Control emocional e autocontrol en situacións de emerxencia

Identificar os factores implicados nas emocións negativas e positivas.Comprender a tipoloxía dos comportamentos nas emerxencias. Planificar e deseñar mecanismos de protección ante as emerxencias. Aplicar técnicas de apoio #ante unha situación de emerxencia.
1. A PERSONALIDADE. A INTELIXENCIA EMOCIONAL a) O concepto de personalidade b) Factores da personalidade c) A estrutura e o funcionamento da personalidade. d) Como estudar a personalidade? e) A intelixencia emocional f) Tipos de intelixencia g) Principios da intelixencia emocional h) Intelixencia emocional VS intelixencia intelectual 2. ANSIEDADE, TENSIÓN, E EMOCIÓNS NEGATIVAS. MODELOS EXPLICATIVOS a) Que é a ansiedade? b) Factores que provocan ansiedade c) Ansiedade e angustia d) Síntomas e) Control f) A tensión g) Tipos de tensións h) Causas i) Resposta de tensión: reacción xeral de adaptación á tensión 3. A EMERXENCIA COMO AXENTE DE IMPACTO EMOCIONAL. REACCIÓN CONDUCTUAL a) Conceptos básicos b) Reaccións colectivas c) Características da reacción colectiva d) Estudo e comparación da conduta colectiva en situacións de emerxencia e) Resposta individual á emerxencia f) O proceso de avaliación do individuo 4. A RESPOSTA Á EMERXENCIA. a) Introdución b) As reaccións emocionais c) A prevención en catástrofes d) Adestramento de profesionais e) A prevención f) Intervención psicosocial inmediata- prevención secundaria

Reserva plaza

Completa el siguiente formulario para solicitar una plaza en esta actividad.

Importante: máximo 3 actividades formativas por persona (entre cursos online, cursos de formación en directo o certificaciones).

Puedes obtener más información del funcionamiento de la feria visitando este enlace.

Por favor, explora todas las actividades antes de solicitar plaza. No se realizarán cambios en las actividades solicitadas, salvo en casos excepcionales y debidamente justificados. 


Play Video
Play Video
Play Video
Play Video
Play Video
Play Video
Play Video
Play Video