Limpeza do mobiliario interior

 Determinar o tipo de mobiliario situado no interior dos espazos para limpar, recoñecendo os materiais que o configuran.  Clasificar ferramentas ou útiles de limpeza de acordo co tipo de mobiliario a limpar.  Seleccionar produtos de limpeza de acordo co mobiliario para tratar describindo propiedades, funcións e modos de aplicación  Determinar a limpeza dun suposto mobiliario establecendo os procedementos, útiles e produtos en cada caso específico.  Estimar as accións para a eliminación de residuos depositados no interior das papeleiras, garantindo a súa hixienización  Describir o proceso de hixienización e desinfección dos aseos determinando os procedementos, útiles e produtos a utilizar
1. APLICACIÓN DE PRODUTOS DE LIMPEZA DE MOBILIARIO  Tipos de mobiliario e a súa composición.  Identificación dos diferentes produtos de limpeza. ▫ Limpadores. ▫ Abrillantadores. ▫ Produtos específicos: limpacristais, limpametais, limpamuebles, ambientadores.  Utilización de produtos de limpeza e desinfección de mobiliario. ▫ Dosificación e tipo de dosificadores. ▫ Riscos derivados dunha mala utilización. ▫ Conduta a seguir ante casos de toxicidade.  Interpretación e lectura do etiquetaxe dos produtos. 2. TÉCNICAS DE LIMPEZA DE MOBILIARIO  Secuenciación de actividades.  Acondicionamento dos espazos de traballo: ▫ Actuación sobre a contorna. ▫ Desenvolver as tarefas de limpeza de mobiliario con persoas presentes ou en tránsito.  Cumprimentar folla de rexistro de tarefas.  Selección e identificación dos diferentes útiles de limpeza de mobiliario.  Uso e aplicación dos devanditos útiles.  Aspiradoras e outros electrodomésticos para a limpeza de compoñentes téxtiles.  Procesos de conservación dos útiles de limpeza. 3. TÉCNICAS DE LIMPEZA E DESINFECCIÓN DE ASEOS.  Aparellos sanitarios e complementos dun aseo.  Técnicas de desinfección de inodoros, baños, duchas e bidé.  Limpeza de azulexos, espellos e outros materiais.  Material consumible: identificación e reposición.  Produtos específicos nas tarefas de limpeza dun aseo.  Técnicas de verificación do traballo realizado. 4. PROCESOS DE XESTIÓN E TRATAMENTO DE RESIDUOS NA LIMPEZA DE MOBILIARIO  Tipos de residuos xerados.  Tratamento dos mesmos.  Separación e manipulación de residuos.  Transporte de residuos.  Aplicar as normas mínimas de seguridade no tratamento de residuos.  Normas a seguir ante casos de toxicidade. 5. APLICACIÓN E SEGUIMENTO DE MEDIDAS DE PREVENCIÓN DE RISCOS LABORAIS NA LIMPEZA DE MOBILIARIO  Identificación dos riscos específicos relacionados coa limpeza.  Riscos relacionados coa localización da actividade de limpeza.

Reserva plaza

Completa el siguiente formulario para solicitar una plaza en esta actividad.

Importante: máximo 3 actividades formativas por persona (entre cursos online, cursos de formación en directo o certificaciones).

Puedes obtener más información del funcionamiento de la feria visitando este enlace.

Por favor, explora todas las actividades antes de solicitar plaza. No se realizarán cambios en las actividades solicitadas, salvo en casos excepcionales y debidamente justificados. 


Play Video
Play Video
Play Video
Play Video
Play Video
Play Video
Play Video
Play Video