Carné Profesional de Limpeza (CPL) Cualificado

O alumno, ao finalizar o curso logrará:- Ser capaz de adecuar as técnicas e procedementos de limpeza ás características das superficies para tratar. – Ser capaz de executar a limpeza de chans, paredes e teitos verificando a retirada de sucidade e residuos, para garantir a eficacia e calidade da intervención, atendendo á normativa aplicable de prevención en riscos laborais e protección ambiental. – Ser capaz de velar polo bo uso dos útiles electromecánicos de fácil manexo, ferramentas e produtos utilizados na limpeza acorde ás características técnicas dos mesmos para garantir o seu uso e funcionamento. – Ser capaz de, na súa actividade diaria, atender á normativa aplicable de prevención en riscos laborais e protección ambiental. – Ser capaz de seleccionar o tratamento para aplicar en función do tipo e das propiedades do mobiliario, empregando os útiles e produtos adecuados. – Ser capaz de realizar a hixienización dos aseos aplicando as técnicas e produtos de limpeza apropiados a fin de garantir un resultado de calidade. – Ser capaz de, na súa actividade diaria, atender á normativa aplicable de prevención en riscos laborais e protección ambiental. – Ser capaz de identificar e preparar as superficies acristaladas e o espazo de traballo para realizar a limpeza de cristais tendo en conta a normativa en materia de seguridade e ambiente. – Ser capaz de utilizar o procedemento de limpeza adecuado a cada tipo de cristal e sucidade – Ser capaz de limpar as superficies seleccionando os procedementos, maquinas, accesorios , útiles e produtos máis adecuados á tarefa a realizar. – Identificar e coñecer o procedemento de uso das diferentes máquinas a utilizar nas tarefas de limpeza. – Ser capaz de leva a cabo un mantemento preventivo da maquinaria de limpeza. – Ser capaz, na súa actividade diaria, de atender á normativa aplicable de prevención en riscos laborais e protección ambiental. – Comprender os conceptos básicos sobre seguridade e saúde no traballo – Recoñecer os principais riscos laborais aos que están expostos os traballadores/ as de limpeza. – Coñecer e aplicar as medidas preventivas a adoptar para facer fronte aos devanditos riscos. – Coñecer o marco normativo que regula a prevención de riscos na empresa – Ser capaz de valorar a importancia do seu posto para a consecución dos obxectivos de empresa. – Ser capaz de elaborar o plan de traballo de limpeza en función das características do inmoble e do contrato pactado, para organizar o traballo dos profesionais ao seu cargo. – Ser capaz de supervisar os traballos do persoal durante e despois da súa execución para comprobar a súa adecuación respecto ao plan de traballo previsto, verificando o seu cumprimento. – Ser capaz de entender e aplicar os aspectos básicos da ISO 9001 e a ISO 14001. – Ser capar de aplicar habilidades de supervisión que permitan obter un rendemento óptimo do persoal ao seu cargo e crear un relación eficiente e satisfactoria con eles.
Módulo 1: Limpeza, tratamento e mantemento de chans, paredes e teitos en edificios e locais. Tema 1.- Técnicas de limpeza básicas. Conceptos de limpeza e desinfección. Factores que interveñen nas operacións de limpeza. Tema 2.- Desenvolvemento dos procesos e técnicas de limpeza. Tema 3.- Xestión e tratamento de residuos. Tema 4.- Aplicación e seguimento de medidas de prevención de riscos laborais. Módulo 2: Limpeza de Mobiliario Interior. Tema 1.- Aplicación de produtos de limpeza de mobiliario. Tema 2.- Técnicas de limpeza de mobiliario. Tema 3.- Técnicas de limpeza e desinfección de aseos. Tema 4.- Procesos de xestión e tratamento de residuos na limpeza de mobiliario. Tema 5- Aplicación e seguimento de medidas de prevención de riscos laborais na limpeza de mobiliario. Módulo 3 Limpeza de cristais en edificios e locais. Tema 1.- Técnicas de limpeza de cristais. Tema 2.- Utilización do equipamento básico para limpeza de superficies acristaladas.. Tema 3.- Medidas relacionadas coa seguridade e saúde dos traballadores. Módulo 4: Técnicas e procedementos de limpeza con utilización de maquinaria. Tema 1.- Limpeza con máquinas: Clasificación, compoñentes e mantemento. Tema 2.- Utilización de produtos de limpeza: Identificación, propiedades E almacenamento. Tema 3.- Procesos de limpeza con maquinaria. Tema 4.- Selección, utilización e conservación de útiles, ferramentas e accesorios. Tema 5.- Medidas relacionadas coa seguridade e saúde dos traballadores. Módulo 5: Conceptos básico sobre seguridade e saúde no traballo. Tema 1.- Conceptos básicos sobre seguridade e saúde no traballo. Módulo 6: Riscos xerais e a súa prevención. Tema 1.- Riscos ligados ás condicións de seguridade. Tema 2.- Os riscos ligados ao medio ambiente de traballo. Tema 3.- A carga de traballo, a fatiga e a insatisfacción laboral. Tema 4.- Sistemas elementais de control de riscos. Protección colectiva e individual. Tema 5.- Nocións básicas de actuación en emerxencias e evacuación. Tema 6.- Primeiros auxilios. Tema 7.- O control da saúde dos traballadores. Módulo 7. Elementos básicos da xestión da prevención de riscos laborais. Tema 1.- A xestión da prevención de riscos laborais na empresa. Tema 2.- O sistema de xestión da prevención de riscos laborais. Tema 3.- Modalidades de recursos humanos e materiais para o desenvolvemento de actividades preventivas. Tema 4.- Organismos públicos relacionados coa seguridade e saúde no traballo. MÓDULO 8.- A RESPONSABILIDADE DO MANDO INTERMEDIO NA EMPRESA. Tema 1.- Contorna lexislativa. Tema 2.- Responsabilidade ante os clientes. Tema 3.- Responsabilidade ante provedores. Tema 4.- Responsabilidade na propia empresa. MÓDULO 9.- ORGANIZACIÓN DE CENTROS. Tema 1.- Organización de centros. Tema 2.- Control e verificación de necesidades. Tema 3.- Sistemas de programación de tarefas. Tema 4.- Procesos de traballo. Tema 5.- Supervisión do servizo. MÓDULO 10- RENDEMENTOS XERAIS. Tema 1.- Medición da satisfacción do cliente. Tema 2.- Programación de custos. Tema 3.- Rendemento do servizo. Tema 4.- Proceso de mellora continua. Tema 5.- Avaliación do desempeño dos traballadores e as traballadoras. MÓDULO 11.- CALIDADE DE SERVIZO. – ISO 9001 Nocións xerais e ámbito de aplicación. * Introdución. * Principios de xestión de calidade. * Enfoque baseado en procesos. * Mellora continua. * Normalización e certificación. * Requisitos da Norma UNE-EN ISO 9001:2008. * Sistema de xestión da calidade. * Responsabilidade da dirección. * Xestión de recursos. * Realización do produto. * Medición, análise de mellora. – ISO 14001 Sistemas de xestión ambiental. * Introdución á xestión ambiental. * Conceptos básicos de xestión ambiental. * Mellora continua. * Normalización e certificación. * Requisitos da Norma UNE-EN ISO 14001:2004. MÓDULO 12 TÉCNICAS PARA SUPERVISIÓN CON ÉXITO DOS TRABALLOS DE LIMPEZA. Tema 1.- Integración de normas para o equipo de traballo. Tema 2.- Coordinación de equipos. Tema 3.- Técnicas de motivación e dirección de equipos. Tema 4.- Técnicas de reunión. Tema 5.- Técnicas de xestión do tempo. Tema 6.- Proceso de supervisión de traballos dos equipos de limpeza. Tema 7.- Análise e avaliación na transmisión de ordes: execución e resultados. Tema 8.- Análise e avaliación dos métodos e técnicas utilizados: Tema 9.- Seguimento e control durante a execución e a finalización da xornada. Tema 10.- Sistemáticas de revisión periódica de útiles, máquinas e accesorios. Tema 11.- Xestión de non conformidades e corrección de deficiencias. Tema 12.- Control de calidade das actividades de limpeza: Tema 13.- Control das tarefas: rexistros de tarefas. Tema 14.- Control de queixas ou reclamacións do cliente. Tema 15.- Xestión de accións correctivas e preventivas

Reserva plaza

Completa el siguiente formulario para solicitar una plaza en esta actividad.

Importante: máximo 3 actividades formativas por persona (entre cursos online, cursos de formación en directo o certificaciones).

Puedes obtener más información del funcionamiento de la feria visitando este enlace.

Por favor, explora todas las actividades antes de solicitar plaza. No se realizarán cambios en las actividades solicitadas, salvo en casos excepcionales y debidamente justificados. 


Play Video
Play Video
Play Video
Play Video
Play Video
Play Video
Play Video
Play Video