Xestión do bar-cafetería

Realizar proxectos de viabilidade sinxelos dun bar-cafetería; utilizando as canles de información existentes para a constitución e posta en marcha de pequenas empresas; analizando sistemas de aprovisionamento de alimentos e bebidas; desenvolvendo os sistemas e procesos de xestión e control necesarios para o exercicio da actividade de bar-cafetería.
1. O BAR-CAFETERÍA: ESTABLECEMENTO, NEGOCIO E EMPRESA 1.1. O bar-cafetería como establecemento: Tipos de establecementos. 1.2. Plan de márketing do bar-cafetería. Análise de mercado. 2. VIABILIDADE ECONÓMICA E FINANCEIRA DO BAR-CAFETERÍA. 2.1. Trámites e documentación relativa á constitución e posta en marcha. 2.2. Organigrama do bar- cafetería. Selección de persoal. Perfís profesionais. 2.3. Empresa, empresario e establecemento mercantil. 2.4. Tipo xurídico de empresario: individual e social. 2.5. Distinción entre empresa, empresario e establecemento mercantil. 2.6. O empresario individual e o empresario social. 2.7 Profesionais e organismos estatais, autonómicos e locais que asesoran en materia de procesos e procedementos económico-administrativos relativos ao comezo e desenvolvemento da actividade empresarial. 2.8 .Valoración da importancia que ten a creación e bo funcionamento de pequenas empresas para o desenvolvemento da economía nacional e para a integración sociolaboral. 3. APROVISIONAMENTO E CONTROL DE CONSUMOS E CUSTOS DA ACTIVIDADE DE BAR CAFETERÍA. 3.1. Xestión do aprovisionamento no bar-cafetería: Cálculo de necesidades de aprovisionamento de alimentos, bebidas e demais xéneros para o bar-cafetería. 3.2. O ciclo de compra. O inventario permanente e a súa valoración: métodos de valoración de existencias. Negociación con provedores. 3.3. Recepción e almacenamento de xéneros: Inspección, control, distribución e almacenamento de materias primas. 3.4. Xestión e control de inventarios. Rexistros documentais. Fichas técnicas. 4. CONTROL DE CONSUMOS E CUSTOS DO SERVIZO DO BAR- CAFETERÍA. 4.1. Control de consumos e custos: Definición e clases de custos. Cálculo do custo de materias primas. 4.2. Rexistro documental. Control de consumos. (Este epígrafe só se cumprimentará se existen requisitos legais para o exercicio da profesión) 9. Requisitos oficiais dos centros: (Este epígrafe só se cumprimentará se para a impartición da formación existe algún requisito de homologación / autorización do centro por parte doutra administración competente. 2. Requisitos técnicos do contido virtual de aprendizaxe Para garantir a calidade do proceso de aprendizaxe do alumnado, o contido virtual de aprendizaxe das especialidades formativas non dirixidas á obtención de certificados de profesionalidade manterá unha estrutura e funcionalidade homoxénea, cumprindo os seguintes requisitos: – Como mínimo, ser os establecidos no correspondente programa formativo que conste no ficheiro de especialidades formativas previsto no artigo 20.3 do Real Decreto 395/2007, do 23 de marzo e estea asociado á especialidade formativa para a que se solicita inscrición. – Estar referidos tanto aos coñecementos como ás destrezas prácticas e habilidades recollidas nos obxectivos de aprendizaxe dos citados programas formativos, de maneira que no seu conxunto permitan conseguir os resultados de aprendizaxe previstos. – Organizarse a través de índices, mapas, táboas de contido, esquemas, epígrafes ou titulares de fácil discriminación e secuenciase pedagógicamente de tal maneira que permiten a súa comprensión e retención. – Non ser meramente informativos, promovendo a súa aplicación práctica a través de actividades de aprendizaxe ( autoevaluables ou valoradas polo titor- formador) relevantes para a práctica profesional, que sirvan para verificar o progreso da aprendizaxe do alumnado, facer un seguimento das súas dificultades de aprendizaxe e prestarlle o apoio adecuado. – Non ser exclusivamente textuais, incluíndo variados recursos (necesarios e relevantes), tanto estáticos como interactivos (imaxes, gráficos, audio, vídeo, animacións, ligazóns, simulacións, artigos, foro, chat, etc.). de forma periódica. – Poder ser ampliados ou complementados mediante diferentes recursos adicionais aos que o alumnado poida acceder e consultar a vontade. – Dar lugar a resumos ou sínteses e a glosarios que identifiquen e definan os termos ou vocábulos básicos, relevantes ou claves para a comprensión das aprendizaxes. – Avaliar a súa adquisición durante ou á finalización da acción formativa a través de actividades de avaliación (exercicios, preguntas, traballos, problemas, casos, probas, etc.), que permitan medir o rendemento ou desempeño do alumnado. 4.3. Control por copeo. Escandallos. 4.4. Aplicación de métodos. Compoñentes de prezo. Métodos de fixación de prezos. 5. O CONTROL XERAL DA ACTIVIDADE DE BAR-CAFETERÍA. 5.1. Comparación e aplicación de sistemas e procesos de control da produción e o servizo no bar cafetería. 5.2. Análise sinxela da situación económico-financeira do bar-cafetería. 5.3. Diario de produción e peche de caixa. 5.4. Aplicación de métodos sinxelos para auditar os procesos de facturación, cobranza, peche diario da produción e liquidación de caixa no bar-cafetería. 5.5. Comparación e aplicación de sistemas de organización da información. 5.6. Normalización e formalización de documentación que se xera na actividade. 6. XESTIÓN E CONTROL COMERCIAL, INFORMÁTICO E DE CALIDADE EN RESTAURACIÓN. 6.1. Xestión comercial: A estratexia de prezos. 6.2. As vendas. Posicionamento do bar-cafetería. 6.3. Accións de promoción e publicidade en bares-cafeterías. 6.4. Xestión e control de calidade: Características peculiares. 6.5. Concepto de calidade por parte do cliente. 6.6. Programas, procedementos e instrumentos específicos. 6.7. Técnicas de autocontrol. 7. XESTIÓN DOS SISTEMAS INFORMÁTICOS EN BAR-CAFETERÍA. 7.1. Aplicacións informáticas para o bar-cafetería: Equipos e programas informáticos da xestión do bar-cafetería. 7.2. Instalación e uso de aplicacións informáticas propias da xestión do bar-cafetería. 7.3. Bases de datos de clientes informatizadas. Manexo e uso. 7.4. Follas de cálculo. Manexo e uso. 8. INTERNET COMO FONTE DE INFORMACIÓN E VÍA DE COMERCIALIZACIÓN PARA A ACTIVIDADE DO BAR-CAFETERÍA. 8.1. Introdución. 8.2. Historia. Internet en España. 8.3. Conceptos e definicións. 8.4. Como funciona Internet. Como conectarse. 8.5. Servizos da internet. 8.6. Correo electrónico. 8.7. Buscadores e portais. 8.8. Internet como provedor de alimentos e bebidas. 8.9. O mailing como técnica comercial

Reserva plaza

Completa el siguiente formulario para solicitar una plaza en esta actividad.

Importante: máximo 3 actividades formativas por persona (entre cursos online, cursos de formación en directo o certificaciones).

Puedes obtener más información del funcionamiento de la feria visitando este enlace.

Por favor, explora todas las actividades antes de solicitar plaza. No se realizarán cambios en las actividades solicitadas, salvo en casos excepcionales y debidamente justificados. 


Play Video
Play Video
Play Video
Play Video
Play Video
Play Video
Play Video
Play Video