Neuromarketing

Coñecer na práctica o alcance dos conceptos asociados ao Neuromarketing e a súa aplicabilidade analizando casos reais e estudando os efectos que a publicidade e as marcas teñen na mente, ademais de proporcionar un conxunto de recursos para desenvolver estratexias exitosas.
1. Do marketing ao neuromarketing.1.1. Conceptos e bases do neuromarketing. 1.2. Fundamentos de neuromarketing: bases neuronais aplicadas á conduta do consumidor e a toma de decisións de compra. 1.3. Estrutura e función cerebral. 1.4. Base científica do neuromarketing. 1.5. Memoria e atención. 1.6. Os cinco sentidos + 1 2. Investigación comercial e de mercados. 2.1. Estudos reais e casos prácticos. 2.2. Investigación en conduta do consumidor. 2.3. Analítica en comportamento de compra. 3. Laboratorio de neuromarketing 3.1. Ferramentas de análises. -Medidores de atención: Eyetracking monitorado. Eyetracking glasses. Eye- finger tracking aplicado a dispositivos móbiles. -Medidores de emocionais: GSR – Cardio. Apertura de pupila. Movemento de cabeza. Recoñecemento facial. Resonancia Magnética Funcional. Técnicas Electrofisiolóxicas: EEG e electromiografía. Tomografía. 3.2. Exemplos aplicados á realidade do mercado. 4. Percepcións e realidades. 4.1. Condicionantes das nosas percepcións. 4.2. Os sentidos. 5. Fundamentos de marketing a través do neuromarketing 5.1. Aplicación de coñecementos. 5.2. Branding: neuromarketing aplicado ao posicionamento de produtos e marcas. 5.2. As 4 P e o neuromarketing. 5.3. Conceptualización, comunicación e imaxe. 5.4. Comunicación promoción e publicidade. 5.5. Deseño do produto e a súa localización. 5.6. E-commerce. 6. Publicidade e manipulación. 6.1. Patróns biolóxicos de comportamento nas compras. 6.2. As neuronas espello. 6.3. A tendencia a seguir aos demais. 6.4. Factores endóxenos e exóxenos que alteran condutas en consumo

Reserva plaza

Completa el siguiente formulario para solicitar una plaza en esta actividad.

Importante: máximo 3 actividades formativas por persona (entre cursos online, cursos de formación en directo o certificaciones).

Puedes obtener más información del funcionamiento de la feria visitando este enlace.

Por favor, explora todas las actividades antes de solicitar plaza. No se realizarán cambios en las actividades solicitadas, salvo en casos excepcionales y debidamente justificados. 


Play Video
Play Video
Play Video
Play Video
Play Video
Play Video
Play Video
Play Video