Curso de Lei de protección de datos (LOPD)

Analizar a Lei Orgánica de Protección de Datos para buscar un equilibrio entre a intimidade das persoas e o desempeño do negocio empresarial para o que é necesario a recollida de datos.
1. Introduccion á LOPD.1.1. Presentación. 1.2. A LOPD. Contidos prácticos: 1.2.1. O alumnado enumera no foro do curso as principais definicións que aparecen na LOPD. 2. Diferenzas entre a LOPD e a LORTAD. 2.1. Introdución ás diferenzas. 2.2. Diferenzas I. 2.3. Diferenzas II. 2.4. Diferenzas III. Contidos prácticos: 2.4.1. O alumnado detalla as diferenzas máis importantes entre a LOPD e a LORTAD. 2.4.2. Atendendo a unha lista de características sobre as dúas leis, o alumnado clasifícaas segundo as súas definicións dentro dunha ou outra lei. 3. Ámbito da LOPD. 3.2. Introdución. 3.3. Ámbito da LOPD. 3.4. Excepcións á LOPD I. 3.5. Excepcións á LOPD II. 3.6. Datos que a Lei recomenda non solicitar. 3.7. Oblitatoriedad do segredo profesional. Contidos prácticos: 3.7.1. O alumnado detalla que entende a LOPD por datos persoais . 3.7.2. O alumnado expón exemplos de datos que a Lei recomenda non solicitar e coméntaos mediante o foro cos seus compañeiros de curso. 3.7.3. O alumnado contesta se unha axenda persoal está rexida ou non dentro da LOPD. 3.7.4. O alumnado contesta á seguinte pregunta: Que é a espionaxe industrial?.   4. Aspectos clave da lei orgánica de protección de datos. 4.1. O Consentimento. 4.2. Cláusula do consentimento. 4.3. Excepcións ao consentimento. 4.4. Datos en fontes accesibles ao público I 4.5. Datos en fontes accesibles ao público II. Contidos prácticos: 4.5.1. O alumnado busca na internet 2 exemplos de cláusulas de consentimento. 4.5.2. O alumnado detalla as excepcións ao consentimento explícito. 4.5.3. O alumnado enumera os datos que figuren en fontes accesibles ao público. 5. Dereitos outorgados pola LOPD). 5.1. Introdución aos dereitos outorgados. 5.2. Dereitos outorgados pola LOPD I. 5.3. Dereitos outorgados pola LOPD II. 5.4. Os afectado Contidos prácticos. 5.5. O alumnado detalla os Dereitos adquiridos pola LOPD. 5.6. O alumnado describe que é a Lista Robinson? 5.7. Descrición no foro do curso dos pasos que se deben seguir para modificar os datos no ficheiro. 6. Comunicación e cesión de datos. 6.1. Cesión de datos. 6.2. Servizo de comunicación de datos. 6.3. Excepción ao consentimento para a cesión de datos persoais Contidos prácticos. 6.3.1. O alumnado contesta á seguinte pregunta: A LOPD pode ceder os nosos datos persoais a terceiras persoas? Razoa a resposta. 6.3.2. O alumnado sinala a excepción na que non é necesario o consentimento da persoa para a cesión de datos persoais. 6.3.3 O alumnado sinala un país que non teña o mesmo nivel de protección de datos que o noso e comenta as diferenzas. 6.8. Exposición no foro do curso dun exemplo de servizo de comunicación de datos no caso dunha selección de persoal para a túa empresa. 7. Procedemento para cumprir a LOPD. 7.1. Pasos a Seguir para Cumprir a LOPD. 7.2. Introdución aos pasos para seguir. 7.3. Axencia de Protección de Datos. Contidos prácticos: 7.3.1. O alumnado detalla os elementos que deben comunicarse para a creación de ficheiros de datos persoais. 7.3.2 O alumnado responde á seguinte pregunta: Cal é o labor da Axencia de Protección de Datos?. 7.3.3. O alumnado entra na Web da Axencia de Protección de Datos (http://www.agpd.es) para Coñecer as súas características e funcións comentando e deixando no foro as súas impresións sobre a mesma. 8. Tipos de infraccións e as súas sancións. 8.1. Introdución. 8.2. Infraccións leves. 8.3. Infraccións graves. 8.4. Infraccións moi graves. 8.5. Contía das sancións. 8.6. As infraccións das Administracións. Contidos prácticos:. 8.6.1. O alumnado relaciona unha serie de infraccións e clasifícaas segundo sexan leves, graves ou moi graves. 8.6.2. Debate no foro do curso sobre as principais infraccións que se poden producir nunha empresa en relación á LOPD. 8.6.3. O alumnado sinala que tipo de infracción é a seguinte: Manter datos de carácter persoal inexactos ou non efectuar as rectificacións ou cancelacións dos mesmos que legalmente procedan cando resulten afectados os dereitos das persoas que a presente Lei ampara. 8.6.4. O alumnado sinala de que depende a contía das infraccións. 9. Estrutura da lei e os seus títulos. 9.1. Estrutura da Lei e os seus Título. 9.2. Disposicións genereales Título II. 9.3. Principios de protección Título III. 9.4. Dereitos das persoas Título IV. 9.5. Disposicións sectoriais Título V. 9.6. Movemento Internacional Título VI. 9.7. Axencia de Protección Título VII-Infraccións e sancións. 9.8. Enumeración no foro do curso das principais diferenzas entre os ficheiros de titularidade pública e de titularidade privada e os seus principais requisitos.   10. Proteccion dos datos persoais. 10.1. A Seguridade dos Datos. 10.2. Obxectivo das devanditas normas. 10.3. Clasificación da seguridade en tres niveles. 10.11. As medidas de seguridade. Contidos prácticos: 10.11.1. En base á descrición da LOPD que se desarrola en dúas compañías: Telefónica de España e Foro de automóbiles facer un comentario respecto diso no foro e debater co alumnado.

Reserva plaza

Completa el siguiente formulario para solicitar una plaza en esta actividad.

Importante: máximo 3 actividades formativas por persona (entre cursos online, cursos de formación en directo o certificaciones).

Puedes obtener más información del funcionamiento de la feria visitando este enlace.

Por favor, explora todas las actividades antes de solicitar plaza. No se realizarán cambios en las actividades solicitadas, salvo en casos excepcionales y debidamente justificados. 


Play Video
Play Video
Play Video
Play Video
Play Video
Play Video
Play Video
Play Video