Xestión do bar-cafetería

Realizar proxectos de viabilidade sinxelos dun bar-cafetería; utilizando as canles de información existentes para a constitución e posta en marcha de pequenas empresas; analizando sistemas de aprovisionamento de alimentos e bebidas; desenvolvendo os sistemas e procesos de xestión e control necesarios para o exercicio da actividade de bar-cafetería.
1. O BAR-CAFETERÍA: ESTABLECEMENTO, NEGOCIO E EMPRESA 1.1. O bar-cafetería como establecemento: Tipos de establecementos. 1.2. Plan de márketing do bar-cafetería. Análise de mercado. 2. VIABILIDADE ECONÓMICA E FINANCEIRA DO BAR-CAFETERÍA. 2.1. Trámites e documentación relativa á constitución e posta en marcha. 2.2. Organigrama do bar- cafetería. Selección de persoal. Perfís profesionais. 2.3. Empresa, empresario e establecemento mercantil. 2.4. Tipo xurídico de empresario: individual e social. 2.5. Distinción entre empresa, empresario e establecemento mercantil. 2.6. O empresario individual e o empresario social. 2.7 Profesionais e organismos estatais, autonómicos e locais que asesoran en materia de procesos e procedementos económico-administrativos relativos ao comezo e desenvolvemento da actividade empresarial. 2.8 .Valoración da importancia que ten a creación e bo funcionamento de pequenas empresas para o desenvolvemento da economía nacional e para a integración sociolaboral. 3. APROVISIONAMENTO E CONTROL DE CONSUMOS E CUSTOS DA ACTIVIDADE DE BAR CAFETERÍA. 3.1. Xestión do aprovisionamento no bar-cafetería: Cálculo de necesidades de aprovisionamento de alimentos, bebidas e demais xéneros para o bar-cafetería. 3.2. O ciclo de compra. O inventario permanente e a súa valoración: métodos de valoración de existencias. Negociación con provedores. 3.3. Recepción e almacenamento de xéneros: Inspección, control, distribución e almacenamento de materias primas. 3.4. Xestión e control de inventarios. Rexistros documentais. Fichas técnicas. 4. CONTROL DE CONSUMOS E CUSTOS DO SERVIZO DO BAR- CAFETERÍA. 4.1. Control de consumos e custos: Definición e clases de custos. Cálculo do custo de materias primas. 4.2. Rexistro documental. Control de consumos. (Este epígrafe só se cumprimentará se existen requisitos legais para o exercicio da profesión) 9. Requisitos oficiais dos centros: (Este epígrafe só se cumprimentará se para a impartición da formación existe algún requisito de homologación / autorización do centro por parte doutra administración competente. 2. Requisitos técnicos do contido virtual de aprendizaxe Para garantir a calidade do proceso de aprendizaxe do alumnado, o contido virtual de aprendizaxe das especialidades formativas non dirixidas á obtención de certificados de profesionalidade manterá unha estrutura e funcionalidade homoxénea, cumprindo os seguintes requisitos: – Como mínimo, ser os establecidos no correspondente programa formativo que conste no ficheiro de especialidades formativas previsto no artigo 20.3 do Real Decreto 395/2007, do 23 de marzo e estea asociado á especialidade formativa para a que se solicita inscrición. – Estar referidos tanto aos coñecementos como ás destrezas prácticas e habilidades recollidas nos obxectivos de aprendizaxe dos citados programas formativos, de maneira que no seu conxunto permitan conseguir os resultados de aprendizaxe previstos. – Organizarse a través de índices, mapas, táboas de contido, esquemas, epígrafes ou titulares de fácil discriminación e secuenciase pedagógicamente de tal maneira que permiten a súa comprensión e retención. – Non ser meramente informativos, promovendo a súa aplicación práctica a través de actividades de aprendizaxe ( autoevaluables ou valoradas polo titor- formador) relevantes para a práctica profesional, que sirvan para verificar o progreso da aprendizaxe do alumnado, facer un seguimento das súas dificultades de aprendizaxe e prestarlle o apoio adecuado. – Non ser exclusivamente textuais, incluíndo variados recursos (necesarios e relevantes), tanto estáticos como interactivos (imaxes, gráficos, audio, vídeo, animacións, ligazóns, simulacións, artigos, foro, chat, etc.). de forma periódica. – Poder ser ampliados ou complementados mediante diferentes recursos adicionais aos que o alumnado poida acceder e consultar a vontade. – Dar lugar a resumos ou sínteses e a glosarios que identifiquen e definan os termos ou vocábulos básicos, relevantes ou claves para a comprensión das aprendizaxes. – Avaliar a súa adquisición durante ou á finalización da acción formativa a través de actividades de avaliación (exercicios, preguntas, traballos, problemas, casos, probas, etc.), que permitan medir o rendemento ou desempeño do alumnado. 4.3. Control por copeo. Escandallos. 4.4. Aplicación de métodos. Compoñentes de prezo. Métodos de fixación de prezos. 5. O CONTROL XERAL DA ACTIVIDADE DE BAR-CAFETERÍA. 5.1. Comparación e aplicación de sistemas e procesos de control da produción e o servizo no bar cafetería. 5.2. Análise sinxela da situación económico-financeira do bar-cafetería. 5.3. Diario de produción e peche de caixa. 5.4. Aplicación de métodos sinxelos para auditar os procesos de facturación, cobranza, peche diario da produción e liquidación de caixa no bar-cafetería. 5.5. Comparación e aplicación de sistemas de organización da información. 5.6. Normalización e formalización de documentación que se xera na actividade. 6. XESTIÓN E CONTROL COMERCIAL, INFORMÁTICO E DE CALIDADE EN RESTAURACIÓN. 6.1. Xestión comercial: A estratexia de prezos. 6.2. As vendas. Posicionamento do bar-cafetería. 6.3. Accións de promoción e publicidade en bares-cafeterías. 6.4. Xestión e control de calidade: Características peculiares. 6.5. Concepto de calidade por parte do cliente. 6.6. Programas, procedementos e instrumentos específicos. 6.7. Técnicas de autocontrol. 7. XESTIÓN DOS SISTEMAS INFORMÁTICOS EN BAR-CAFETERÍA. 7.1. Aplicacións informáticas para o bar-cafetería: Equipos e programas informáticos da xestión do bar-cafetería. 7.2. Instalación e uso de aplicacións informáticas propias da xestión do bar-cafetería. 7.3. Bases de datos de clientes informatizadas. Manexo e uso. 7.4. Follas de cálculo. Manexo e uso. 8. INTERNET COMO FONTE DE INFORMACIÓN E VÍA DE COMERCIALIZACIÓN PARA A ACTIVIDADE DO BAR-CAFETERÍA. 8.1. Introdución. 8.2. Historia. Internet en España. 8.3. Conceptos e definicións. 8.4. Como funciona Internet. Como conectarse. 8.5. Servizos da internet. 8.6. Correo electrónico. 8.7. Buscadores e portais. 8.8. Internet como provedor de alimentos e bebidas. 8.9. O mailing como técnica comercial

Reserva plaza

Solicitar plaza en esta actividad

Rellena el siguiente formulario para solicitar una plaza en esta actividad.

Importante: recuerda que puedes inscribirte como máximo en un total de 3 actividades formativas (entre cursos online, cursos de formación en directo o certificaciones). Selecciónalas bien, por favor.


Play Video
Play Video
Play Video
Play Video
Play Video
Play Video
Play Video
Play Video