Cálculo de estruturas de formigón con Cypecad

Calcular as estruturas de formigón necesarias para os proxectos de edificación utilizando a aplicación CYPECAD e xerar cálculos e planos en distintos formatos.
1. Formulación xeral. 1.1. Proceso de cálculo dunha estrutura de formigón. 1.2. Xestión da documentación necesaria. 1.3. Propostas estruturais derivadas do estudo do edificio. 2. Primeiros contactos co programa. 2.1. A primeira sesión de traballo. 2.2. Datos xerais da obra. 2.3. A contorna de CYPECAD. 3. Plantas e grupos. 3.1. Plantas. 3.2. Grupos. 3.3. Persoais de debuxo. 3.4. Criterios para a elaboración de persoais de debuxo. 4. Introdución de alicerces. 4.1. Características dos alicerces. 4.2. Inserción de alicerces. 4.3. Agrupación de alicerces. 4.4. Edición de alicerces. 5. Introdución de muros de soto. 5.1. Ficha entrada de vigas. 5.2. Conceptos básicos dos muros de soto. 5.3. Pre- dimensionamiento do muro. 5.4. Empuxes. 5.5. O traballo con muros de soto. 5.6. Muros de bloque de formigón. 6. Introdución de vigas. 6.1. Formulación. 6.2. Tipos de vigas. 6.3. Introdución de vigas. 6.4. Introdución por coordenadas. 6.5. Editar vigas.   6.6. Outras ferramentas para a introdución de vigas. 6.7. Operacións de vigas. 6.8. Frechas en vigas. 6.9. Armadura de cortante en vigas. 7. Introdución de panos. 7.1. Tipos de forxados. 7.2. Forxados de viguetas. 7.3. Forxado de placas alveolares. 8. Ferramentas de grupo. 8.1. Copiar forxados. 8.2. Adaptación do novo forxado. 8.3. Resolución dos forxados agrupados. 8.4. Resolución do grupo “baixo cuberta”. 8.5. Forxados inclinados. 8.6. Resolución de ramplas de garaxe. 8.7. Outras ferramentas de grupo. 8.8. Resistencia ao lume. 9. Cargas especiais e escaleiras. 9.1. Conceptos de cargas especiais. 9.2. Cargas especiais da planta baixa. 9.3. Cargas especiais no resto do grupo. 9.4. Escaleiras. 10. Cimentación. 10.1. Datos de partida para o cálculo da cimentación. 10.2. Introdución dos elementos de cimentación. 10.3. Introdución de vigas. 10.4. Placas de ancoraxe. 11. Cálculo e optimización da xeometría. 11.1. Coherencia da xeometría da obra. 11.2. Cálculo da obra. 11.3. Análise dos resultados do cálculo. 11.4. Correccións e re-cálculo. 12. Edición de armaduras en vigas e forxados. 12.1. Obxectivos do capítulo. 12.2. Edición de armaduras en vigas. 12.3. Análise e simplificación de resultados en forxados. 13. Edición de armaduras en muros, alicerces e cimentación. 13.1. Resultados en muros de soto. 13.2. Alicerces. 13.3. Cimentación. 14. Elaboración do proxecto da estrutura. 14.1. Contido do proxecto. 14.2. Memoria. 14.3. Planos. 14.4. Prego de condicións 14.5. Medicións e orzamentos 15. Estruturas 3D integradas 15.1. As estruturas 3D integradas 15.2. Preparación da obra para inserir unha estrutura 3D integrada 15.3. Creación dunha estrutura 3D integrada 15.4. Edición dunha estrutura 3D integrada 15.5. Outras ferramentas das estruturas 3D integradas 15.6. Cálculo da estrutura

Reserva plaza

Completa el siguiente formulario para solicitar una plaza en esta actividad.

Importante: máximo 3 actividades formativas por persona (entre cursos online, cursos de formación en directo o certificaciones).

Puedes obtener más información del funcionamiento de la feria visitando este enlace.

Por favor, explora todas las actividades antes de solicitar plaza. No se realizarán cambios en las actividades solicitadas, salvo en casos excepcionales y debidamente justificados. 


Play Video
Play Video
Play Video
Play Video
Play Video
Play Video
Play Video
Play Video