Igualdade

• Coñecer o conxunto de políticas públicas vixente tanto a nivel nacional como internacional en materia de igualdade.• Entender o sistema de protección integral ás vítimas de violencia de xénero. • Comprender desde a perspectiva de igualdade as situacións de discapacidade.
1) POLÍTICAS DE IGUALDADE DE XÉNERO. A LEI ORGÁNICA 3/2007, DO 22 DE MARZO, PARA A IGUALDADE EFECTIVA DE MUJERES E HOMES a) Políticas de igualdade de xénero b) Normativa vixente  Nacións Unidas  Tratados, acordos e convenios internacionais no marco do Consello de Europa.  A igualdade de xénero na Unión Europea  A igualdade de xénero no ámbito español 2) POLÍTICAS CONTRA A VIOLENCIA DE XÉNERO. A LEI ORGÁNICA 1/2004, DO 28 DE DECEMBRO, DE MEDIDAS DE PROTECCIÓN INTEGRAL CONTRA A VIOLENCIA DE XÉNERO a) Introdución b) A Lei Orgánica 1/2004, Do 28 de decembro, de Medidas de protección integral contra a violencia de xénero 3) DISCAPACIDADE E DEPENDENCIA a) Introdución b) A Lei 51/2003, do 2 de decembro, de igualdade de oportunidades, non discriminación e accesibilidade universal das persoas con discapacidade c) Lei 39/2006, do 14 de decembro, de Promoción da Autonomía Persoal e Atención ás persoas en situación de dependencia

Reserva plaza

Solicitar plaza en esta actividad

Rellena el siguiente formulario para solicitar una plaza en esta actividad.

Importante: recuerda que puedes inscribirte como máximo en un total de 3 actividades formativas (entre cursos online, cursos de formación en directo o certificaciones). Selecciónalas bien, por favor.


Play Video
Play Video
Play Video
Play Video
Play Video
Play Video
Play Video
Play Video