Limpeza de cristais en edificios e locais

 Identificar e explicar as características dos diferentes tipos de superficies acristaladas, relacionándoos coa súa limpeza. Seleccionar e describir o equipamento: máquinas, accesorios, útiles e produtos de limpeza de cristais acorde coas súas aplicacións, comprobando a súa eficacia e utilidade.  Determinar os procedementos de limpeza de cristais contrastando a súa especificidade.  Determinar e realizar a limpeza de cristais, determinando os métodos, equipamento e produtos en función do rendemento esperado
1. TÉCNICAS DE LIMPEZA DE CRISTAIS.  Tipos de superficies acristaladas: composición e características.  Preparación e mantemento da orde no lugar de traballo.  Limpeza de cristais en espazos exteriores e interiores. 2. UTILIZACIÓN DO EQUIPAMENTO BÁSICO PARA LIMPEZA DE SUPERFICIES ACRISTALADAS.  Útiles, máquinas e ferramentas do cristaleiro.  Tipos de útiles.  Conservación e almacenamento dos mesmos  Utilización dos útiles e ferramentas de traballo: criterios a seguir.  Utilización de produtos de limpeza específicos  Clasificación.  Aplicación das normas básicas de uso.  Dosificación e utilización de dosificadores. 3. MEDIDAS RELACIONADAS COA SEGURIDADE E SAÚDE DOS TRABALLADORES.  Identificación dos riscos relacionados coa limpeza de cristais.  Riscos relacionados co centro de traballo.  Utilización dos equipos de protección individual.  Aplicación das medidas de seguridade específicas para traballos en altura.  Coñecer e aplicar medidas de seguridade #ante a presenza de persoas na contorna de traballo.

Reserva plaza

Solicitar plaza en esta actividad

Rellena el siguiente formulario para solicitar una plaza en esta actividad.

Importante: recuerda que puedes inscribirte como máximo en un total de 3 actividades formativas (entre cursos online, cursos de formación en directo o certificaciones). Selecciónalas bien, por favor.


Play Video
Play Video
Play Video
Play Video
Play Video
Play Video
Play Video
Play Video