Técnicas de limpeza e desinfección hospitalaria

Empregar as técnicas e procedementos de limpeza e desinfección das distintas zonas dun hospital reducindo o risco de contaxio.
1. A LIMPEZA EN HOSPITAIS. 1.1. Introdución á limpeza en hospitais. 1.2. Importancia da limpeza no medio hospitalario. 1.3. Normas básicas da limpeza hospitalaria. 1.4. Fontes de infección dentro dun hospital. 1.4.1. Humanos. 1.4.2. Portadores. 1.4.3. Fontes animais de infección. 1.4.4. Chan, po e outros elementos inertes. 1.5. Sistemas de transmisión. 1.6. Sistemas de prevención. 2. SISTEMAS DE LIMPEZA E DESINFECCIÓN HOSPITALARIA. 2.1. Desinfección. 2.2. Conceptos xerais da desinfección. 2.3. Microorganismos: protozoos, fungos, bacterias e virus. 2.3.1. Bacterias: enfermidades producidas por bacterias, reprodución e clases importantes de bacterias. 2.3.2. Fungos 2.3.3. Virus: enfermidades producidas por bacterias e reprodución. 2.4. Hospitalismo e hixiene. 2.4.1. Combate do hospitalismo: medidas e vías de infección. 2.5. Desinfección e esterilización. 2.5.1. Métodos físicos da desinfección / esterilización: calcinar, queimar, flamar, filtración, calor, radiación. 2.5.2. Métodos químicos de desinfección 2.5.3. Ámbitos de desinfección: superficies e inventario de obxectos. 2.5.4. Desinfección periódica e final: indicacións importantes para o éxito da desinfección. 2.6. Técnicas de limpeza a empregar nun hospital. 2.7. O varrido húmido. 2.8. O fregado con dobre cubo. 2.9. Limpeza hospitalaria con produtos microfibrados. 2.10. Clases de fibras. 2.11. Etiquetaxe correcta. 2.12. Método dos tres colorees. 2.13. Baleirado de papeleiras e contedores. 2.14. Metodoloxía de limpeza en diferentes área.s 2.14.1. Actuacións de limpeza en zonas de baixo e medio risco. 2.14.2. Actuacións de limpeza en zonas de alto risco. 2.15. Limpeza de quirófanos. 2.16. Factores que afectan á limpeza e desinfección das áreas. 3. LIMPEZA EN ÁREA SANITARIA. 3.1. Limpeza de hospitais: conceptos xerais. 3.2. Métodos adecuados para a limpeza de hospitais, sanitarios e maternidades. 3.3. Organización da limpeza en hospitais, sanitarios e maternidades. 3.4. Normas para a limpeza en quirófano, maternidade, sala de urxencia. 4. PRECAUCIÓN NA RECOLLIDA E ELIMINACIÓN DE RESIDUOS.. 4.1. Riscos ligados á recollida e eliminación de residuos.. 4.2. Precaucións na recollida. 4.2.1. Precaución no transporte de residuos. 4.2.2. Precaución no transporte de residuos. 4.3. Precaucións na manipulación. 4.3.1. Xerais. 4.3.2. Particulares.

Reserva plaza

Completa el siguiente formulario para solicitar una plaza en esta actividad.

Importante: máximo 3 actividades formativas por persona (entre cursos online, cursos de formación en directo o certificaciones).

Puedes obtener más información del funcionamiento de la feria visitando este enlace.

Por favor, explora todas las actividades antes de solicitar plaza. No se realizarán cambios en las actividades solicitadas, salvo en casos excepcionales y debidamente justificados. 


Play Video
Play Video
Play Video
Play Video
Play Video
Play Video
Play Video
Play Video