Controller financeiro

Planificar, controlar e xestionar a actividade financeira de particulares e empresas.
1. Xestión financeira1.1. Introdución e conceptos financeiros básicos 1.2. Autofinanciación ou financiamento interno 1.3. Financiamento externo 1.4. O orzamento de tesourería 1.5. Xestión de cobranzas e pagos 1.6. Xestión de excedentes de tesourería 1.7. Análise de proxectos de investimento. 2. Contabilidade financeira 2.1. A cultura contable 2.2. Que é o patrimonio? 2.3. Metodoloxía contable 2.4. O plan xeral de contabilidade 2.5. Grupo 6: compras e gastos 2.6. Incremento do patrimonio 2.7. As existencias 2.8. O imposto sobre o valor engadido (IVE/IVE) 2.9. Cobranza: dereitos 2.10. O imposto sobre beneficios: empresas 2.11. Constitución de sociedades mercantís 2.12. Contabilidade na distribución de beneficios 2.13. Fuentes de financiamento: concepto e tipos 2.14. Implicacións das ampliacións de capital 2.15. Préstamos e pólizas de crédito 2.16. Leasing: concepto e contabilidade 2.17. Contabilidade do inmobilizado 2.18. Tipos de subvencións, doazóns e legados 2.19. Activos non correntes mantidos para a venda: definición, contabilización e axustes 2.20. Os investimentos financeiros 2.21. Créditos 2.22. A moeda estranxeira, fianzas, depósitos, periodificación contable e outras operacións 2.23. Contas anuais en pemes 2.24. Gastos e ingresos imputados ao patrimonio neto 2.25. Contas anuais normais. 3. Prevención do branqueo de capitais 3.1. Aspectos básicos do branqueo de capitais 3.2. Tipos, técnicas e etapas do branqueo de capitais 3.3. Medidas preventivas (I). Medidas preventivas do branqueo de capitais 3.4. Medidas preventivas (II). Control do branqueo de capitais 3.5. Medidas preventivas (III). Comercio de bens e movemento transfronteirizo de diñeiro 3.6. Medidas preventivas (IV): infraccións e sancións 3.7. A organización institucional e a amnistía fiscal de 2012.

Reserva plaza

Solicitar plaza en esta actividad

Rellena el siguiente formulario para solicitar una plaza en esta actividad.

Importante: recuerda que puedes inscribirte como máximo en un total de 3 actividades formativas (entre cursos online, cursos de formación en directo o certificaciones). Selecciónalas bien, por favor.


Play Video
Play Video
Play Video
Play Video
Play Video
Play Video
Play Video
Play Video