ArcGIS

Analizar e procesar a información espacial coa aplicación ArcGIS.
1. Introdución.1.1. Sistemas de información xeográfica. 1.2. Definición. 1.3. Obxectivos. 1.4. Elementos. 1.5. O sistema cartográfico español. 1.6. Tipos de modelos: vectorial e raster. 1.7. Interface. 1.8. Formatos de almacenamento de datos espaciais. 1.9. Aplicacións dos SIG. 1.10. Compoñentes de escritorio. 1.11. Sistemas de referencia, datums e proxeccións. 1.12. A Geodatabase Xeoprocesamento. 2. Barras de ferramentas. 2.1. Principais barras de ferramentas. 2.2. Barras de opcións. 3. Entrada de datos. 3.1. Erros. 3.2. Topoloxía e metadatos. 3.3. Controis de calidade nos datos. 3.4. Creación de arquivos cartográficos. 3.5. Arquivos 3D. Arquivos vectoriais e raster. Arquivos World File. 3.6. Propiedades dos shapefiles Arquivos complementarios. 3.7. Vantaxes e desvantaxes. 3.8. Relación entre elemento e rexistro. 3.9. Conexión de directorios. 3.10. Asignación de proxeccións e reproxección de arquivos cartográficos. 4. Táboas e atributos. 4.1. Táboa de contidos. 4.2. Creación de táboas. 4.3. Consultas e seleccións. 4.4. Administrar táboas. 4.5. Atributos e elementos espaciais. 4.6. Múltiples atributos. 4.7. Explotación e representación de información. 4.8. Saída gráfica de mapas. 5. Scripts. Edición. 5.1. Creación e edición de elementos. 5.2. Fuentes simples de edición. 5.3. Edición de vértices. 5.4. Creación, eliminación, redución, ampliación, unión e cortes de polígonos. 5.5. Liñas: creación, modificación, eliminación e cortes. 5.6. Puntos. 5.7. Edición de táboas e relacións. 5.8. Unión de táboas. 5.9. Edición información gráfica. 5.10. Administrar a sesión de edición. 5.11. Fontes avanzadas de edición. 6. Informes. Ferramentas. 6.1. Ferramentas de cálculo: Cálculos xeométricos. 6.2. Ferramentas de arctoolbox. 6.3. Arcatalog. 6.4. Arcscene. 6.5. Arcglobe. 6.6. Ferramentas de análise espacial. 6.7. Ferramentas de conversión. 6.8. Ferramentas de xestión de datos. 6.9. Ferramentas layout. 7. Mapas. 7.1. Infraestrutura de datos espaciais. 7.2. Álxebra de mapas. 7.3. Presentacións de mapa. 8. Fontes. 8.1. Fontes de datos e reparación das devanditas fontes. 9. Gráficos. 9.1. Intervalos cuantitativos de representación de datos. 9.2. Saída gráfica. 10. Capas. 10.1. Capas e simboloxía. 10.2. Análise espacial de elementos entre capas. 11. Etiquetaxe. 11.1. Etiquetas ou anotacións. 11.2. Etiquetaxe de elementos. 12. Visualización. 12.1. Visualización da información espacial. 12.2. Formas de visualización de datos. 12.3. Outras formas de visualización: máscaras, transparencias, niveis. 12.4. Elementos da vista presentación. 13. Recursos e aplicacións cartográficas. 13.1. Recursos cartográficos de interese. 13.2. Infraestruturas de Datos Espaciais en España (IDEE). 13.3. Servidores cartográficos WMS (Web Map Service). 13.4. Dixitalización mediante Streaming e Snapping. 13.5. Análise de proximidade.

Reserva plaza

Completa el siguiente formulario para solicitar una plaza en esta actividad.

Importante: máximo 3 actividades formativas por persona (entre cursos online, cursos de formación en directo o certificaciones).

Puedes obtener más información del funcionamiento de la feria visitando este enlace.

Por favor, explora todas las actividades antes de solicitar plaza. No se realizarán cambios en las actividades solicitadas, salvo en casos excepcionales y debidamente justificados. 


Play Video
Play Video
Play Video
Play Video
Play Video
Play Video
Play Video
Play Video