Manipulación de alimentos de alto riesgo

Aplicar as técnicas adecuadas de hixiene e sanidade alimentaria en manipulación de alimentos, para impedir a súa contaminación e previr posibles alteracións alimentarias naquelas especialidades de Industrias Alimentarias, Hostalería e aqueloutras para cuxo exercicio profesional necesítese.
1. CONCEPTUALIZACIÓN DA MANIPULACIÓN DE ALIMENTOS. 1.1. Riscos para a saúde derivados do consumo de alimentos por manipulación incorrecta. 1.2. Alteración e contaminación. 1.3. Factores que contribúen ao crecemento bacteriano. 1.4. Fuentes de contaminación dos alimentos. 1.5. Etiquetaxe dos alimentos: Interpretación. 1.6. Lexislación aplicable sobre etiquetaxe e manipulación de alimentos. 2. ÁREAS DE HIXIENE PERSOAL 2.1. Mans. 2.2. Boca, nariz. 2.3. Indumentaria de traballo. 2.4. Fumar, comer e mascar chicle. 2.5. Feridas, rasguños e abscesos. 2.6. A saúde dos manipuladores. 2.7. Recoñecementos médicos. 3. O AUTOCONTROL NA EMPRESA: SISTEMA DE ANÁLISE DE PERIGOS E PUNTOS DE CONTROL CRÍTICOS ( APPCC). 3.1. Introdución. 3.2. Prerrequisitos. 3.3. Consecuencias derivadas do APPCC para os manipuladores de alimentos. 3.3.1. Os riscos da contaminación cruzada. 3.3.2. Control de temperaturas. 3.3.3. Proceso de aprovisionamento, transporte, recepción e almacenaxe de mercadorías. 3.3.4. Proceso de Preelaboración, elaboración e servizo de alimentos e bebidas. 3.3.5. Trazabilidad. 3.4. Limpeza e desinfección: Instalacións, maquinaria, equipos e utillaje. 3.5. Control vectorial: Desinfección, desinsectación e desratización ( DDD) 3.6. Xestión hixiénica de residuos alimentarios. 3.7. Cumprimento das instrucións de traballo nos procedementos operativos empresa (Guía de prácticas correctas de hixiene da empresa).

Reserva plaza

Completa el siguiente formulario para solicitar una plaza en esta actividad.

Importante: máximo 3 actividades formativas por persona (entre cursos online, cursos de formación en directo o certificaciones).

Puedes obtener más información del funcionamiento de la feria visitando este enlace.

Por favor, explora todas las actividades antes de solicitar plaza. No se realizarán cambios en las actividades solicitadas, salvo en casos excepcionales y debidamente justificados. 


Play Video
Play Video
Play Video
Play Video
Play Video
Play Video
Play Video
Play Video