Análise de perigos e puntos de control críticos en pescados e mariscos (APPCC)

Implantar un sistema de puntos críticos na empresa alimentaria dedicada á comercialización e manipulación de peixe e mariscos.
1. Seguridade alimentaria. Perigos na alimentación 1.1. Seguridade Alimentaria, Perigos Biolóxicos, Químicos e Físicos 1.2. Perigos na alimentación 2. O APPCC 2.1. Definición e características 2.2. Conceptos básicos 2.3. Obxectivos 2.4. Vantaxes 3. Autocontrol baseado no sistema APPCC 3.1. Requisitos previos 3.2. Secuencia para a aplicación do sistema 3.3. Táboas de Xestión 3.4. Prerrequisitos de puntos críticos 4. Verificación dun sistema APPCC 4.1. Verificación do Sistema APPCC 4.2. Tipo de verificacións: documentais, temperaturas, analítico, auditoría, outros 5. Norma ISO 22000 5.1. A Norma ISO 22000 5.2. Familia ISO 22000 5.3. Partes 5.4. Obxectivos 5.5. Usuarios 5.6. Requisitos para organizacións 5.7. Aspectos sobresalientes 6. APPCC peixes e mariscos 6.1. APPCC aplicado á Comercialización dos Produtos da Pesca 6.2. Principios xerais para a aplicación dun sistema de APPCC 6.3. Principios polos que se rexe o sistema de APPCC 6.4. Etapas do sistema de APPCC nunha empresa de venda comerciante polo miúdo de produtos da pesca 6.5. Vida dun produto da pesca na venda comerciante polo miúdo 6.6. Recepción de produtos da pesca 6.7. Almacenamento dos produtos da pesca 6.8. Recepción e almacenamento de envases e embalaxes de produtos da pesca 6.9. Manipulación dos produtos da pesca 6.10. Exposición e subministración ao consumidor de produtos da pesca 6.11. Elaboración do diagrama de fluxo e da táboa de xestión 6.12. Prerrequisitos do sistema de APPCC para unha empresa de venda comerciante polo miúdo de produtos da pesca 6.13. Plan de mantemento de locais, instalacións e equipos 6.14. Plan de control de augas 6.15. Plan de limpeza e desinfección 6.16. Plan de desinsectación e desratización 6.17. Plan de formación de manipuladores 6.18. Plan de control de provedores 6.19. Plan de trazabilidade 6.20. Plan de transporte de produtos da pesca 6.21. Boas prácticas de manufactura na empresa comerciante polo miúdo de produtos da pesca 6.22. Requisitos xerais para os locais 6.23. Requisitos específicos dos locais onde se preparan, tratan ou transforman os produtos da pesca 6.24. Requisitos xerais para o transporte de produtos da pesca 6.25. Requisitos do equipo 6.26. Desperdicios de alimentos 6.27. Subministración de auga 6.28. Hixiene persoal 6.29. Disposicións aplicables aos produtos alimenticios

Reserva plaza

Completa el siguiente formulario para solicitar una plaza en esta actividad.

Importante: máximo 3 actividades formativas por persona (entre cursos online, cursos de formación en directo o certificaciones).

Puedes obtener más información del funcionamiento de la feria visitando este enlace.

Por favor, explora todas las actividades antes de solicitar plaza. No se realizarán cambios en las actividades solicitadas, salvo en casos excepcionales y debidamente justificados. 


Play Video
Play Video
Play Video
Play Video
Play Video
Play Video
Play Video
Play Video