Nutrición e dietética

Adquirir coñecementos sobre as necesidades do organismo dos principais macronutrientes e micronutrientes e da repercusión na saúde que ten o seu exceso e carencia, que posibiliten realizar dietas e menús adaptados ás características de cada persoa e situación.
1. Introdución á nutrición. Conceptos e necesidades de enerxía1.1. Conceptos de alimentación, nutrición e dietética. 1.2. Factores que condicionan a elección dos alimentos. 1.3. Clasificación dos alimentos. 1.4. Nutrientes. 1.5. Leis básicas da alimentación. 1.6. Requirimentos de enerxía. 2. Proteínas 2.1. Conceptos. 2.2. Clasificación. 2.3. Valor nutritivo. 2.4. Metabolismo proteico. 2.5. Funcións no organismo. 2.6. Efectos da carencia ou o exceso. 2.7. Inxestas recomendadas e achegas desexables. 2.8. Situación media en España. 2.9. Alimentos que as proporcionan. 2.10 Efectos do procesamento industrial. 3. Lípidos 3.1. Conceptos e fontes. 3.2. Funcións no organismo. 3.3. Dixestión e absorción das graxas. 3.4. Metabolismo lipídico. 3.5. Inxestas recomendadas. 3.6. Situación en España. 4. Hidratos de carbono e fibra dietética 4.1. Definición de hidrato de carbono. 4.2. Clasificación, estrutura e fontes dos hidratos de carbono. 4.3. Funcións dos hidratos de carbono. 4.4. Dixestión e absorción dos hidratos de carbono. 4.5. Metabolismo. 4.6. Inxestas recomendadas de hidratos de carbono e situación media en España. 4.7. Fibra dietética. 5. Vitaminas 5.1. Vitaminas liposolubles. 5.2 Vitaminas hidrosolubles. 5.3. Outros factores vitaminoides. 5.4. Estabilidade das vitaminas. 6. Minerais 6.1. Descrición de macro minerais. 6.2. Descrición de oligoelementos. 6.3 Perdas de minerais por procesado / cociñado / manipulación. 7. Inxestas recomendadas 7.1. Conceptos. 7.2. Táboas de inxesta recomendada. 7.3. Obxectivos nutricionais. 8. Grupos de alimentos e nutrientes que achegan 8.1. Grupos de alimentos. 9. Alimentos do neno 9.1. Conceptos. 9.2. Alimentos no primeiro ano de vida. 9.3. Alimentación en preescolar e escolar. 9.4. Alimentación no adolescente. 10. Alimentación durante o embarazo 10.1. Concepto. 10.2. Importancia do estado nutricional antes da concepción. 10.3. Cambios fisiolóxicos durante o embarazo. 10.4. Necesidades nutricionais da muller xestante. 10.5. Pautas dietéticas. 11. Nutrición nas persoas maiores 11.1 Envellecemento. 11.2. Cambios asociados ao proceso de envellecemento que poden afectar á situación nutricional das persoas maiores. 11.3. Necesidades nutricionais especiais das persoas maiores. 11.4. Distribución da inxesta de alimentos. 11.5.- Consellos para mellorar o estado nutritivo e a saúde das persoas maiores. 12. Alimentación no control de peso 12.1. Concepto. 12.2. Situación actual. 12.3. Factores que inflúen no control de peso. 12.4. Papel da dieta no control de peso. 12.5. Repartición da inxesta enerxética. 12.6. Pautas dietéticas a seguir no control de peso. 12.7. Tópicos e erros máis frecuentes en relación ao control de peso. 13. Alimentación e deporte 13.1. O traballo muscular. 13.2. Necesidades enerxéticas e nutritivas cotiás do deportista. 13.3. Alimentación previa á competición. 13.4. Alimentación durante a competición. 13.5. Alimentación posterior á competición. 14. Nutrición na prevención e control de enfermidades cardiovasculares 14.1. Historia. 14.2. Concepto. 14.3. Asterosclerosis. 14.4. Factores de risco. 14.5. Factores de risco alimentarios 14.6. Pautas recomendadas na prevención e control das enfermidades cardiovasculares. 15. Interaccións nutrientes-fármacos 15.1 Desenvolvemento. 15.2. Tipos de interaccións nutrientes-fármacos. 15.3. Interaccións nas que se modifica a resposta ao fármaco. 15.4. Interaccións nas que se ve comprometida a situación nutricional. 15.5. Poboacións nas que se poden dar casos de interaccións con maior frecuencia. 16 Guías en alimentación e planificación de dietas 16.1. Concepto. 16.2. Funcións e necesidade. 16.3. Historia. 16.4. Guías útiles na planificación das dietas adecuadas. 16.5. Suplementos. 17. Avaliación nutricional 17.1. Factores que inflúen na alimentación. 17.2. Directrices dietéticas xerais recomendadas. 17.3. Valoración nutricional. 17.4. Termos que describen o estado nutricional. 17.5. Instrumentos utilizados en estudos antropométricos. 17.6. Métodos de avaliación do estado nutricional. 17.7. Substancias antinutritivas. 18. Enquisas alimentarias 18.1. Que son as enquisas alimentarias. 18.2. Enquisas alimentarias a nivel individual. 18.3. Como seleccionar un método de enquisa alimentaria. 18.4. Comparación entre distintos métodos de enquisa alimentaria. 19. Enfermidades asociadas á nutrición 19.1. Factores etiolóxicos. 19.2. Trastornos nutricionais. 19.3. Trastornos do sistema dixestivo. 20. Manipulación de alimentos, hixiene e seguridade 20.1. Definicións. 20.2. Requisitos dos manipuladores de alimentos. 20.3. Riscos para a saúde derivados dunha inadecuada manipulación de alimentos. 20.4. Toxinfeccións alimentarias. 20.5. Normas de hixiene alimentaria. 21. Educación nutricional

Reserva plaza

Completa el siguiente formulario para solicitar una plaza en esta actividad.

Importante: máximo 3 actividades formativas por persona (entre cursos online, cursos de formación en directo o certificaciones).

Puedes obtener más información del funcionamiento de la feria visitando este enlace.

Por favor, explora todas las actividades antes de solicitar plaza. No se realizarán cambios en las actividades solicitadas, salvo en casos excepcionales y debidamente justificados. 


Play Video
Play Video
Play Video
Play Video
Play Video
Play Video
Play Video
Play Video