedores dunha zona. 1.2.6. Vehículos utilizados na recollida de residuos urbanos ou municipais e manexo. 1.2.7. Condicións de traballo e características xerais dos vehículos de recollida. 1.2.8. Deseño de roteiros de recollida. 1.2.9. Riscos laborais e normas de seguridade. 1.3. Cálculo do cociente de contedores en función das circunstancias de cada punto e compaixón de residuos. 2. Residuos tóxicos e perigosos. 2.1. Introdución: concepto de residuos, residuos tóxicos e perigosos, tipos de residuos perigosos. 2.2. Problemática actual dos tóxicos e perigosos: Estratexia europea, situación en España. 2.3. Marco normativo dos residuos tóxicos e perigosos: ámbito estatal, ámbito autonómico e ámbito local. 2.4. Competencias na xestión de residuos. 2.5. Codificación de residuos (Sistemática para a asignación do código LER -lista europea de Residuos) 2.6. Xestión de residuos tóxicos e perigosos: medidas para unha correcta xestión de residuos: prevención,reutilización, reciclaxe, valorización enerxética e eliminación. 2.7. Axentes implicados na xestión de residuos. 2.7.1. Produtor de residuos. 2.7.2. Posuidor de residuos. 2.7.3. Transportista de residuos. 2.7.4. Xestor de residuos perigosos. 2.8. Obrigacións e responsabilidades do produtor de residuos tóxicos e perigosos. 2.8.1. Réxime de autorización de actividades produtoras de residuos. 2.8.2. Autorización para a importación de residuos. 2.8.3. Envasado, etiquetaxe, almacenamento, rexistro e contido do rexistro. 2.8.4. Declaración anual. 2.9. Pequenos produtores de residuos: procedementos e requisitos. 2.10. Xestión específica de residuos: 2.10.1. Vehículos fóra de uso. 2.10.2. Pneumáticos fóra de uso. 2.10.3. Lodos de depuradora. 2.10.4. Residuos de construción e depuración. 2.10.5. Pilas, baterías e acumuladores. 2.10.6. Residuos de aparellos eléctricos e electrónicos 2.10.7. Residuos de actividades Extractivas. 2.10.8. Residuos de plásticos de uso agrario

Reserva plaza

Completa el siguiente formulario para solicitar una plaza en esta actividad.

Importante: máximo 3 actividades formativas por persona (entre cursos online, cursos de formación en directo o certificaciones).

Puedes obtener más información del funcionamiento de la feria visitando este enlace.

Por favor, explora todas las actividades antes de solicitar plaza. No se realizarán cambios en las actividades solicitadas, salvo en casos excepcionales y debidamente justificados. 


Play Video
Play Video
Play Video
Play Video
Play Video
Play Video
Play Video
Play Video