A sinatura dixital

Coñecer a principal normativa legal e técnica de sinatura dixital / electrónica; entender os seus tipos e características así como as peculiaridades específicas dos certificados persoais e as súas aplicacións prácticas. Comprender os conceptos básicos de seguridade nas transaccións telemáticas.
Sinatura dixital.1.1. Certificado Dixital. 1.2. Sinatura electrónica. 1.3. Incorporación da sociedade ás NNTT da Información e as Comunicacións (TIC). 2. Contido e alcance. 2.1. Efectos das TIC na Sociedade da Información. 3. Normativa reguladora. 3.1. Seguridade Xurídica: Normativa sobre Comercio Electrónico en España. 4. Solicitude e obtención. 4.1. Seguridade Tecnolóxica. 4.2. Procedemento de solicitude da Sinatura Electrónica desde www.cert.fnmt.es 5. Seguridade e recomendacións. 5.1. Seguridade Informática: Seguridade e Protección. 6. Uso da sinatura dixital. 6.1. Organismos oficiais nacionais, autonómicos, locais. 6.2. Transaccións comerciais e financeiras. 7. Necesidade de sistemas de seguridade na empresa.

Reserva plaza

Completa el siguiente formulario para solicitar una plaza en esta actividad.

Importante: máximo 3 actividades formativas por persona (entre cursos online, cursos de formación en directo o certificaciones).

Puedes obtener más información del funcionamiento de la feria visitando este enlace.

Por favor, explora todas las actividades antes de solicitar plaza. No se realizarán cambios en las actividades solicitadas, salvo en casos excepcionales y debidamente justificados. 


Play Video
Play Video
Play Video
Play Video
Play Video
Play Video
Play Video
Play Video