Prevención de riscos laborais multisectorial

 Con este curso preténdese coñecer a normativa vixente en materia de Prevención de Riscos Laborais aplicados ao seu posto de traballo. Coñecer os conceptos nos que se basean a seguridade e saúde no ámbito laboral incluíndo a normativa vixente.  Comprender os riscos xerais aos que se enfronta un traballador e coñecer as medidas para a súa prevención.  Diferenciar os riscos específicos ao seu propio sector laboral.  Coñecer os organismos públicos e os sistemas de organización do traballo preventivo involucrados na xestión da prevención de riscos.  Coñecer as accións de primeiros auxilios adecuadas segundo o tipo de accidente.
1. Conceptos básicos sobre seguridade e saúde no traballo • O Traballo e a Saúde: os riscos profesionais. Factores de risco. • Danos derivados de traballo. Os Accidentes de Traballo e as Enfermidades profesionais. Outras patoloxías derivadas do traballo. • Marco normativo básico en materia de prevención de riscos laborais. Dereitos e deberes básicos nesta materia 2. Riscos xerais e a súa prevención. • Riscos ligados ás condicións de Seguridade. • Riscos ligados ao medio-ambiente de traballo. • A carga de traballo, a fatiga e a insatisfacción laboral. • Sistemas elementais de control de riscos. Protección colectiva e individual. • Plans de emerxencia e evacuación. • O control da saúde dos traballadores. 3. Riscos específicos e a súa prevención no sector correspondente á actividade da empresa. 4. Elementos básicos de xestión da prevención de riscos • Organismos públicos relacionados coa Seguridade e Saúde no Traballo. • Organización do traballo preventivo: «rutinas» básicas. • Documentación: recollida, elaboración e arquivo 5. Primeiros auxilios.

Reserva plaza

Completa el siguiente formulario para solicitar una plaza en esta actividad.

Importante: máximo 3 actividades formativas por persona (entre cursos online, cursos de formación en directo o certificaciones).

Puedes obtener más información del funcionamiento de la feria visitando este enlace.

Por favor, explora todas las actividades antes de solicitar plaza. No se realizarán cambios en las actividades solicitadas, salvo en casos excepcionales y debidamente justificados. 


Play Video
Play Video
Play Video
Play Video
Play Video
Play Video
Play Video
Play Video