Notificación e rexistro electrónico

Adaptarse a novas tecnoloxías nos servizos que as administracións prestan a través da Administración Electrónica, coñecendo os requisitos para operar ante a administración por medios electrónicos e especialmente o marco xurídico das notificacións.
1. Marco probatorio das notificacións. 1.1. A comunicación fidedigna como inicio do cómputo de prazos. 1.2. Efecto xurídico do coñecemento do contido das comunicacións. 1.3. Presunción da comunicación. Taboleiros de anuncios e boletíns oficiais. 1.4. Marco xurídico da notificación. 1.5. Notificación no sector público e no sector privado. 1.6. Medios de proba electrónicos. 1.7. Informes periciais en relación coas notificacións electrónicas. 2. Notificacións móbiles. 2.1. Tecnoloxía Móbil e sociedade. 2.2. Tecnoloxía Móbil e Administración Pública. 2.3. Funcionamento dun sistema de mensaxería móbil. 2.4. Mensaxería móbil fidedigna. 2.5. O Ecosistema móbil. 2.6. Obstáculos para a implantación. 2.7. Outro tipo de notificacións a colectivos non dixitais ou discapacitados. 3. Notificacións electrónicas obrigatorias na administración tributaria, seguridade social e dirección xeral de tráfico. 3.1. Antecedentes e especial referencia ao réxime de obrigatoriedade establecido pola AEAT. 3.2. Obrigados a recibir notificacións por vía electrónica. 3.3. Dirección electrónica habilitada e análise da problemática derivada do procedemento de asignación. 3.4. Análise das consecuencias xurídico-fiscais que se poden derivar do recurso interposto pola Asociación Española de Asesores Fiscais contra o RD 1363/2010. 3.5. As notificacións electrónicas obrigatorias da Dirección Xeral de Tráfico e a Seguridade Social. 4. Servizo de notificacións electrónicas e sistemas de notificación por comparecencia. 4.1. Antecedentes normativos e requisitos de carácter técnico. 4.2. Persoas habilitadas e formas de acceso ao contido das notificacións obrigatorias. 4.3. Estados nos que poden atoparse as notificacións. 4.4. Certificacións das Notificacións practicadas. 4.5. Notificacións por comparecencia electrónica en taboleiros edictales e a través de sede electrónica. 4.6. Apoderamento electrónico para a recepción de notificacións electrónicas de carácter tributario.

Reserva plaza

Solicitar plaza en esta actividad

Rellena el siguiente formulario para solicitar una plaza en esta actividad.

Importante: recuerda que puedes inscribirte como máximo en un total de 3 actividades formativas (entre cursos online, cursos de formación en directo o certificaciones). Selecciónalas bien, por favor.


Play Video
Play Video
Play Video
Play Video
Play Video
Play Video
Play Video
Play Video