Loxística na cociña: aprovisionamento de materias primas

Analizar os diferentes procesos que interveñen na xestión loxística dunha cociña , organización de alimentos e stocks , así como detectar anomalías na conservación e/ou rexeneración das materias primas aplicando a normativa hixiénico – sanitaria.
1. INTRODUCIÓN Á XESTIÓN LOXÍSTICA: ASPECTOS XERAIS. 1.1. A loxística dentro da empresa. 1.2. Análise de custos loxísticos. 1.3. Indicadores da xestión loxística. 2. A XESTIÓN E ORGANIZACIÓN DOS ALMACÉNS. 2.1. Principios organizativos de almacén. 2.2. O almacén como parte integrante da nosa tipoloxía de produtos. 2.3. Sistemas de almacenaxe: introdución, topoloxías. 2.4. O lay out dos almacéns. 2.5. Sistemas de xestión de almacén informatizado: ( sga) 3. A ORGANIZACIÓN DO STOCK. 3.1. Introdución na xestión de inventarios. 3.2. Clasificación de stocks. 3.3. Rotación de stocks. 3.4. Elementos integrantes da composición de stock. 3.5. Clases de stocks. 3.6. Optimización dos custos de stock. 3.7. Método analítico de valoración a, b, c. 3.8. O cálculo da norma. 3.9. Fluxos internos. 3.10. Métodos de valoración de saídas de existencias: fifo, lifo, pmp. 4. O DEPARTAMENTO DE COCIÑA. 4.1. Definición e organización característica. 4.2. Estruturas habituais de locais e zonas de produción culinaria. 4.3. Especificidades na restauración colectiva. 4.4. Competencias básicas dos profesionais que interveñen no departamento. 5. REALIZACIÓN DE OPERACIÓNS SINXELAS DE ECONOMATO E ADEGA EN COCIÑA. 5.1. Solicitude e recepción de xéneros culinarios: métodos sinxelos, documentación e aplicacións. 5.2. Almacenamento: métodos sinxelos e aplicacións. 5.3. Controis de almacén. 6. UTILIZACIÓN DE MATERIAS PRIMAS CULINARIAS E XÉNEROS DE USO COMÚN EN COCIÑA. 6.1. Os ovos. 6.2. O arroz. 6.3. As hortalizas. 6.4. Os legumes. 6.5. Condimentos e especias. 6.6. Os peixes. 6.7. Os mariscos. 6.8. As aves. 6.9. As carnes. 7. DESENVOLVEMENTO DO PROCESO DE APROVISIONAMENTO INTERNO EN COCIÑA. 7.1. Formalización e traslado de solicitudes sinxelas. 7.2. Execución de operacións no tempo e forma requiridos 8. A PREVENCIÓN DE RISCOS NA XESTIÓN LOXÍSTICA E DE ALMACÉNS DE HOSTALERÍA. 8.1. O sector hostaleiro. 8.2. Factores de risco. 8.3. Riscos e medidas preventivas no sector. 8.4. Identificación e prevención de riscos nos postos de loxística de cociña. 8.5. Control das medidas implantadas

Reserva plaza

Completa el siguiente formulario para solicitar una plaza en esta actividad.

Importante: máximo 3 actividades formativas por persona (entre cursos online, cursos de formación en directo o certificaciones).

Puedes obtener más información del funcionamiento de la feria visitando este enlace.

Por favor, explora todas las actividades antes de solicitar plaza. No se realizarán cambios en las actividades solicitadas, salvo en casos excepcionales y debidamente justificados. 


Play Video
Play Video
Play Video
Play Video
Play Video
Play Video
Play Video
Play Video