Limpeza do mobiliario interior

 Determinar o tipo de mobiliario situado no interior dos espazos para limpar, recoñecendo os materiais que o configuran.  Clasificar ferramentas ou útiles de limpeza de acordo co tipo de mobiliario a limpar.  Seleccionar produtos de limpeza de acordo co mobiliario para tratar describindo propiedades, funcións e modos de aplicación  Determinar a limpeza dun suposto mobiliario establecendo os procedementos, útiles e produtos en cada caso específico.  Estimar as accións para a eliminación de residuos depositados no interior das papeleiras, garantindo a súa hixienización  Describir o proceso de hixienización e desinfección dos aseos determinando os procedementos, útiles e produtos a utilizar
1. APLICACIÓN DE PRODUTOS DE LIMPEZA DE MOBILIARIO  Tipos de mobiliario e a súa composición.  Identificación dos diferentes produtos de limpeza. ▫ Limpadores. ▫ Abrillantadores. ▫ Produtos específicos: limpacristais, limpametais, limpamuebles, ambientadores.  Utilización de produtos de limpeza e desinfección de mobiliario. ▫ Dosificación e tipo de dosificadores. ▫ Riscos derivados dunha mala utilización. ▫ Conduta a seguir ante casos de toxicidade.  Interpretación e lectura do etiquetaxe dos produtos. 2. TÉCNICAS DE LIMPEZA DE MOBILIARIO  Secuenciación de actividades.  Acondicionamento dos espazos de traballo: ▫ Actuación sobre a contorna. ▫ Desenvolver as tarefas de limpeza de mobiliario con persoas presentes ou en tránsito.  Cumprimentar folla de rexistro de tarefas.  Selección e identificación dos diferentes útiles de limpeza de mobiliario.  Uso e aplicación dos devanditos útiles.  Aspiradoras e outros electrodomésticos para a limpeza de compoñentes téxtiles.  Procesos de conservación dos útiles de limpeza. 3. TÉCNICAS DE LIMPEZA E DESINFECCIÓN DE ASEOS.  Aparellos sanitarios e complementos dun aseo.  Técnicas de desinfección de inodoros, baños, duchas e bidé.  Limpeza de azulexos, espellos e outros materiais.  Material consumible: identificación e reposición.  Produtos específicos nas tarefas de limpeza dun aseo.  Técnicas de verificación do traballo realizado. 4. PROCESOS DE XESTIÓN E TRATAMENTO DE RESIDUOS NA LIMPEZA DE MOBILIARIO  Tipos de residuos xerados.  Tratamento dos mesmos.  Separación e manipulación de residuos.  Transporte de residuos.  Aplicar as normas mínimas de seguridade no tratamento de residuos.  Normas a seguir ante casos de toxicidade. 5. APLICACIÓN E SEGUIMENTO DE MEDIDAS DE PREVENCIÓN DE RISCOS LABORAIS NA LIMPEZA DE MOBILIARIO  Identificación dos riscos específicos relacionados coa limpeza.  Riscos relacionados coa localización da actividade de limpeza.

Reserva plaza

Solicitar plaza en esta actividad

Rellena el siguiente formulario para solicitar una plaza en esta actividad.

Importante: recuerda que puedes inscribirte como máximo en un total de 3 actividades formativas (entre cursos online, cursos de formación en directo o certificaciones). Selecciónalas bien, por favor.


Play Video
Play Video
Play Video
Play Video
Play Video
Play Video
Play Video
Play Video