Limpeza de espazos abertos

 Diferenciar os elementos básicos da limpeza en espazos abertos. Aplicar técnicas de varrido manual e/ou mecánico para a limpeza viaria, con medios, útiles e vehículos de tonelaxe inferior a 3.500 Quilogramos  Aplicar técnicas de limpeza de baldeo e fregado, con medios, útiles e vehículos de tonelaxe inferior a 3.500 Quilogramos, para realizar a actividade  Aplicar técnicas de limpeza en áreas especiais e/ou de acción inmediata, en función da causa que xere a necesidade deste tipo de limpeza.  Aplicar procedementos de limpeza en sumidoiros e imbornais, así como en mobiliario urbano e/ou paramentos verticais para o seu mantemento.  Aplicar técnicas de limpeza en praias para o uso e goce das mesmas en condicións de salubridade
1. IDENTIFICACIÓN DE ELEMENTOS BÁSICOS PARA LIMPEZA.  Concepto de residuo.  Tipos de residuos municipais (desperdicios, excrementos, follaxe, etc.)  Tratamento dos residuos (redución, reutilización e reciclaxe): aspectos básicos.  Medio ambiente e desenvolvemento sostible.  Normativa básica en materia de aseo urbano.  Utilización de vestimenta e calzado:  Segundo climatoloxía e estacionalidade ( anorak, abrigo, etc.)  Segundo normativa (catalogación, pezas obrigatorias, cor, uso de chalecos reflectores, etc.)  Produtos de limpeza e desinfección  Limpadores (deterxentes, disolventes, etc.)  Abrillantadores ( decapantes, selladores, etc.)  Produtos específicos  Aplicación de produtos (toxicidade, riscos para a saúde, etc.)  Actuación #ante casos de inxestión e/ou intoxicación polo uso de produtos de limpeza.  Interpretación de etiquetaxe e ficha de seguridade.  Normas básicas de circulación viaria.  Aplicación e seguimento de medidas de prevención de riscos laborais  Identificación de riscos  Utilización equipos protección individual  Sinalización e balizamento 2. Desenvolvemento dos labores de varrido manual e varrido mecánico en espazos abertos.  Definición e clasificación dos utensilios, ferramentas e maquinaria para o varrido manual ou mecánico (manual, mecánico e mixto)  Métodos de traballo no varrido manual ou mecánico.  Manual (amontoar, recoller e verter)  Mecánico ( humectar, remover e aspirar)  Factores que determinan os métodos de varrido:  Densidade de poboación (centros urbanos, barrios, zonas residenciais, etc.)  Tipo de pavimento (asfaltado regular ou irregular, alcorques, interseccións, terrizas, sumidoiros, imbornais, entre outros)  Estacionalidade (aumento follaxe)  Tipo de vía (calzadas, zonas peonís, prazas, bordos libres, rotondas, medianas etc.)  Características dos residuos.  Baleirado de papeleiras (por volteo, con bolsa e directo)  Manexo de vehículos de limpeza de tonelaxe inferior a 3.500 kgr.  Programación da varredora segundo vía e residuo (velocidade, orientación, revolucións, presión, humectación, etc.)  Limpeza e mantemento dos vehículos de menos de 3.500 kgr.  Aplicar normas de seguridade e saúde e protección ambiental nas operacións de varrido manual e mecánico en espazos abertos. 3. Aplicación das técnicas de limpeza de baldeo e fregado.  Diferenzas entre baldeo e fregado (uso de presión, auga quente, aditivos como deterxentes, desinfectantes, abrillantadores, etc.).  Método de traballo de baldeo e fregado segundo o tipo de sucidade.  Baldeo manual (utilización de boca de rega, zonas de uso preferente)  Baldeo mecánico (utilización de baldeadora, zonas de uso preferente)  Baldeo mixto (zonas de uso preferente)  Fregado  Manexo de maquinaria para o baldeo e fregado.  Limpeza e mantemento básico da maquinaria de baldeo e fregadora.  Medios, útiles e vehículos utilizados nas operacións de baldeo e fregado: limpeza e mantemento.  Fregadoras  Carro portamangueras.  Baldeadoras  Aplicar normas de seguridade e saúde e protección ambiental nas operacións de baldeo e fregado en espazos abertos. 4. Aplicación das técnicas de limpeza en áreas especiais e #ante sucesos de acción inmediata.  Conceptos de área especial e acción inmediata.  Catalogación de área especial:  Contorna de contedores  Noiros e zonas de pendentes.  Cunetas e beiravías.  Escaleiras, pasos subterráneos.  Zonas de lecer nocturno e festas.  Mercados e mercadillos  Marxes de ríos, fontes, estanques.  Técnicas de limpeza de áreas especiais.  Catalogación de área de acción inmediata:  Accidente de tráfico.  Retirada animais mortos.  Derrames.  Residuos punzantes.  Neve e/ou xeo.  Técnicas de limpeza de áreas de acción inmediata.  Sinalización e balizamento en zonas de traballo: áreas especiais e acción inmediata.  Tipos de ferramentas, útiles e maquinaria segundo a área e/ou acción inmediata ( sopladora, rozadora, vehículo brigada, entre outras).  Manexo de maquinaria para a limpeza de áreas especiais.  Limpeza e mantemento básico da maquinaria utilizada.  Aplicar normas de seguridade e saúde e protección ambiental nas operacións de baldeo e fregado en espazos abertos.  Produtos de limpeza específicos para áreas especiais e acción inmediata: características, funcionalidade e etiquetaxe. 5. Realización de tarefas de limpeza en sumidoiros, mobiliario urbano e paramentos verticais.  Conceptos básicos: sumidoiro, imbornal, mobiliario urbano, paramentos verticais, entre outros.  Técnicas de limpeza e manexo de:  Sumidoiros e imbornales.  Mobiliario urbano: papeleiras, marquesiñas, paneis informativos, infraestruturas, entre ou outros.  Paramentos verticais: muros, farois, sinalización viaria, entre outros.  Ferramentas, útiles e maquinaria de limpeza: características, preparación, limpeza e mantemento.  Sinalización e balizamento indicador das tarefas de limpeza.  Seguridade e saúde laboral e ambiental na realización das tarefas de limpeza. 6. Realización de accións de limpeza en praias.  Técnicas de limpeza de praias.  Infraestrutura.  Mobiliario.  Area

Reserva plaza

Solicitar plaza en esta actividad

Rellena el siguiente formulario para solicitar una plaza en esta actividad.

Importante: recuerda que puedes inscribirte como máximo en un total de 3 actividades formativas (entre cursos online, cursos de formación en directo o certificaciones). Selecciónalas bien, por favor.


Play Video
Play Video
Play Video
Play Video
Play Video
Play Video
Play Video
Play Video