Carné Profesional de Limpeza (CPL) Básico

O alumno, ao finalizar o curso logrará:- Ser capaz de adecuar as técnicas e procedementos de limpeza ás características das superficies a tratar. – Ser capaz de executar a limpeza de chans, paredes e teitos verificando a retirada de sucidade e residuos, para garantir a eficacia e calidade da intervención, atendendo á normativa aplicable de prevención en riscos laborais e protección ambiental. – Ser capaz de velar polo bo uso dos útiles electromecánicos de fácil manexo, ferramentas e produtos utilizados na limpeza acorde ás características técnicas dos mesmos para garantir o seu uso e funcionamento. – Ser capaz de, na súa actividade diaria, atender á normativa aplicable de prevención en riscos laborais e protección ambiental. – Ser capaz de seleccionar o tratamento para aplicar en función do tipo e das propiedades do mobiliario, empregando os útiles e produtos adecuados. – Ser capaz de realizar a hixienización dos aseos aplicando as técnicas e produtos de limpeza apropiados co fin de garantir un resultado de calidade. – Ser capaz de, na súa actividade diaria, atender á normativa aplicable de prevención en riscos laborais e protección ambiental. – Ser capaz de identificar e preparar as superficies acristaladas e o espazo de traballo para realizar a limpeza de cristais tendo en conta a normativaen materia de seguridade e ambiente. – Ser capaz de utilizar o procedemento de limpeza adecuado a cada tipo de cristal e sucidade. – Ser capaz de limpar as superficies seleccionando os procedementos, máquinas, accesorios, útiles e produtos máis adecuados á tarefa para realizar. – Identificar e coñecer o procedemento de uso das diferentes maquinas a utilizar nas tarefas de limpeza. – Ser capaz de levar a cabo un mantemento preventivo da maquinaria de limpeza. – Ser capaz, na súa actividade diaria, de atender á normativa aplicable de prevención en riscos laborais e protección ambiental. – Comprender os conceptos básicos sobre seguridade e saúde no traballo – Recoñecer os principais riscos laborais aos que están expostos os traballadores/ as de limpeza. – Coñecer e aplicar as medidas preventivas a adoptar para facer fronte aos devanditos riscos. – Coñecer o marco normativo que regula a prevención de riscos na empresa. – Ser capaz de manexar conceptos técnicos básicos de limpeza.
Módulo 1: Limpeza, tratamento e mantemento de chans, paredes e teitos en edificios e locais. Tema 1.- Técnicas de limpeza básicas. Conceptos de limpeza e desinfección. Factores que interveñen nas operacións de limpeza. Tema 2.- Desenvolvemento dos procesos e técnicas de limpeza. Tema 3.- Xestión e tratamento de residuos. Tema 4.- Aplicación e seguimento de medidas de prevención de riscos laborais. Módulo 2: Limpeza de Mobiliario Interior. Tema 1.- Aplicación de produtos de limpeza de mobiliario. Tema 2.- Técnicas de limpeza de mobiliario. Tema 3.- Técnicas de limpeza e desinfección de aseos. Tema 4.- Procesos de xestión e tratamento de residuos na limpeza de mobiliario. Tema 5- Aplicación e seguimento de medidas de prevención de riscos laborais na limpeza de mobiliario. Módulo 3 Limpeza de cristais en edificios e locais. Tema 1.- Técnicas de limpeza de cristais. Tema 2.- Utilización do equipamento básico para limpeza de superficies acristaladas.. Tema 3.- Medidas relacionadas coa seguridade e saúde dos traballadores. Módulo 4: Técnicas e procedementos de limpeza con utilización de maquinaria. Tema 1.- Limpeza con máquinas: Clasificación, compoñentes e mantemento. Tema 2.- Utilización de produtos de limpeza: Identificación, propiedades E almacenamento. Tema 3.- Procesos de limpeza con maquinaria. Tema 4.- Selección, utilización e conservación de útiles, ferramentas e accesorios. Tema 5.- Medidas relacionadas coa seguridade e saúde dos traballadores. Módulo 5: Conceptos básico sobre seguridade e saúde no traballo. Tema 1.- Conceptos básicos sobre seguridade e saúde no traballo. Módulo 6: Riscos xerais e a súa prevención. Tema 1.- Riscos ligados ás condicións de seguridade. Tema 2.- Os riscos ligados ao medio ambiente de traballo. Tema 3.- A carga de traballo, a fatiga e a insatisfacción laboral. Tema 4.- Sistemas elementais de control de riscos. Protección colectiva e individual. Tema 5.- Nocións básicas de actuación en emerxencias e evacuación. Tema 6.- Primeiros auxilios. Tema 7.- O control da saúde dos traballadores. Módulo 7. Elementos básicos da xestión da prevención de riscos laborais. Tema 1.- A xestión da prevención de riscos laborais na empresa. Tema 2.- O sistema de xestión da prevención de riscos laborais. Tema 3.- Modalidades de recursos humanos e materiais para o desenvolvemento de actividades preventivas. Tema 4.- Organismos públicos relacionados coa seguridade e saúde no traballo.

Reserva plaza

Completa el siguiente formulario para solicitar una plaza en esta actividad.

Importante: máximo 3 actividades formativas por persona (entre cursos online, cursos de formación en directo o certificaciones).

Puedes obtener más información del funcionamiento de la feria visitando este enlace.

Por favor, explora todas las actividades antes de solicitar plaza. No se realizarán cambios en las actividades solicitadas, salvo en casos excepcionales y debidamente justificados. 


Play Video
Play Video
Play Video
Play Video
Play Video
Play Video
Play Video
Play Video