A enerxía solar no panorama enerxético actual

Xestionar proxectos de desenvolvemento de enerxía na área da enerxía solar térmica e fotovoltaica.
1. PANORAMA ENERXÉTICO ACTUAL E SUSTENTABILIDADE 1.1. Evolución da utilización da enerxía 1.2. A contorna actual da electricidade e a enerxía 1.3. Os recursos enerxéticos: 1.3.1. Recursos enerxéticos convencionais: limitacións e problemática 1.3.2. Recursos enerxéticos renovables 1.4. Enerxía e desenvolvemento 1.5. O Protocolo de Kyoto 1.5.1. Obxectivos, oportunidades e partes interesadas 1.5.2. Plan Nacional de Asignación 1.5.3. Fondos de Carbono 1.5.4. Mecanismos flexibles 1.6. A situación europea 1.7. Marco lexislativo europeo e español 1.8. Eficiencia enerxética 1.8.1. Auditorías 1.8.2. Por sectores (principalmente en edificación e en industria). 1.8.3. Códigos de boas prácticas enerxéticas 2. A ENERXÍA SOLAR: TÉRMICA E FOTOVOLTAICA 2.1. A radiación solar 2.2. A enerxía solar térmica: 2.2.1. Usos da enerxía solar térmica 2.2.2. Captación de enerxía solar 2.2.3. Sistemas de almacenamento 2.2.4. Sistemas de distribución e consumo 2.2.5. Rendementos 2.2.6. Descrición e deseño de instalacións: cálculo da demanda enerxética, deseño da superficie colectora e elementos. Optimización da instalación. 2.2.7. Impacto Ambiental da enerxía solar térmica. 2.2.8. Marco lexislativo. Subvencións e axudas. 2.3. A enerxía solar fotovoltaica: 2.3.1. Usos da enerxía solar fotovoltaica 2.3.2. Fundamentos da enerxía solar fotovoltaica: a corrente eléctrica, a célula solar. 2.3.3. Compoñentes dunha instalación fotovoltaica: módulo fotovoltaico, acumulador, regulador, investidores. 2.3.4. Deseño e cálculo de instalacións fotovoltaicas. Estudo das necesidades. 2.3.5. Posta en marcha e mantemento da instalación. 2.3.6. Impacto Ambiental da enerxía solar fotovoltaica. 2.3.7. Marco lexislativo. Subvencións e axudas. 3. XESTIÓN DE PROXECTOS EN ENERXÍAS RENOVABLES 3.1. Estrutura dun proxecto. 3.2. Elaboración dun proxecto. 3.3. Presentación dun proxecto 3.4. Xestión e financiamento de empresas de enerxías renovables.

Reserva plaza

Completa el siguiente formulario para solicitar una plaza en esta actividad.

Importante: máximo 3 actividades formativas por persona (entre cursos online, cursos de formación en directo o certificaciones).

Puedes obtener más información del funcionamiento de la feria visitando este enlace.

Por favor, explora todas las actividades antes de solicitar plaza. No se realizarán cambios en las actividades solicitadas, salvo en casos excepcionales y debidamente justificados. 


Play Video
Play Video
Play Video
Play Video
Play Video
Play Video
Play Video
Play Video