Limpeza, tratamento e mantemento de solos, paredes e teitos en edificios e locais

 Definir e establecer as tarefas de limpeza vinculadas aos tipos de intervención apreciando o valor da hixiene e recoñecendo os riscos derivados da actuación, para axustala ao centro de traballo Identificar os materiais que revisten os paramentos, chans e teitos relacionándoos coa súa limpeza  Seleccionar e aplicar produtos de limpeza acorde coas súas especificacións, comprobando a súa eficacia e utilidade  Elixir útiles de limpeza específicos para os paramentos, chans e teitos capaces de lograr o efecto de limpeza que se desexa ou se espera, determinando a súa utilización e explicando a forma de conservalos en condicións de uso  Definir o procedemento de limpeza dos materiais que revisten os paramentos, chans e teitos, determinando útiles e produtos para conseguir o efecto desexado, verificando o seu logro
1. TÉCNICAS DE LIMPEZA BÁSICAS  Conceptos: ▫ Limpeza ▫ Sucidade ▫ Desinfección ▫Tipos de residuos e lixos nos procesos de limpeza  Procesos de limpeza adecuados a cada material: ▫ Materiais duros ▫ Materiais brandos  Inconvenientes dunha mala selección.  Aplicación de produtos de limpeza e desinfección ▫ Tipos de produtos:  Limpadores: disolventes, xabóns, deterxentes, champúes, captapolvos, desincrustantes, desengraxantes, amoníaco, desinfectantes específicos e en xeral, desinfectantes de WC, lixivia.  Abrillantadores: decapantes, cristalizadores, seladores.  Produtos específicos: limpiacristais, limpiametais. ▫ Aplicación de produtos segundo criterios:  Dosificación. Manexo dos diferentes dosificadores.  Formas de actuación ante posibles casos de toxicidade.  Riscos para a saúde. ▫ Interpretación da etiquetaxe:  Diferentes indicacións presentes nos envases de produtos de limpeza e desinfección. 2. DESENVOLVEMENTO DOS PROCESOS DE LIMPEZA  Secuenciación de actividades de limpeza adaptados a cada técnica: Varrido, Varrido húmido. Aspirado. Fregado. Desempoado  Acondicionamento dos espazos de traballo: ▫ Preparación da contorna e mantemento da orde. ▫ Desenvolvemento das tarefas de limpeza con persoas no seu posto de traballo ou nas inmediacións (persoas en tránsito).  Técnicas de verificación das tarefas de limpeza.  Seguimento do Plan de Traballo. ▫ Interpretación e execución das instrucións recibidas. ▫ Coñecemento dos procedementos e normas do centro de traballo.  Manexo e conservación dos útiles de limpeza ▫ Identificación: para chans, paredes, teitos. ▫ Aplicación dos diferentes útiles de limpeza. ▫ Procesos de conservación dos mesmos. ▫ Utilización de electrodomésticos: aspiradoras de fácil manexo. 3. XESTIÓN E TRATAMENTO DE RESIDUOS  Tipos de residuos: urbanos, industriais, hospitalarios, agrícolas, gandeiros, forestais e mineiros.  Tratamento dos mesmos: reciclaxe, reutilización, valoración e eliminación.  Procesos de separación, manipulación e almacenamento de residuos. 4. APLICACIÓN E SEGUIMENTO DE MEDIDAS DE PREVENCIÓN DE RISCOS LABORAIS  Identificación dos riscos.  Derivados das actividades propios de limpeza.  Relacionados co centro de traballo.  Identificación e uso dos equipos de protección individual.

Reserva plaza

Solicitar plaza en esta actividad

Rellena el siguiente formulario para solicitar una plaza en esta actividad.

Importante: recuerda que puedes inscribirte como máximo en un total de 3 actividades formativas (entre cursos online, cursos de formación en directo o certificaciones). Selecciónalas bien, por favor.


Play Video
Play Video
Play Video
Play Video
Play Video
Play Video
Play Video
Play Video