Limpeza de cristais en edificios e locais

 Identificar e explicar as características dos diferentes tipos de superficies acristaladas, relacionándoos coa súa limpeza. Seleccionar e describir o equipamento: máquinas, accesorios, útiles e produtos de limpeza de cristais acorde coas súas aplicacións, comprobando a súa eficacia e utilidade.  Determinar os procedementos de limpeza de cristais contrastando a súa especificidade.  Determinar e realizar a limpeza de cristais, determinando os métodos, equipamento e produtos en función do rendemento esperado
1. TÉCNICAS DE LIMPEZA DE CRISTAIS.  Tipos de superficies acristaladas: composición e características.  Preparación e mantemento da orde no lugar de traballo.  Limpeza de cristais en espazos exteriores e interiores. 2. UTILIZACIÓN DO EQUIPAMENTO BÁSICO PARA LIMPEZA DE SUPERFICIES ACRISTALADAS.  Útiles, máquinas e ferramentas do cristaleiro.  Tipos de útiles.  Conservación e almacenamento dos mesmos  Utilización dos útiles e ferramentas de traballo: criterios a seguir.  Utilización de produtos de limpeza específicos  Clasificación.  Aplicación das normas básicas de uso.  Dosificación e utilización de dosificadores. 3. MEDIDAS RELACIONADAS COA SEGURIDADE E SAÚDE DOS TRABALLADORES.  Identificación dos riscos relacionados coa limpeza de cristais.  Riscos relacionados co centro de traballo.  Utilización dos equipos de protección individual.  Aplicación das medidas de seguridade específicas para traballos en altura.  Coñecer e aplicar medidas de seguridade #ante a presenza de persoas na contorna de traballo.

Reserva plaza

Completa el siguiente formulario para solicitar una plaza en esta actividad.

Importante: máximo 3 actividades formativas por persona (entre cursos online, cursos de formación en directo o certificaciones).

Puedes obtener más información del funcionamiento de la feria visitando este enlace.

Por favor, explora todas las actividades antes de solicitar plaza. No se realizarán cambios en las actividades solicitadas, salvo en casos excepcionales y debidamente justificados. 


Play Video
Play Video
Play Video
Play Video
Play Video
Play Video
Play Video
Play Video