Evitando a linguaxe sexista

 Promover o uso igualitario da linguaxe no contexto administrativo. Sensibilizar sobre a necesidade do uso igualitario da linguaxe.  Visibilizar o sexismo lingüístico.  Analizar a normativa relativa ao uso igualitario da linguaxe na Administración Pública.  Aplicar as alternativas existentes para un uso incluínte da linguaxe
1. Arquetipos Culturais na Linguaxe. 2. A Imaxe da Muller e o Home a través do Vocabulario. 3. O Sexismo Lingüístico 4. Cambia a Sociedade, Cambia a Linguaxe 5. Redacción dos Documentos. O Mundo en Masculino 6. Marco Normativo en España sobre o Uso Non Sexista da Linguaxe Administrativa 7. Uso Non Sexista da Linguaxe Administrativa 8. As Tres Regulas Básicas na Redacción de Documentos 9. Dez Premisas Fundamentais para o Uso dunha Linguaxe Non Sexista

Reserva plaza

Completa el siguiente formulario para solicitar una plaza en esta actividad.

Importante: máximo 3 actividades formativas por persona (entre cursos online, cursos de formación en directo o certificaciones).

Puedes obtener más información del funcionamiento de la feria visitando este enlace.

Por favor, explora todas las actividades antes de solicitar plaza. No se realizarán cambios en las actividades solicitadas, salvo en casos excepcionales y debidamente justificados. 


Play Video
Play Video
Play Video
Play Video
Play Video
Play Video
Play Video
Play Video