Limpeza, tratamento e mantemento de solos, paredes e teitos en edificios e locais

 Definir e establecer as tarefas de limpeza vinculadas aos tipos de intervención apreciando o valor da hixiene e recoñecendo os riscos derivados da actuación, para axustala ao centro de traballo Identificar os materiais que revisten os paramentos, chans e teitos relacionándoos coa súa limpeza  Seleccionar e aplicar produtos de limpeza acorde coas súas especificacións, comprobando a súa eficacia e utilidade  Elixir útiles de limpeza específicos para os paramentos, chans e teitos capaces de lograr o efecto de limpeza que se desexa ou se espera, determinando a súa utilización e explicando a forma de conservalos en condicións de uso  Definir o procedemento de limpeza dos materiais que revisten os paramentos, chans e teitos, determinando útiles e produtos para conseguir o efecto desexado, verificando o seu logro
1. TÉCNICAS DE LIMPEZA BÁSICAS  Conceptos: ▫ Limpeza ▫ Sucidade ▫ Desinfección ▫Tipos de residuos e lixos nos procesos de limpeza  Procesos de limpeza adecuados a cada material: ▫ Materiais duros ▫ Materiais brandos  Inconvenientes dunha mala selección.  Aplicación de produtos de limpeza e desinfección ▫ Tipos de produtos:  Limpadores: disolventes, xabóns, deterxentes, champúes, captapolvos, desincrustantes, desengraxantes, amoníaco, desinfectantes específicos e en xeral, desinfectantes de WC, lixivia.  Abrillantadores: decapantes, cristalizadores, seladores.  Produtos específicos: limpiacristais, limpiametais. ▫ Aplicación de produtos segundo criterios:  Dosificación. Manexo dos diferentes dosificadores.  Formas de actuación ante posibles casos de toxicidade.  Riscos para a saúde. ▫ Interpretación da etiquetaxe:  Diferentes indicacións presentes nos envases de produtos de limpeza e desinfección. 2. DESENVOLVEMENTO DOS PROCESOS DE LIMPEZA  Secuenciación de actividades de limpeza adaptados a cada técnica: Varrido, Varrido húmido. Aspirado. Fregado. Desempoado  Acondicionamento dos espazos de traballo: ▫ Preparación da contorna e mantemento da orde. ▫ Desenvolvemento das tarefas de limpeza con persoas no seu posto de traballo ou nas inmediacións (persoas en tránsito).  Técnicas de verificación das tarefas de limpeza.  Seguimento do Plan de Traballo. ▫ Interpretación e execución das instrucións recibidas. ▫ Coñecemento dos procedementos e normas do centro de traballo.  Manexo e conservación dos útiles de limpeza ▫ Identificación: para chans, paredes, teitos. ▫ Aplicación dos diferentes útiles de limpeza. ▫ Procesos de conservación dos mesmos. ▫ Utilización de electrodomésticos: aspiradoras de fácil manexo. 3. XESTIÓN E TRATAMENTO DE RESIDUOS  Tipos de residuos: urbanos, industriais, hospitalarios, agrícolas, gandeiros, forestais e mineiros.  Tratamento dos mesmos: reciclaxe, reutilización, valoración e eliminación.  Procesos de separación, manipulación e almacenamento de residuos. 4. APLICACIÓN E SEGUIMENTO DE MEDIDAS DE PREVENCIÓN DE RISCOS LABORAIS  Identificación dos riscos.  Derivados das actividades propios de limpeza.  Relacionados co centro de traballo.  Identificación e uso dos equipos de protección individual.

Reserva plaza

Completa el siguiente formulario para solicitar una plaza en esta actividad.

Importante: máximo 3 actividades formativas por persona (entre cursos online, cursos de formación en directo o certificaciones).

Puedes obtener más información del funcionamiento de la feria visitando este enlace.

Por favor, explora todas las actividades antes de solicitar plaza. No se realizarán cambios en las actividades solicitadas, salvo en casos excepcionales y debidamente justificados. 


Play Video
Play Video
Play Video
Play Video
Play Video
Play Video
Play Video
Play Video