Xestión de alérgenos no sector da restauración

“Coñecer as diferentes técnicas de elaboración e conservación de distintos grupos de alimentos para a prevención de alerxias e intolerancias alimentarias en restauración; recoñecendo e interpretando a documentación sobre alerxias e intolerancias alimentarias; identificando os principais alimentos causantes destas e analizando e aplicando as técnicas de servizo nas distintas elaboracións”
1. CARACTERIZACIÓN DAS ALERXIAS E INTOLERANCIAS ALIMENTARIAS. REACCIÓNS ADVERSAS Aos ALIMENTOS. 1.1. A alerxia aos alimentos. 1.2. Relación de alerxias alimentarias, causas e tratamento/prevención. 1.3. A alerxia ao látex. 1.4. Reaccións adversas non inmunológicas aos alimentos. 1.5. A enfermidade celíaca. 2. IDENTIFICACIÓN DOS PRINCIPAIS ALIMENTOS CAUSANTES DE ALERXIAS E INTOLERANCIAS ALIMENTARIAS 2.1. Interpretación da etiquetaxe de alimentos e da simboloxía relacionada. 2.2. Símbolos identificativos na etiquetaxe de alimentos aptos para celíacos. 2.3. Listaxe de alimentos aptos para celíacos 2.4. Actividade para a correcta interpretación da etiquetaxe de alimentos e da simboloxía relacionada con alerxias alimentarias e intolerancia ao glute. 2.5. Principais alimentos causantes de alerxias. 2.6. Produtos sustitutivos para persoas con alerxia a alimentos. 2.7. Produtos sustitutivos para persoas con intolerancia ao glute. 2.8. O uso do látex na manipulación de alimentos. 2.9. Obxectos e circunstancias que teñen ou poden conter látex. 2.10. Alimentos para celíacos. 2.11. Referencias lexislativas sobre a etiquetaxe de alimentos. 3. ELABORACIÓN DE OFERTAS GASTRONÓMICAS E/Ou DIETAS RELACIONADAS COAS ALERXIAS E INTOLERANCIAS ALIMENTARIAS. 3.1. Aspectos básicos de nutrición. 3.2. Por que restauradores? 3.3. A roda dos alimentos. 3.4. Aspectos básicos de calidade e seguridade alimentaria. 3.5. A dieta sen glute. 3.6. Diagrama de procesos para o deseño de ofertas gastronómicas e/ou dietas relacionadas coas alerxias e intolerancias alimentarias. 3.7. Boas prácticas na elaboración de pratos aptos para persoas alérxicas a alimentos e ao látex, e para celíacos. 4. A COMUNICACIÓN CO CLIENTE E A XESTIÓN DE ALÉRGENOS EN ESTABLECEMENTOS DE RESTAURACIÓN 4.1. Principais novidades da regulamentación vixente. 4.2. Os requisitos para a restauración. 4.3. Como dispoñer e manter actualizada a información da etiquetaxe dos produtos e ingredientes que fornecen os provedores? 4.4. Substancias ou produtos que causan alerxias ou intolerancias 4.5. Como comprobar a etiquetaxe durante a recepción de mercadoría? 4.6. Como evitar ou minimizar a contaminación cruzada na área de cociña? 4.7. Como informar os consumidores dos alérgenos presentes no produto? 4.8. Como coñecer e identificar os alérgenos potenciais?

Reserva plaza

Solicitar plaza en esta actividad

Rellena el siguiente formulario para solicitar una plaza en esta actividad.

Importante: recuerda que puedes inscribirte como máximo en un total de 3 actividades formativas (entre cursos online, cursos de formación en directo o certificaciones). Selecciónalas bien, por favor.


Play Video
Play Video
Play Video
Play Video
Play Video
Play Video
Play Video
Play Video