Prevención de riscos laborais multisectorial

 Con este curso preténdese coñecer a normativa vixente en materia de Prevención de Riscos Laborais aplicados ao seu posto de traballo. Coñecer os conceptos nos que se basean a seguridade e saúde no ámbito laboral incluíndo a normativa vixente.  Comprender os riscos xerais aos que se enfronta un traballador e coñecer as medidas para a súa prevención.  Diferenciar os riscos específicos ao seu propio sector laboral.  Coñecer os organismos públicos e os sistemas de organización do traballo preventivo involucrados na xestión da prevención de riscos.  Coñecer as accións de primeiros auxilios adecuadas segundo o tipo de accidente.
1. Conceptos básicos sobre seguridade e saúde no traballo • O Traballo e a Saúde: os riscos profesionais. Factores de risco. • Danos derivados de traballo. Os Accidentes de Traballo e as Enfermidades profesionais. Outras patoloxías derivadas do traballo. • Marco normativo básico en materia de prevención de riscos laborais. Dereitos e deberes básicos nesta materia 2. Riscos xerais e a súa prevención. • Riscos ligados ás condicións de Seguridade. • Riscos ligados ao medio-ambiente de traballo. • A carga de traballo, a fatiga e a insatisfacción laboral. • Sistemas elementais de control de riscos. Protección colectiva e individual. • Plans de emerxencia e evacuación. • O control da saúde dos traballadores. 3. Riscos específicos e a súa prevención no sector correspondente á actividade da empresa. 4. Elementos básicos de xestión da prevención de riscos • Organismos públicos relacionados coa Seguridade e Saúde no Traballo. • Organización do traballo preventivo: «rutinas» básicas. • Documentación: recollida, elaboración e arquivo 5. Primeiros auxilios.

Reserva plaza

Solicitar plaza en esta actividad

Rellena el siguiente formulario para solicitar una plaza en esta actividad.

Importante: recuerda que puedes inscribirte como máximo en un total de 3 actividades formativas (entre cursos online, cursos de formación en directo o certificaciones). Selecciónalas bien, por favor.


Play Video
Play Video
Play Video
Play Video
Play Video
Play Video
Play Video
Play Video