Limpeza de espazos abertos

 Diferenciar os elementos básicos da limpeza en espazos abertos. Aplicar técnicas de varrido manual e/ou mecánico para a limpeza viaria, con medios, útiles e vehículos de tonelaxe inferior a 3.500 Quilogramos  Aplicar técnicas de limpeza de baldeo e fregado, con medios, útiles e vehículos de tonelaxe inferior a 3.500 Quilogramos, para realizar a actividade  Aplicar técnicas de limpeza en áreas especiais e/ou de acción inmediata, en función da causa que xere a necesidade deste tipo de limpeza.  Aplicar procedementos de limpeza en sumidoiros e imbornais, así como en mobiliario urbano e/ou paramentos verticais para o seu mantemento.  Aplicar técnicas de limpeza en praias para o uso e goce das mesmas en condicións de salubridade
1. IDENTIFICACIÓN DE ELEMENTOS BÁSICOS PARA LIMPEZA.  Concepto de residuo.  Tipos de residuos municipais (desperdicios, excrementos, follaxe, etc.)  Tratamento dos residuos (redución, reutilización e reciclaxe): aspectos básicos.  Medio ambiente e desenvolvemento sostible.  Normativa básica en materia de aseo urbano.  Utilización de vestimenta e calzado:  Segundo climatoloxía e estacionalidade ( anorak, abrigo, etc.)  Segundo normativa (catalogación, pezas obrigatorias, cor, uso de chalecos reflectores, etc.)  Produtos de limpeza e desinfección  Limpadores (deterxentes, disolventes, etc.)  Abrillantadores ( decapantes, selladores, etc.)  Produtos específicos  Aplicación de produtos (toxicidade, riscos para a saúde, etc.)  Actuación #ante casos de inxestión e/ou intoxicación polo uso de produtos de limpeza.  Interpretación de etiquetaxe e ficha de seguridade.  Normas básicas de circulación viaria.  Aplicación e seguimento de medidas de prevención de riscos laborais  Identificación de riscos  Utilización equipos protección individual  Sinalización e balizamento 2. Desenvolvemento dos labores de varrido manual e varrido mecánico en espazos abertos.  Definición e clasificación dos utensilios, ferramentas e maquinaria para o varrido manual ou mecánico (manual, mecánico e mixto)  Métodos de traballo no varrido manual ou mecánico.  Manual (amontoar, recoller e verter)  Mecánico ( humectar, remover e aspirar)  Factores que determinan os métodos de varrido:  Densidade de poboación (centros urbanos, barrios, zonas residenciais, etc.)  Tipo de pavimento (asfaltado regular ou irregular, alcorques, interseccións, terrizas, sumidoiros, imbornais, entre outros)  Estacionalidade (aumento follaxe)  Tipo de vía (calzadas, zonas peonís, prazas, bordos libres, rotondas, medianas etc.)  Características dos residuos.  Baleirado de papeleiras (por volteo, con bolsa e directo)  Manexo de vehículos de limpeza de tonelaxe inferior a 3.500 kgr.  Programación da varredora segundo vía e residuo (velocidade, orientación, revolucións, presión, humectación, etc.)  Limpeza e mantemento dos vehículos de menos de 3.500 kgr.  Aplicar normas de seguridade e saúde e protección ambiental nas operacións de varrido manual e mecánico en espazos abertos. 3. Aplicación das técnicas de limpeza de baldeo e fregado.  Diferenzas entre baldeo e fregado (uso de presión, auga quente, aditivos como deterxentes, desinfectantes, abrillantadores, etc.).  Método de traballo de baldeo e fregado segundo o tipo de sucidade.  Baldeo manual (utilización de boca de rega, zonas de uso preferente)  Baldeo mecánico (utilización de baldeadora, zonas de uso preferente)  Baldeo mixto (zonas de uso preferente)  Fregado  Manexo de maquinaria para o baldeo e fregado.  Limpeza e mantemento básico da maquinaria de baldeo e fregadora.  Medios, útiles e vehículos utilizados nas operacións de baldeo e fregado: limpeza e mantemento.  Fregadoras  Carro portamangueras.  Baldeadoras  Aplicar normas de seguridade e saúde e protección ambiental nas operacións de baldeo e fregado en espazos abertos. 4. Aplicación das técnicas de limpeza en áreas especiais e #ante sucesos de acción inmediata.  Conceptos de área especial e acción inmediata.  Catalogación de área especial:  Contorna de contedores  Noiros e zonas de pendentes.  Cunetas e beiravías.  Escaleiras, pasos subterráneos.  Zonas de lecer nocturno e festas.  Mercados e mercadillos  Marxes de ríos, fontes, estanques.  Técnicas de limpeza de áreas especiais.  Catalogación de área de acción inmediata:  Accidente de tráfico.  Retirada animais mortos.  Derrames.  Residuos punzantes.  Neve e/ou xeo.  Técnicas de limpeza de áreas de acción inmediata.  Sinalización e balizamento en zonas de traballo: áreas especiais e acción inmediata.  Tipos de ferramentas, útiles e maquinaria segundo a área e/ou acción inmediata ( sopladora, rozadora, vehículo brigada, entre outras).  Manexo de maquinaria para a limpeza de áreas especiais.  Limpeza e mantemento básico da maquinaria utilizada.  Aplicar normas de seguridade e saúde e protección ambiental nas operacións de baldeo e fregado en espazos abertos.  Produtos de limpeza específicos para áreas especiais e acción inmediata: características, funcionalidade e etiquetaxe. 5. Realización de tarefas de limpeza en sumidoiros, mobiliario urbano e paramentos verticais.  Conceptos básicos: sumidoiro, imbornal, mobiliario urbano, paramentos verticais, entre outros.  Técnicas de limpeza e manexo de:  Sumidoiros e imbornales.  Mobiliario urbano: papeleiras, marquesiñas, paneis informativos, infraestruturas, entre ou outros.  Paramentos verticais: muros, farois, sinalización viaria, entre outros.  Ferramentas, útiles e maquinaria de limpeza: características, preparación, limpeza e mantemento.  Sinalización e balizamento indicador das tarefas de limpeza.  Seguridade e saúde laboral e ambiental na realización das tarefas de limpeza. 6. Realización de accións de limpeza en praias.  Técnicas de limpeza de praias.  Infraestrutura.  Mobiliario.  Area

Reserva plaza

Completa el siguiente formulario para solicitar una plaza en esta actividad.

Importante: máximo 3 actividades formativas por persona (entre cursos online, cursos de formación en directo o certificaciones).

Puedes obtener más información del funcionamiento de la feria visitando este enlace.

Por favor, explora todas las actividades antes de solicitar plaza. No se realizarán cambios en las actividades solicitadas, salvo en casos excepcionales y debidamente justificados. 


Play Video
Play Video
Play Video
Play Video
Play Video
Play Video
Play Video
Play Video