Recepción e atención ao cliente en establecementos de aloxamentos

Realizar a prestación do servizo de recepción, determinando uns procesos adecuados e unha atención satisfactoria cara ao cliente.
1. O DEPARTAMENTO DE RECEPCIÓN 1.1. Obxectivos, funcións e tarefas propias do departamento. 1.2. Formulación de estrutura física, organizativa e funcional. 1.3. Descrición das relacións da recepción con outros departamentos do hotel. 1.4. Realización de operacións de rexistro e entrada de clientes con ou sen reserva e de clientes de grupo, así como actividades de preparación da chegada. 1.5. Uso das correspondentes aplicacións informáticas de xestión de recepción. 2. SERVIZOS PRESTADOS POLO DEPARTAMENTO DE RECEPCIÓN 2.1. Descrición de operacións e procesos durante a estancia de clientes: Identificación e deseño de documentación. Operacións con moeda estranxeira. 2.2. Análise do servizo de noite na recepción. 3. TÉCNICAS E PROCESOS DE FACTURACIÓN E COBRANZA APLICADOS 3.1. Diferenciación dos diversos medios de pago e as súas formas de aplicación. 3.2. Análise das operacións de facturación e cobranza (tanto contado como crédito) de servizos a clientes por procedementos manuais e informatizados. Peche diario. 4. COMUNICACIÓN APLICADA Ao SERVIZO DE ALOXAMENTO 4.1. Desenvolvemento de técnicas de acollida e habilidades sociais aplicadas á recepción. 4.2. Análise do proceso de comunicación e as súas barreiras. 4.3. Asociación de técnicas de comunicación con tipos de demanda máis usuais. 4.4. Resolución de problemas de comunicación. 4.5. Análise de características da comunicación telefónica e telemática. 4.6. Solicitude de información desde a recepción, utilizando as distintas vías posibles. 4.7. O produto turístico da contorna: análise e explicación dos recursos, servizos e infraestruturas que teñen que ver co produto turístico. 4.8. Manexo de planos, mapas e manuais relacionados con servizos e produtos turísticos de diferentes contornas. 5. ATENCIÓN Ao CLIENTE 5.1. Interpretación de normas de actuación en función de tipoloxías de clientes. 5.2. Interpretación de comportamentos básicos en función de tipoloxías e diferenzas culturais. 5.3. Aplicación de técnicas para o tratamento de diferentes tipos de queixas e reclamacións. 6. EVENTOS E PROTOCOLO 6.1. Descrición da orixe, clases, utilidade e usos sociais do protocolo. 6.2. Identificación dos diferentes eventos que teñen lugar nos establecementos de aloxamento. 6.3. Descrición das razóns e aplicacións máis habituais do protocolo en diferentes eventos. 6.4. Análise de técnicas de protocolo e presentación persoal.

Reserva plaza

Completa el siguiente formulario para solicitar una plaza en esta actividad.

Importante: máximo 3 actividades formativas por persona (entre cursos online, cursos de formación en directo o certificaciones).

Puedes obtener más información del funcionamiento de la feria visitando este enlace.

Por favor, explora todas las actividades antes de solicitar plaza. No se realizarán cambios en las actividades solicitadas, salvo en casos excepcionales y debidamente justificados. 


Play Video
Play Video
Play Video
Play Video
Play Video
Play Video
Play Video
Play Video