Atención ao alumnado con necesidades especiais

Apoiar a aprendizaxe, tratamento e reeducación do alumnado que presente necesidades educativas especiais
1. Apoio educativo para alumnado con necesidades especiais. 1.1.Atención á Diversidade. 1.2.Alteracións da linguaxe e da fala 1.3.Necesidades educativas especiais derivadas do estatus socioeconómico e cultural 2. A adaptación curricular como medida de atención á diversidade 2.1.Condicións para o desenvolvemento das adaptacións curriculares 2.2.O reforzo educativo 2.3.Niveis de concreción curricular 2.4.A avaliación psicopedagóxica 3. A eliminación de barreiras arquitectónicas para alumnos con necesidades educativas especiais de accesibilidade 3.1.As barreiras arquitectónicas desde o marco legal 3.2.A intervención educativa ante o neno con minusvalía física 4. Grupos de risco social na infancia. 5. Dificultades de aprendizaxe 5.1.Diagnóstico e técnicas de avaliación 5.2.O nivel neuropsicolóxico 5.3.O nivel das aptitudes intelectuais 5.4.O nivel perceptivo e de organización espazo temporal 5.5.O nivel pedagóxico 5.6.Alteracións psicomotrices 6. Tratamento e reeducación 6.1.A intervención psicolóxica nos procesos cognitivos 6.2.A intelixencia xeral. 7. Realización dun suposto práctico 8. Aulas multisensoriales en educación especial 9. Deseño dunha aula de estimulación multisensorial

Reserva plaza

Completa el siguiente formulario para solicitar una plaza en esta actividad.

Importante: máximo 3 actividades formativas por persona (entre cursos online, cursos de formación en directo o certificaciones).

Puedes obtener más información del funcionamiento de la feria visitando este enlace.

Por favor, explora todas las actividades antes de solicitar plaza. No se realizarán cambios en las actividades solicitadas, salvo en casos excepcionales y debidamente justificados. 


Play Video
Play Video
Play Video
Play Video
Play Video
Play Video
Play Video
Play Video