Carné Profesional de Limpeza (CPL) Cualificado

O alumno, ao finalizar o curso logrará:- Ser capaz de adecuar as técnicas e procedementos de limpeza ás características das superficies para tratar. – Ser capaz de executar a limpeza de chans, paredes e teitos verificando a retirada de sucidade e residuos, para garantir a eficacia e calidade da intervención, atendendo á normativa aplicable de prevención en riscos laborais e protección ambiental. – Ser capaz de velar polo bo uso dos útiles electromecánicos de fácil manexo, ferramentas e produtos utilizados na limpeza acorde ás características técnicas dos mesmos para garantir o seu uso e funcionamento. – Ser capaz de, na súa actividade diaria, atender á normativa aplicable de prevención en riscos laborais e protección ambiental. – Ser capaz de seleccionar o tratamento para aplicar en función do tipo e das propiedades do mobiliario, empregando os útiles e produtos adecuados. – Ser capaz de realizar a hixienización dos aseos aplicando as técnicas e produtos de limpeza apropiados a fin de garantir un resultado de calidade. – Ser capaz de, na súa actividade diaria, atender á normativa aplicable de prevención en riscos laborais e protección ambiental. – Ser capaz de identificar e preparar as superficies acristaladas e o espazo de traballo para realizar a limpeza de cristais tendo en conta a normativa en materia de seguridade e ambiente. – Ser capaz de utilizar o procedemento de limpeza adecuado a cada tipo de cristal e sucidade – Ser capaz de limpar as superficies seleccionando os procedementos, maquinas, accesorios , útiles e produtos máis adecuados á tarefa a realizar. – Identificar e coñecer o procedemento de uso das diferentes máquinas a utilizar nas tarefas de limpeza. – Ser capaz de leva a cabo un mantemento preventivo da maquinaria de limpeza. – Ser capaz, na súa actividade diaria, de atender á normativa aplicable de prevención en riscos laborais e protección ambiental. – Comprender os conceptos básicos sobre seguridade e saúde no traballo – Recoñecer os principais riscos laborais aos que están expostos os traballadores/ as de limpeza. – Coñecer e aplicar as medidas preventivas a adoptar para facer fronte aos devanditos riscos. – Coñecer o marco normativo que regula a prevención de riscos na empresa – Ser capaz de valorar a importancia do seu posto para a consecución dos obxectivos de empresa. – Ser capaz de elaborar o plan de traballo de limpeza en función das características do inmoble e do contrato pactado, para organizar o traballo dos profesionais ao seu cargo. – Ser capaz de supervisar os traballos do persoal durante e despois da súa execución para comprobar a súa adecuación respecto ao plan de traballo previsto, verificando o seu cumprimento. – Ser capaz de entender e aplicar os aspectos básicos da ISO 9001 e a ISO 14001. – Ser capar de aplicar habilidades de supervisión que permitan obter un rendemento óptimo do persoal ao seu cargo e crear un relación eficiente e satisfactoria con eles.
Módulo 1: Limpeza, tratamento e mantemento de chans, paredes e teitos en edificios e locais. Tema 1.- Técnicas de limpeza básicas. Conceptos de limpeza e desinfección. Factores que interveñen nas operacións de limpeza. Tema 2.- Desenvolvemento dos procesos e técnicas de limpeza. Tema 3.- Xestión e tratamento de residuos. Tema 4.- Aplicación e seguimento de medidas de prevención de riscos laborais. Módulo 2: Limpeza de Mobiliario Interior. Tema 1.- Aplicación de produtos de limpeza de mobiliario. Tema 2.- Técnicas de limpeza de mobiliario. Tema 3.- Técnicas de limpeza e desinfección de aseos. Tema 4.- Procesos de xestión e tratamento de residuos na limpeza de mobiliario. Tema 5- Aplicación e seguimento de medidas de prevención de riscos laborais na limpeza de mobiliario. Módulo 3 Limpeza de cristais en edificios e locais. Tema 1.- Técnicas de limpeza de cristais. Tema 2.- Utilización do equipamento básico para limpeza de superficies acristaladas.. Tema 3.- Medidas relacionadas coa seguridade e saúde dos traballadores. Módulo 4: Técnicas e procedementos de limpeza con utilización de maquinaria. Tema 1.- Limpeza con máquinas: Clasificación, compoñentes e mantemento. Tema 2.- Utilización de produtos de limpeza: Identificación, propiedades E almacenamento. Tema 3.- Procesos de limpeza con maquinaria. Tema 4.- Selección, utilización e conservación de útiles, ferramentas e accesorios. Tema 5.- Medidas relacionadas coa seguridade e saúde dos traballadores. Módulo 5: Conceptos básico sobre seguridade e saúde no traballo. Tema 1.- Conceptos básicos sobre seguridade e saúde no traballo. Módulo 6: Riscos xerais e a súa prevención. Tema 1.- Riscos ligados ás condicións de seguridade. Tema 2.- Os riscos ligados ao medio ambiente de traballo. Tema 3.- A carga de traballo, a fatiga e a insatisfacción laboral. Tema 4.- Sistemas elementais de control de riscos. Protección colectiva e individual. Tema 5.- Nocións básicas de actuación en emerxencias e evacuación. Tema 6.- Primeiros auxilios. Tema 7.- O control da saúde dos traballadores. Módulo 7. Elementos básicos da xestión da prevención de riscos laborais. Tema 1.- A xestión da prevención de riscos laborais na empresa. Tema 2.- O sistema de xestión da prevención de riscos laborais. Tema 3.- Modalidades de recursos humanos e materiais para o desenvolvemento de actividades preventivas. Tema 4.- Organismos públicos relacionados coa seguridade e saúde no traballo. MÓDULO 8.- A RESPONSABILIDADE DO MANDO INTERMEDIO NA EMPRESA. Tema 1.- Contorna lexislativa. Tema 2.- Responsabilidade ante os clientes. Tema 3.- Responsabilidade ante provedores. Tema 4.- Responsabilidade na propia empresa. MÓDULO 9.- ORGANIZACIÓN DE CENTROS. Tema 1.- Organización de centros. Tema 2.- Control e verificación de necesidades. Tema 3.- Sistemas de programación de tarefas. Tema 4.- Procesos de traballo. Tema 5.- Supervisión do servizo. MÓDULO 10- RENDEMENTOS XERAIS. Tema 1.- Medición da satisfacción do cliente. Tema 2.- Programación de custos. Tema 3.- Rendemento do servizo. Tema 4.- Proceso de mellora continua. Tema 5.- Avaliación do desempeño dos traballadores e as traballadoras. MÓDULO 11.- CALIDADE DE SERVIZO. – ISO 9001 Nocións xerais e ámbito de aplicación. * Introdución. * Principios de xestión de calidade. * Enfoque baseado en procesos. * Mellora continua. * Normalización e certificación. * Requisitos da Norma UNE-EN ISO 9001:2008. * Sistema de xestión da calidade. * Responsabilidade da dirección. * Xestión de recursos. * Realización do produto. * Medición, análise de mellora. – ISO 14001 Sistemas de xestión ambiental. * Introdución á xestión ambiental. * Conceptos básicos de xestión ambiental. * Mellora continua. * Normalización e certificación. * Requisitos da Norma UNE-EN ISO 14001:2004. MÓDULO 12 TÉCNICAS PARA SUPERVISIÓN CON ÉXITO DOS TRABALLOS DE LIMPEZA. Tema 1.- Integración de normas para o equipo de traballo. Tema 2.- Coordinación de equipos. Tema 3.- Técnicas de motivación e dirección de equipos. Tema 4.- Técnicas de reunión. Tema 5.- Técnicas de xestión do tempo. Tema 6.- Proceso de supervisión de traballos dos equipos de limpeza. Tema 7.- Análise e avaliación na transmisión de ordes: execución e resultados. Tema 8.- Análise e avaliación dos métodos e técnicas utilizados: Tema 9.- Seguimento e control durante a execución e a finalización da xornada. Tema 10.- Sistemáticas de revisión periódica de útiles, máquinas e accesorios. Tema 11.- Xestión de non conformidades e corrección de deficiencias. Tema 12.- Control de calidade das actividades de limpeza: Tema 13.- Control das tarefas: rexistros de tarefas. Tema 14.- Control de queixas ou reclamacións do cliente. Tema 15.- Xestión de accións correctivas e preventivas

Reserva plaza

Solicitar plaza en esta actividad

Rellena el siguiente formulario para solicitar una plaza en esta actividad.

Importante: recuerda que puedes inscribirte como máximo en un total de 3 actividades formativas (entre cursos online, cursos de formación en directo o certificaciones). Selecciónalas bien, por favor.


Play Video
Play Video
Play Video
Play Video
Play Video
Play Video
Play Video
Play Video