Loxística en bar: aprovisionamento e almacenaxe de alimentos e bebidas

Analizar os diferentes procesos que interveñen na xestión loxística, economato e adega dun restaurante-bar, evitando os riscos que poidan derivarse da manipulación de mercadorías.
1. INTRODUCIÓN Á XESTIÓN LOXÍSTICA: ASPECTOS XERAIS. 1.1. A loxística dentro da empresa. 1.2. Análise de custos loxísticos. 1.3. Indicadores da xestión loxística. 2. A XESTIÓN E ORGANIZACIÓN DOS ALMACÉNS. 2.1. Principios organizativos de almacén. 2.2. O almacén como parte integrante da nosa tipoloxía de produtos. 2.3. Sistemas de almacenaxe: introdución, topoloxías. 2.4. O lay out dos almacéns, 2.5. Sistemas de xestión de almacén informatizado: ( sga) 3. A ORGANIZACIÓN DO STOCK. 3.1. Introdución na xestión de inventarios. 3.2. Clasificación de stocks. 3.3. Rotación de stocks. 3.4. Elementos integrantes da composición de stock. 3.5. Clases de stocks. 3.6. Optimización dos custos de stock. 3.7. Método analítico de valoración a, b, c. 3.8. O cálculo da norma. 3.9. Fluxos internos. 3.10. Métodos de valoración de saídas de existencias: fifo, lifo, pmp. (Este epígrafe só se cumprimentará se existen requisitos legais para o exercicio da profesión) 9. Requisitos oficiais dos centros: (Este epígrafe só se cumprimentará se para a impartición da formación existe algún requisito de homologación / autorización do centro por parte doutra administración competente. 2. Requisitos técnicos do contido virtual de aprendizaxe Para garantir a calidade do proceso de aprendizaxe do alumnado, o contido virtual de aprendizaxe das especialidades formativas non dirixidas á obtención de certificados de profesionalidade manterá unha estrutura e funcionalidade homoxénea, cumprindo os seguintes requisitos: – Como mínimo, ser os establecidos no correspondente programa formativo que conste no ficheiro de especialidades formativas previsto no artigo 20.3 do Real Decreto 395/2007, do 23 de marzo e estea asociado á especialidade formativa para a que se solicita inscrición. – Estar referidos tanto aos coñecementos como ás destrezas prácticas e habilidades recollidas nos obxectivos de aprendizaxe dos citados programas formativos, de maneira que no seu conxunto permitan conseguir os resultados de aprendizaxe previstos. – Organizarse a través de índices, mapas, táboas de contido, esquemas, epígrafes ou titulares de fácil discriminación e secuenciase pedagógicamente de tal maneira que permiten a súa comprensión e retención. – Non ser meramente informativos, promovendo a súa aplicación práctica a través de actividades de aprendizaxe ( autoevaluables ou valoradas polo titor- formador) relevantes para a práctica profesional, que sirvan para verificar o progreso da aprendizaxe do alumnado, facer un seguimento das súas dificultades de aprendizaxe e prestarlle o apoio adecuado. – Non ser exclusivamente textuais, incluíndo variados recursos (necesarios e relevantes), tanto estáticos como interactivos (imaxes, gráficos, audio, vídeo, animacións, ligazóns, simulacións, artigos, foro, chat, etc.). de forma periódica. – Poder ser ampliados ou complementados mediante diferentes recursos adicionais aos que o alumnado poida acceder e consultar a vontade. – Dar lugar a resumos ou sínteses e a glosarios que identifiquen e definan os termos ou vocábulos básicos, relevantes ou claves para a comprensión das aprendizaxes. – Avaliar a súa adquisición durante ou á finalización da acción formativa a través de actividades de avaliación (exercicios, preguntas, traballos, problemas, casos, probas, etc.), que permitan medir o rendemento ou desempeño do alumnado. 4. REALIZACIÓN DE OPERACIÓNS SINXELAS DE ECONOMATO E ADEGA NO RESTAURANTE-BAR. 4.1. Solicitude e recepción de xéneros culinarios e bebidas: métodos sinxelos, documentación e aplicacións. 4.1.1. Persoal que intervén na elaboración de pedidos 4.1.2. Factores a ter en conta. 4.1.3. Traballo cos distribuidores. 4.2. Almacenamento: métodos sinxelos e aplicacións 4.2.1. Recepción de mercadorías. 4.2.2. Almacenaxe e control de evolución dos xéneros. 4.2.3. Condicións de conservación dos produtos. 4.3. Controis de almacén. 4.3.1. Circuito documental. 4.3.2. Software. 4.3.3. Control de inventarios. 5. UTILIZACIÓN DE MATERIAS PRIMAS CULINARIAS E XÉNEROS DE USO COMÚN NO BAR. 5.1. Clasificación: variedades máis importantes, caracterización calidades e aplicacións básicas. 5.1.1. Destilados. 5.1.2. Bebidas non alcohólicas. 5.1.3. O viño. 5.1.4. Xeados e semifríos. 5.1.5. Salsas. 5.2. Clasificación comercial: formas de comercialización e tratamentos habituais que lle son inherentes; necesidades básicas de rexeneración e conservación. 6. DESENVOLVEMENTO DO PROCESO DE APROVISIONAMENTO INTERNO NO RESTAURANTE-BAR. 6.1. Formalización e traslado de solicitudes sinxelas. 6.2. Execución de operacións no tempo e forma requiridos. 6.2.1. Compras. 6.2.2. Pedidos. 6.2.3. Postservicio. 6.2.4. Estudo de tempos, percorridos e procesos. 6.2.5. Control de calidade. 7. A PREVENCIÓN DE RISCOS NA XESTIÓN LOXÍSTICA E DE ALMACÉNS DE HOSTALERÍA. 7.1. O sector hostaleiro. 7.2. Factores de risco. 7.3. Riscos e medidas preventivas no sector. 7.4. Identificación e prevención de riscos nos postos de loxística de bar. 7.5. Control das medidas implantadas

Reserva plaza

Completa el siguiente formulario para solicitar una plaza en esta actividad.

Importante: máximo 3 actividades formativas por persona (entre cursos online, cursos de formación en directo o certificaciones).

Puedes obtener más información del funcionamiento de la feria visitando este enlace.

Por favor, explora todas las actividades antes de solicitar plaza. No se realizarán cambios en las actividades solicitadas, salvo en casos excepcionales y debidamente justificados. 


Play Video
Play Video
Play Video
Play Video
Play Video
Play Video
Play Video
Play Video