Xestión de alérgenos no sector da restauración

Coñecer as diferentes técnicas de elaboración e conservación de distintos grupos de alimentos para a prevención de alerxias e intolerancias alimentarias en restauración; recoñecendo e interpretando a documentación sobre alerxias e intolerancias alimentarias; identificando os principais alimentos causantes destas e analizando e aplicando as técnicas de servizo nas distintas elaboracións
1. CARACTERIZACIÓN DAS ALERXIAS E INTOLERANCIAS ALIMENTARIAS. REACCIÓNS ADVERSAS Aos ALIMENTOS. 1.1. A alerxia aos alimentos. 1.2. Relación de alerxias alimentarias, causas e tratamento/prevención. 1.3. A alerxia ao látex. 1.4. Reaccións adversas non inmunológicas aos alimentos. 1.5. A enfermidade celíaca. 2. IDENTIFICACIÓN DOS PRINCIPAIS ALIMENTOS CAUSANTES DE ALERXIAS E INTOLERANCIAS ALIMENTARIAS 2.1. Interpretación da etiquetaxe de alimentos e da simboloxía relacionada. 2.2. Símbolos identificativos na etiquetaxe de alimentos aptos para celíacos. 2.3. Listaxe de alimentos aptos para celíacos 2.4. Actividade para a correcta interpretación da etiquetaxe de alimentos e da simboloxía relacionada con alerxias alimentarias e intolerancia ao glute. 2.5. Principais alimentos causantes de alerxias. 2.6. Produtos sustitutivos para persoas con alerxia a alimentos. 2.7. Produtos sustitutivos para persoas con intolerancia ao glute. 2.8. O uso do látex na manipulación de alimentos. 2.9. Obxectos e circunstancias que teñen ou poden conter látex. 2.10. Alimentos para celíacos. 2.11. Referencias lexislativas sobre a etiquetaxe de alimentos. 3. ELABORACIÓN DE OFERTAS GASTRONÓMICAS E/Ou DIETAS RELACIONADAS COAS ALERXIAS E INTOLERANCIAS ALIMENTARIAS. 3.1. Aspectos básicos de nutrición. 3.2. Por que restauradores? 3.3. A roda dos alimentos. 3.4. Aspectos básicos de calidade e seguridade alimentaria. 3.5. A dieta sen glute. 3.6. Diagrama de procesos para o deseño de ofertas gastronómicas e/ou dietas relacionadas coas alerxias e intolerancias alimentarias. 3.7. Boas prácticas na elaboración de pratos aptos para persoas alérxicas a alimentos e ao látex, e para celíacos. 4. A COMUNICACIÓN CO CLIENTE E A XESTIÓN DE ALÉRGENOS EN ESTABLECEMENTOS DE RESTAURACIÓN 4.1. Principais novidades da regulamentación vixente. 4.2. Os requisitos para a restauración. 4.3. Como dispoñer e manter actualizada a información da etiquetaxe dos produtos e ingredientes que fornecen os provedores? 4.4. Substancias ou produtos que causan alerxias ou intolerancias 4.5. Como comprobar a etiquetaxe durante a recepción de mercadoría? 4.6. Como evitar ou minimizar a contaminación cruzada na área de cociña? 4.7. Como informar os consumidores dos alérgenos presentes no produto? 4.8. Como coñecer e identificar os alérgenos potenciais?

Reserva plaza

Completa el siguiente formulario para solicitar una plaza en esta actividad.

Importante: máximo 3 actividades formativas por persona (entre cursos online, cursos de formación en directo o certificaciones).

Puedes obtener más información del funcionamiento de la feria visitando este enlace.

Por favor, explora todas las actividades antes de solicitar plaza. No se realizarán cambios en las actividades solicitadas, salvo en casos excepcionales y debidamente justificados. 


Play Video
Play Video
Play Video
Play Video
Play Video
Play Video
Play Video
Play Video