Habilidades Directivas

Coñecer os procesos de negocio, desenvolver a planificación estratéxica da empresa. Identificar os factores de éxito na actual empresa. Coñecer e dominar as distintas habilidades que se esixen a un directivo eficaz. Dominar as directrices para unha aprendizaxe efectiva Coñecer as técnicas e modelos básicos de negociación. Identificar os erros máis comúns en negociación para poder evitalos. Comprender as principais técnicas e ferramentas do neuromarketing. Dominar as posibilidades de aproveitamento empresarial das Redes Sociais no desenvolvemento empresarial
1. A intelixencia emocional 2. Liderazgo e Traballo en equipo 3. Habilidades persoais 4. Habilidades interpersoais 5. Habilidades organizativas 6. Habilidades dixitais 7. Negociación 8. Técnicas de Marketing 9. O directivo do século XXI

Reserva plaza

Completa el siguiente formulario para solicitar una plaza en esta actividad.

Importante: máximo 3 actividades formativas por persona (entre cursos online, cursos de formación en directo o certificaciones).

Puedes obtener más información del funcionamiento de la feria visitando este enlace.

Por favor, explora todas las actividades antes de solicitar plaza. No se realizarán cambios en las actividades solicitadas, salvo en casos excepcionales y debidamente justificados. 


Play Video
Play Video
Play Video
Play Video
Play Video
Play Video
Play Video
Play Video