Titorización de accións formativas para o emprego

Proporcionar habilidades e estratexias personalizadas de mellora ao alumnado para favorecer a súa aprendizaxe, en formación presencial e en liña, supervisando o seu desenvolvemento.Proporcionar estratexias e habilidades para favorecer a aprendizaxe na formación en liña supervisando o seu desenvolvemento
1. CARACTERÍSTICAS DAS ACCIÓNS TITORIAIS EN FORMACIÓN PROFESIONAL PARA O EMPREGO  Modalidades de formación: presencial, a distancia e mixta.  Plan titorial : estratexias e estilos de titoría e orientación.  Estratexias de aprendizaxe autónoma. Estilos de aprendizaxe.  A comunicación online.  A figura do titor presencial e titor en liña:  Estratexias e estilos de titoría.  Roles: activo, proactivo e reactivo.  Funcións do titor.  Habilidades titoriais.  Organización e planificación de acciónelas titoriais.  Coordinación de grupos. Procura de solucións.  Supervisión e seguimento do aprendizaxe titorial 2. DESENVOLVEMENTO DA ACCIÓN TITORIAL.  Características do alumnado  Temporalización da acción titorial.  Realización de cronogramas.  Deseño dun plan de actuación individualizado. 3. DESENVOLVEMENTO DA ACCIÓN TITORIAL EN LIÑA  Características do alumnado.  Elaboración da “guía do curso”.  Tarefas e actividades, a súa avaliación e rexistro de cualificacións.  Responsabilidades administrativas do titor.  Elaboración de videotutoriales con ferramentas de deseño sinxelas.  Criterios de coordinación con titores e xefatura de estudos.

Reserva plaza

Completa el siguiente formulario para solicitar una plaza en esta actividad.

Importante: máximo 3 actividades formativas por persona (entre cursos online, cursos de formación en directo o certificaciones).

Puedes obtener más información del funcionamiento de la feria visitando este enlace.

Por favor, explora todas las actividades antes de solicitar plaza. No se realizarán cambios en las actividades solicitadas, salvo en casos excepcionales y debidamente justificados. 


Play Video
Play Video
Play Video
Play Video
Play Video
Play Video
Play Video
Play Video